Region Sjælland har lukket hjerteafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge fra 1. marts. Hjertepatienterne skal nu rejse til hospitalet i Roskilde. Dybt bekymrende, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, som står i spidsen for et brev netop sendt til regionsrådet

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjertepatienter, der ellers skulle undersøges og behandles i Køge, skal i dag på en længere tur til Roskilde. Det har Region Sjællands regionsråd besluttet til stor bekymring for Hjerteforeningen. Beslutningen fra rådets politikere er, at hjerteafdelingen på Sjællands Universitetshospitalet Køge fra 1. marts er lukket, hvilket bl.a. samtidig betyder, at Køges lokale kardiologiske vagtberedskab ikke længere er til rådighed.

Dybt bekymrende med alvorlige konsekvenser for hjertepatienterne, lyder det fra administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, der på foreningens vegne i går valgte at udtrykke sin bekymring i et brev til regionsrådet i Region Sjælland. Hjerteforeningen mener nemlig, at der er tale om en betydelig forringelse for den allerede udsatte gruppe af kritisk syge patienter.

 

Alvorlige konsekvenser for indlagte

Udover den yderligere rejsetid er kvaliteten af den lægelige faglighed, hjertepatienterne vil møde fremover, blevet et alvorligt problem. Det kan udløse alvorlige konsekvenser for diagnostik og behandling af de patienter med hjertesygdomme, som bliver indlagt på hospitalet

– Nedlæggelsen medfører, at patienter med akut hjertesygdom bliver tilset af læger uden nødvendigt kendskab og uddannelse indenfor kardiologi, siger Anne Kaltoft.

– Situationen er fra Hjerteforeningens synspunkt yderst uholdbar, og det truer patientsikkerheden, da det øger risikoen for fejlbehandling af patienter med hjertesygdomme i hospitalets optageområde.

I brevet, der i går blev afleveret, udtrykker Anne Kaltoft, at beslutningen kan have helt fatale konsekvenser.

– Hjerteforeningen frygter, at nedlæggelse af den kardiologiske funktion på SUH Køge (universitetshospitalet i Køge, red.) kan medføre uoprettelig skade på grund af forsinket diagnostik og behandling og i yderste konsekvens betyde forværret prognose og unødvendige dødsfald.

Hjerteforeningen opfordrer nu Regionsrådet til at genoverveje nedlæggelsen af hjerteafdelingen i Køge, ligesom foreningen tilbyder at uddybe bekymringen i et foretræde for regionsrådet.

 

 

12 kritiske forhold: Læs brevet til regionsrådet

Herunder kan du læse klagen – herunder 12 konkrete klagepunkter – indgivet til regionsrådet i Region Sjælland:

 

”Nedlæggelse af kardiologisk funktion på Sjællands Universitetshospital Køge 

Til Regionsrådet  

Region Sjælland har besluttet at nedlægge den kardiologiske afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) Køge per 1. marts 2019 og flytte hele funktionen til kardiologisk afdeling på SUH Roskilde. Det betyder, at patienter, der tidligere blev henvist til planlagt udredning og behandling for hjertesygdomme på SUH Køge, nu i stedet skal tage til SUH Roskilde. Ændringen betyder samtidig, at SUH Køge ikke længere har rådighed over et lokalt kardiologisk vagtberedskab.

Nedlæggelsen betyder, at de akutte patienter, der indlægges på SUH Køge med mistanke om hjertesygdom, bliver indlagt på akutmodtagelsen og eventuelt på den medicinske afdeling, der ikke har specialkendskab til kardiologi, hverken på læge eller sygeplejerskeniveau.

Hjerteforeningen finder nedlæggelsen af den kardiologiske afdeling på SUH Køge dybt bekymrende. Hjerteforeningen mener, at der er tale om en betydelig forringelse af hospitalets beredskab og status som akuthospital, og at det kan have alvorlige konsekvenser for diagnostik og behandling af de patienter med hjertesygdomme, som bliver indlagt på hospitalet.  Nedlæggelsen medfører, at patienter med akut hjertesygdom bliver tilset af læger uden nødvendigt kendskab og uddannelse indenfor kardiologi.

Situationen er fra Hjerteforeningens synspunkt yderst uholdbar, og det truer patientsikkerheden, da det øger risikoen for fejlbehandling af patienter med hjertesygdomme i hospitalets optageområde.  Som følge af nedlæggelsen vurderer Hjerteforeningen, at følgende 12 forhold kan være kritiske for patientsikkerheden for patienter med hjertesygdom indlagt på SUH Køge.

 

 1. Utilstrækkelig kardiologisk bemanding i dagtid

Der er utilstrækkelig bemanding af den kardiologiske funktion i dagtid med udelukkende én tilsynsgående læge, der skal varetage vurdering og behandling af alle patienter med hjertesygdomme på hele hospitalet. Det kan betyde forsinket diagnostik og behandling af både ikke akutte og kritiske hjertesygdomme, og det kan medføre unødig forværring af hjertesygdom.

 

 1. Lokalt medicinsk vagtberedskab uden kardiologisk erfaring

Det medicinske vagtberedskab består af en mellemvagt, som er i huset og en bagvagt, som er på tilkald fra hjemmet. Den medicinske mellemvagt, der typisk er en yngre læge med kun lidt erfaring, tilser et stort medicinsk afsnit med 73 senge i vagten. Den medicinske bagvagt er en læge under uddannelse eller en speciallæge i et andet medicinsk speciale end kardiologi. Således kan man risikere, at det medicinske vagtlag består af læger, som aldrig har været ansat på en kardiologisk afdeling. Patienter med hjertesygdomme bliver primært indlagt på akutafdelingen, som er bemandet af læger med meget forskellig uddannelsesmæssig og faglig baggrund og ikke nødvendigvis har nogen træning eller erfaring indenfor kardiologi.

 

 1. Underdimensioneret telemetri-overvågning af personale uden relevant uddannelse

Akutafdelingen, hvor patienter med hjertesygdomme observeres i telemetri, er underdimensioneret mht. antal telemetripladser, og personalet har ikke den nødvendige træning og uddannelse i at observere patienter med hjertemedicinske tilstande – hverken på læge- eller sygeplejerskeniveau. Det kan have konsekvenser for korrekt diagnostik af hjerterytmeforstyrrelser og tidlig opdagelse af forværring af hjertesygdom.

 

 1. Ingen kardiologisk ekspertise ved hjertestop uden for dagtid

Ved hjertestop bliver medicinsk mellemvagt og anæstesiologisk forvagt tilkaldt, den sidstnævnte som teamleder. Der er ikke mulighed for at tilkalde læge med kardiologisk træning og uddannelse i hjertestop udenfor dagtid. Den kardiologiske bagvagt er på tilkald fra hjemmet (eller SUH Roskilde) og vil ikke kunne komme i tide til at bidrage med kardiologisk ekspertise til hjertestopbehandling. Ved hjertestop er tiden kritisk, og ved langvarig genoplivning er chancen for overlevelse meget ringe. En hurtig indsats ved en kardiolog kan være forskellen mellem liv og død.

 

 1. Akutte hjertepatienter tilses af læger uden kardiologisk ekspertise

Sygehuset har et akut optageområde på omkring 200.000 borgere og et stort volumen af akutte hospitalsforløb (54.000 i 20171), hvoraf en betydelig andel vil være relateret til hjertesygdomme. Akutte patienter indlagt med mistanke om hjertesygdom tilses af læger uden kardiologisk uddannelse og træning. Overvågning og monitorering af patienter med mistænkt hjertesygdom bliver altså varetaget af personale, som ikke har den nødvendige træning og uddannelse til at diagnosticere og behandle akutte kardiologiske tilstande, fx alvorlige arytmier, ustabil angina, hjertesvigt, hjerteklapsygdom og hæmodynamisk ustabilitet. Her er det altafgørende, at personalet har den rette uddannelse og træning i at opdage tegn på forværring af patientens tilstand i tide og igangsætte nødvendige tiltag og behandling. Den manglende uddannelse og erfaring kan medføre fejldiagnosticering og fejlbehandling, forsinkelse af igangsættelse af nødvendig og ofte livreddende behandling. Det medfører en risiko for varig skade og forværret prognose for patienter med hjertesygdom. I værste tilfælde kan det medføre hjertestop og død.

 

 1. Unødvendige forsinkelser på kardiologisk assistance

Det kardiologiske vagtberedskab betjenes af en kardiologisk bagvagt fra hjemmet, som dækker to matrikler samtidigt (Roskilde og Køge). Den vagthavende bagvagt kan således være optaget med akutte opgaver på den ene matrikel, når der opstår akut tilsynsbehov på den anden matrikel. I disse situationer henvises til, at PCI-vagt havende eller pacemaker-vagthavende læge fra Roskilde, kan træde til. Det kan i akutte situationer give unødig forsinkelse af behandling samt komplicere kommunikation og arbejdsgange. Endvidere ved man, at tærsklen for at bede om assistance øges, hvis man skal kontakte en bagvagt, der er hjemme eller på et fremmed sygehus.

 

 1. Vanskeligt at bruge telefonisk bistand i akutte situationer

Ved akutte kardiologiske tilstande, hvor der er behov for akut kardiologisk specialebistand konfereres telefonisk, kan det være svært at få effektueret en akut situation, hvor den vagthavende læge har travlt ved den akutte behandling og stabilisering af patienten.

 

 1. Manglende lokal ekspertise på SUH Køge kan i yderste konsekvens medføre varig skade og død

Patienter med akutte livstruende hjertesygdomme og hjertestop bliver kørt til nærmeste hospital til stabilisering, idet minutter kan betyde forskellen mellem liv og død. Disse patienter, som køres direkte til SUH Køge, risikerer, at der ikke er den nødvendig ekspertise til stede til hverken diagnostik eller behandling. Det kan i yderste konsekvens betyde alvorlig forværring af tilstanden, varig skade og død.

 

 1. Ingen mulighed for hurtig ekkokardiografi i vagttiden

Der er ikke ekkokardiografisk beredskab i vagten, hvilket kan være kritisk for hurtigt at vurdere, diagnosticere og behandle kritisk syge patienter med hjertesygdom (fx aortadissektion, kardiogent shock, akut hæmodynamisk betydende lungeemboli (blodprop i lungerne), perikardieekssudat med tamponade (væske i hjertesækken). SUH Køge opfylder endvidere ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger om døgndækkende tilstedeværelse af læger med ekspertise i ekkokardiografi.

 

 1. Ingen mulighed for ekkokardiografi via spiserøret medfører forsinket diagnose

I dagtid kan ekkokardiografi i meget begrænset omfang varetages af den tilsynsgående kardiologiske læge, men patienter som har behov for transøsofagal ekkokardiografi (ekkokardiografi via spiserøret, TEE) skal flyttes til SUH Roskilde. Det kan bl.a. medføre forsinket diagnostik og behandling af patienter med fx betændelse i hjerteklapperne, betydende klapsygdomme og hjerteinsufficiens.

 

 1. Transport af hjertepatienter fra Køge til Roskilde skaber utryghed og dårlige patientforløb

Patienter med hjertesygdomme, som primært indlægges på SUH Køge og har brug for kardiologisk specialevurdering og -behandling, risikerer i stort omfang at skulle transporteres til kardiologisk afdeling på SUH Roskilde for at modtage den nødvendige vurdering og behandling. Det er dybt utilfredsstillende for hjertepatienter, skaber utryghed og dårlige patientforløb.

 

 1. Ikke tilstrækkeligt beredskab til at håndtere akutte hjerteproblemer ved operationer

SUH Køge er et stort akutsygehus med specialfunktioner og har en stor kirurgisk aktivitet, hvor der ofte kan opstå akutte kardiologiske problemstillinger, både i dagtiden, ved planlagte operationer, og i vagten ved akutte operationer. Der er ofte behov for præoperativt kardiologisk tilsyn i vagten til vurdering af patienter inden operation, og det kan være altafgørende, at man hurtigt kan få denne vurdering af læger med kardiologisk træning og uddannelse. Den manglende tilstedeværelse i vagten samt en begrænset tilstedeværelse i dagtiden er ikke tilstrækkeligt beredskab til at kunne håndtere kritiske kardiologiske situationer.

Hjerteforeningen frygter, at nedlæggelse af den kardiologiske funktion på SUH Køge kan medføre uoprettelig skade pga. forsinket diagnostik og behandling og i yderste konsekvens betyde forværret prognose og unødvendige dødsfald. På den baggrund vil Hjerteforeningen opfordre Regionsrådet til at genoverveje nedlæggelsen af den kardiologiske funktion på SUH Køge.  Hjerteforeningen uddyber gerne bekymringen i et foretræde for Regionsrådet.

 

Med venlig hilsen

Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen”