Forside > Hjælp til overlevere af hjertestop
Behandling Genoplivning Hjertestop

Hjælp til overlevere af hjertestop

Mennesker, der har overlevet hjertestop, kan til efteråret 2018 få et rehabiliteringstilbud hos REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Tilbuddet bygger på nyeste viden og vil danne grundlag for fremtidens rehabilitering til hjertestopoverlevere

Tekst Jacob Kostecki - Dato september 12, 2018

Flere og flere personer overlever i dag et hjertestop, fordi vi er blevet dygtige til at yde førstehjælp og starte effektiv behandling, straks ambu­lancen ankommer til et hjertestop.

På intensivafdelingen får hjertestopoverleveren højteknologisk overvågning og behan­dling, og lægerne søger at finde årsagen til hjertestoppet.

10 procent overlever uden for hospital og kommer hjem i eget hjem igen.

76 procent af dem, der overlever et hjertestop, og var i arbejde før hjerte-stoppet, vender tilbage til arbejdsmar-kedet, og kun ganske få oplever alvorlige hjerneskader eller andre svære følger efter genoplivet hjertestop (færre end 10 %).

På de fleste sygehuse møder patienterne velstruktureret ambulant opfølgning ved læge og sygeplejerske i forhold til hjerte-sygdommen, de får medicinsk behandling og eventuelt kontrol af den stødbare pace­maker.

Men mange kan ikke fortsætte det liv, de levede før hjertestoppet. Noget er ændret – både i krop og sjæl.

Angst, depression og udmattelse

På trods af de markante forbedringer i overlevelsen efter hjertestop og god klinisk opfølgning på sygehusene, så viser inter­national forskning, at over 50 procent har milde til moderate neurologiske følger efter hjertestoppet. Ofte er det hukommelsen, der svigter, og det at kunne overskue en almindelig dagligdag. En be­tydelig del har psykiske følger i form af angst, depression og posttraumatisk stress.

– De fysiske problemer efter et hjertestop er sparsomt belyst, men det tyder på, at en del mennesker også får fysiske problemer, og flere studier fra udlandet bekræfter, at mere end halvdelen af hjertestopover­levere oplever udtalt træthed og udmattelse længe efter, de er udskrevet fra sygehuset, fortæller professor Ann-Dorthe Zwisler, som er centerleder ved Danmarks nationale Viden­center for Rehabilitering og Palliation, REHPA.

Også pårørende kan være hårdt ramt selv længe efter hjertestoppet.

Tilbud til overlevere

REHPA hjælper mennesker med en livstruende sygdom til bedre livskvalitet.

Det sker bl.a. via forskning og via specielt til­rettelagte rehabiliteringsophold. Ann-Dorthe Zwisler, fortæller, at REHPA i samarbejde med bl.a. Rigshospitalet, Odense Univer­sitetshospital, Skejby Sygehus, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Hjerteforenin­gen nu sætter særligt ind for at hjælpe hjertestopoverlevere.

– Der er stort fokus på at sikre overlevelsen efter hjerte-stop, men det er også vigtigt at sikre, at hjerte-stopoverleveren og de nære pårørende kan vende tilbage til et godt liv med mindst mulige følger efter hjertestop­pet. Der findes ikke megen viden på området, og i dag får hjertestopoverlevere ikke systematisk tilbudt rehabili-tering, når de bliver udskrevet. Derfor ønsker vi i REHPA sammen med vores samarbejdspartnere at udvikle et tilbud, der imødekommer de særlige behov, som hjertestopoverlevere og de pårørende har – både på det fysiske, psykiske og sociale plan, siger Ann-Dorthe Zwisler, der selv er hjertelæge.

Forskning og udvikling skaber fremtidens tilbud

Som en del af opholdet indsamler REHPA erfaringer, betydningsfuld viden og synspunkter, som bliver inddraget i den fremtidige planlægning af rehabilitering til hjertestopoverlevere i Danmark.

– Det er en del af en større politisk sats-ning i forhold til at indsamle og formidle vi­den om, hvordan vi støtter mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende til at få bedst mulig livskvalitet og funktions-niveau. Derfor håber vi, at hjertestop-overlevere vil tage imod tilbuddet og tilmelde sig, så vi sammen kan blive klogere, siger Ann-Dorthe Zwisler.