Forside > Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Hjerteforeningen har i medfør whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 30. juni 2021) etableret en whistleblowerordning, som er en ny mulig kanal til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i Hjerteforeningen

Hjerteforeningens whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at

 1. Ansatte i Hjerteforeningen
 2. Frivillige i Hjerteforeningen, herunder Hjerteforeningens bestyrelse og tilsvarende repræsentative organer
 3. Lønnede eller ulønnede praktikanter
 4. Leverandører og deres ansatte
 5. Samarbejdspartnere og deres ansatte
 6. Tidligere ansatte
 7. Jobansøgere

kan gøre opmærksom på kritisable forhold i Hjerteforeningen uden at frygte for negative konsekvenser.

Hjerteforeningen har tillige besluttet at stille whistleblowerordningen til rådighed for sine medlemmer.

Indberetninger fra medlemmer til whistleblowerordningen vil blive behandlet på lige fod med indberetninger fra ovenstående personkreds, selvom medlemmer ikke er omfattet af whistleblowerloven.

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i Hjerteforeningen.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Hjerteforeningen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

I Hjerteforeningen ønsker vi at fremme en kultur, hvor vi får eventuelle fejl og mangler frem i lyset, så vi kan håndtere dem bedst muligt og undgå negativ påvirkning af Hjerteforeningen og vores omdømme.

Whistleblowerordningen skal derfor også ses som et supplement til de eksisterende muligheder for at involvere f.eks. sin leder, sin frivilligkonsulent, sin aftalepartner eller sin samarbejdspartner hos Hjerteforeningen og få forholdene løst ad denne vej.

Man kan efter omstændighederne også kontakte en anden person i Hjerteforeningens etablerede ledelses- og samarbejdsstruktur, f.eks. én af Hjerteforeningens områdedirektører, formanden for Hjerteforeningens arbejdsmiljøudvalg, HR-teamet, Hjerteforeningens databeskyttelsesrådgiver eller Hjerteforeningens administrerende direktør:

Områdedirektør og formand for Hjerteforeningens Arbejdsmiljøudvalg Claus Beck-Tange (clausbt@hjerteforeningen.dk)  

Områdedirektør Morten Ørsted-Rasmussen (mortenoer@hjerteforeningen.dk)  

Senior HR-konsulent Gitte Halby Thomsen (ghthomsen@hjerteforeningen.dk)  

Hjerteforeningens databeskyttelsesrådgiver (DPO), Tor Valstrøm (torval@hjerteforeningen.dk)  

Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft (annekaltoft@hjerteforeningen.dk

 

Brug af Hjerteforeningens whistleblowerordning 

Der kan være situationer, hvor man foretrækker en anden kanal til at formidle oplysninger om alvorlige overtrædelser eller andre alvorlige forhold i Hjerteforeningen.

Hvis det er tilfældet, opfordrer Hjerteforeningen til, at man bruger Hjerteforeningens whistleblowerordning, hvis overtrædelsen mest effektivt kan løses af Hjerteforeningen selv.

Vi gør opmærksom på, at man har valgfrihed mellem at bruge Hjerteforeningens whistleblowerordning eller den eksterne whistleblowerordning, der varetages af Datatilsynet (www.whistleblower.dk).

Vi henviser til Hjerteforeningens politik for whistleblowerordningen, som du finder her:

Politik for Hjerteforeningens whistleblowerordning

 

Oplysninger, der kan indberettes om

Hjerteforeningens whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet.

Derudover kan ordningen anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse samt om de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistleblowerdirektivet.

En lovovertrædelse eller andet forhold i Hjerteforeningen vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet af ordningen.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

Hvis man er frivillig i Hjerteforeningen gælder tilsvarende, at indberetninger om ens egen tilknytning til Hjerteforeningen, som udgangspunkt ikke er omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som f.eks. regler om sygefravær eller oplysninger om andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til Hjerteforeningens whistleblowerordning.

Sådanne oplysninger kan man som udgangspunkt indgive til sin leder, sin frivilligkonsulent, sin aftalepartner eller sin samarbejdspartner hos Hjerteforeningen.

Man kan efter omstændighederne også kontakte en anden person i Hjerteforeningens etablerede ledelses- og samarbejdsstruktur – f.eks. én af Hjerteforeningens områdedirektører, formanden for Hjerteforeningens arbejdsmiljøudvalg, HR-teamet, Hjerteforeningens databeskyttelsesrådgiver eller Hjerteforeningens administrerende direktør.

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

Eksempler på alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold:

 • Overtrædelse af eventuel tavshedspligt
 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Enhver form for sexchikane
 • Grov chikane, f.eks. mobning, vold eller chikane på grund af race eller politisk eller religiøst tilhørsforhold

Eksempler på overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet: 

 • Offentligt udbud
 • Hvidvask
 • Produktsikkerhed- og overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og -velfærd
 • Miljøbeskyttelse
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
 • Netværks- og informationssystemers sikkerhed

 

Hvordan kan du indberette til Hjerteforeningens whistleblowerordning?

Indberetninger skal ske skriftligt via Hjerteforeningens whistleblowerordning på whistleblower@hjerteforeningen.dk

Der kan ikke foretages anonyme indberetninger.

Når Hjerteforeningen modtager din indberetning, behandler vi også personoplysninger om dig. Du kan se i vores persondatapolitik, nederst på siden, hvordan vi gør det.

 

Hvem behandler din indberetning?

En indberetning til Hjerteforeningens whistleblowerordning behandles af Hjerteforeningens whistleblowerenhed, der består af leder af Team Jura & Arv Ann Marie Panduro, juridisk konsulent Frederikke Flensted Madsen og senior HR-konsulent Gitte Halby Thomsen.

Når du foretager en indberetning til Hjerteforeningens whistleblowerordning, får du inden for 7 dage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning, hvorefter Hjerteforeningens whistleblowerenhed vurderer, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen.

Herefter foretager whistleblowerenheden en omhyggelig opfølgning på din indberetning, og senest 3 måneder efter modtagelsen af indberetningen modtager du en feedback på din indberetning, f.eks. om eventuelle kommende tiltag.

Du kan læse mere om, hvad indberetningen skal indeholde, og hvordan whistleblowerenheden behandler din indberetning og følger op på den i politikken for Hjerteforeningens whistleblowerordning

Spørgsmål til de enkelte indberetninger eller til Hjerteforeningens whistleblowerordning i det hele taget kan rettes til: whistleblower@hjerteforeningen.dk

 

Beskyttelse af whistleblowere

Whistleblowerloven giver en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere, herunder en beskyttelse af whistleblowerens identitet og et forbud mod enhver form for repressalier mod whistlebloweren.

Ved ”repressalier” forstås enhver form for ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en indberetning, som forårsager eller kan forårsage whistlebloweren skade.

Det kan eksempelvis være suspension, afskedigelse, degradering, opsigelse af medlemskab, ekskludering m.v.

Whistlebloweren kan ikke ifalde ansvar for at indberette fortrolige oplysninger, hvis vedkommende har rimelig grund til at antage (god tro), at oplysningerne i en indberetning er nødvendige for at afsløre en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold.

Forsøg fra Hjerteforeningens ansatte eller ledelse på at hindre en whistleblower i at foretage indberetning eller på at udøve repressalier mod en whistleblower, der har indberettet i god tro, vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser for de pågældende.

Andre oplysninger fra indberetningen og dermed oplysninger, som ikke afslører whistleblowerens identitet, videregives kun til personer uden for whistleblowerenheden som led i en opfølgning på en indberetning eller for at imødegå en potentiel overtrædelse af de forhold, der fremgår af listen under afsnittet ”Oplysninger, der kan indberettes om”.

 

Rettigheder for berørte personer

Når en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, underrettes den berørte person eller de berørte personer, der er indberettet under whistleblowerordningen, om bl.a.:

 • identiteten på den/de sagsbehandler(e), som er ansvarlig(e) for undersøgelsen af indberetningen
 • de forhold, indberetningen vedrører

Ved indberetninger til Hjerteforeningens whistleblowerordning vil Hjerteforeningen sikre den berørte persons/de berørte personers rettigheder i henhold til whistleblowerloven, dvs. retten til beskyttelse af dennes/deres identitet under sagsbehandlingen og retten til et effektivt forsvar.

Den berørte person/de berørte personer vil herudover under ekstraordinære omstændigheder have ret til indsigt i oplysninger om whistleblowerens identitet, hvis dette er nødvendigt for, at den berørte person kan udøve retten til et effektivt forsvar.

Hjerteforeningen vil også sikre, at de berørte personer er bekendt med deres rettigheder i henhold til persondataforordningen. Der henvises til Hjerteforeningens persondatapolitik, nederst på siden, hvor du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger og de registreredes rettigheder.

 

Yderligere oplysninger

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning for personer, der ønsker at indgive eller overvejer at indgive oplysninger som whistleblower.

Vejledningen giver en overordnet beskrivelse af whistleblowerloven, herunder beskrivelser af whistleblowerordninger og indberetningsmuligheder, whistleblowerens rettigheder og beskyttelse af whistleblowere.

Vejledningen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside her.