Nogle hjertepatienter oplever, at det kan være svært at vende tilbage til arbejdslivet efter en sygemelding. For nogle kan fleksjob være en god løsning. Læs her, hvordan Hjerteforeningens konsulent anbefaler, at du griber situationen an, hvis du går med tanker om et fleksjob.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

At leve med hjertesvigt kan betyde, at man ikke man præsterer det samme arbejdsmæssigt, som før man blev syg.

Det kan være hjertesygdommen gør, at der er behov for arbejde på nedsat tid eller behov for at der tages andre hensyn i jobbet.

— Når jeg taler med hjertesvigts patienter i den erhvervsaktive alder, så fylder tanker og bekymringer om arbejdslivet og deres fremtidige arbejdsmarkedstilknytning meget i bevidstheden hos dem, siger konsulent i Hjerteforeningen, Malene Stærmose.

— På trods af kronisk sygdom er det for de fleste vigtigt at opretholde et så normalt liv som muligt – blandt andet ved at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Hvilke muligheder har jeg?

Som erhvervsaktiv hjertesvigtspatient er man ifølge Malene Stærmose på et stadie i livet, hvor arbejdsidentitet og forsørgerrolle for mange har stor betydning.

Det er derfor skræmmende og utrygt, når der ”rykkes ved” job, arbejdsevne og indtægt.

— Mange bekymrer sig naturligt nok om, hvad der vil ske, hvis de ikke kan arbejde, som før de fik hjertesvigt. Hvilke muligheder har de så? Og hvordan kommer det til at påvirke dem og deres familie. Spørgsmål som er helt naturlige for de fleste mennesker at kende svarene på, siger Malene Stærmose.

Fleksjob kan være svaret på at forblive på arbejdsmarkedet

Hvis man har hjertesvigt i en sådan grad at ens arbejdsevne er påvirket varigt og i væsentligt omfang, og man har behov for skånehensyn som f.eks. nedsat tid, så kan svaret på at forblive på arbejdsmarkedet være et fleksjob.

Det mener Malene Stærmose, der uddyber:

— Nogle hjertesvigtpatienter vender uden problemer tilbage til det arbejde, som de havde før de blev syge – nogle evt. med en § 56 aftale i jobbet eller andre kompenserende ordninger.

— Men andre kan have brug for et fleksjob og andre igen en førtidspension eller seniorpension, siger Malene Stærmose, og forklarer, at det afhænger af en konkret individuel vurdering af den enkeltes situation.

— Det er ikke diagnosen hjertesvigt i sig selv, som giver ret til et fleksjob.

— Det afgørende er hvordan hjertesvigtsdiagnosen påvirker funktionsniveau og arbejdsevne, og det kan være meget forskelligt fra person til person.

Betingelserne for fleksjob

Det er jobcentret i din kommune, som har myndigheden til at bevilge dig et fleksjob.

Der vil forinden være behov for at få afklaret din arbejdsevne og vurderet om du tilhører målgruppen for et fleksjob. Der er grundlæggende følgende betingelser som skal være opfyldt:

  • Du skal være under folkepensionsalderen.
  • Du må ikke modtage førtidspension, seniorpension eller have udnyttet din ret til tidlig pension.
  • Kommunen skal vurdere, at du har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
  • Det er en betingelse, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud og foranstaltninger har været afprøvet, for at opnå eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke, hvis det vurderes åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen til fleksjob.
  • Kommunen kan desuden tilbyde fleksjob til personer, som aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne indenfor en rimelig periode kan udvikles.

Du skal ikke skifte job hvert femte år

I 2013 kom der en ny førtidspensions- og fleksjobreform, hvor fleksjob blev gjort midlertidige og bevilget for 5 år ad gangen.

Det betyder dog ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, hvis du er i et midlertidigt fleksjob, forklarer Malene Stærmose.

— Derimod betyder det, at kommunen skal vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob, fortæller hun.

Reglerne om midlertidigt fleksjob afhænger af, om du er over eller under 40 år.

I fleksjob, som er oprettet efter reformen i 2013, skal arbejdsgiver udbetale løn til dig for det arbejde, som du udfører.

Lønnen suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen, som reguleres på baggrund af din lønindtægt.

Det er jobcentret, som vurderer din arbejdsevne i fleksjobbet, herunder hvor mange timer du kan arbejde i fleksjobbet, samt din arbejdsintensitet.

Den vurdering der bliver lavet, danner grundlag for fleksjobaftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Særlige regler for fastholdelsesfleksjob

Hvis du skal ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads – et såkaldt fastholdelsesfleksjob – gælder særlige regler.

I et fastholdelsesfleksjob skal du stadig opfylde de almindelige betingelser for fleksjob, siger Malene Stærmose.

— Derudover gælder for personer med mere end 6 år til folkepensionsalderen, at man kun kan blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, hvis man forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

— Det betyder, at der forinden skal være indgået en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som beskriver, hvilke funktioner du har svært ved at udføre, skånehensyn mv., forklarer hun.

Hensigten med aftalen er, at arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Dette 12-måneders krav gælder ikke, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det kan eksempelvis være tilfældet ved en arbejdsskade eller en alvorlig ulykke.

Skal tages hensyn til dig i jobbet

Når du skal i fleksjob, skal der i jobbet tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. din hjertesvigt og eventuelt andre helbredsmæssige forhold.

Dine arbejdsopgaver og din arbejdstid i fleksjobbet skal derfor tilpasses til det, som du vurderes at kunne klare.

Du vil kunne blive ansat i fleksjob indenfor mange forskellige brancher og ikke kun indenfor dit eget uddannelses-/arbejdsområde.

Det kan f.eks. være, at du ikke længere er i stand til at klare arbejde indenfor dit uddannelsesområde, men at du har andre erfaringer, som du kan bruge i et fleksjob.

Malene Stærmose forklarer:

— Når jeg taler med hjertesvigtspatienter som er i en proces omkring fleksjob, så er det typiske mønster, at de tidligt/først i processen er utrygge over, at de ikke kender svarene omkring deres arbejdsmæssige og økonomiske fremtid: Hvad kan jeg overhovedet klare? Bliver jeg godkendt til et fleksjob? Kan jeg blive i fleksjob på min arbejdsplads?

— Dernæst fylder det for mange, når de f.eks. skal i virksomhedspraktik for at få vurderet arbejdsevnen. Hvordan vil der blive taget imod mig? Har de forståelse for min situation? Hvor meget skal jeg fortælle om min sygdom?

Langt de fleste ender med at være glade for fleksjob

Ifølge Malene Stærmose er mange også nervøse, når deres sag skal op i kommunens rehabiliteringsteam, som er det team i kommunen, der indstiller til fleksjob.

For hvad hvis rehabiliteringsteamet ikke indstiller til fleksjob – hvad så?

— Selv om alt dette kan synes tungt og uoverskueligt, så er det min erfaring, at langt de fleste er rigtig glade for, når fleksjobbet er en realitet. De fleste af de hjertesvigtspatienter, som jeg taler med, giver udtryk for en enorm lettelse, når visitationen til fleksjob er på plads og endnu mere, når fleksjobbet er etableret.

— De er glade for stadig at have en funktion på arbejdsmarkedet. De er glade for, at deres erfaringer bliver brugt og at de har en værdi på arbejdspladsen. Det har stor betydning, at der med fleksjobbet er blevet skabt en balance, hvor der tages hensyn til sygdommen.

— Ikke sjældent hører jeg sætningen: ” Nu sover jeg ikke kun, når jeg kommer hjem fra arbejde, som før jeg kom i fleksjob – førhen var der intet tilbage, når jeg kom hjem.”

Kendskab til fleksjob skal udbredes

Malene Stærmose mener, at det er vigtigt at udbrede kendskabet til fleksjob, så hjertepatienter og arbejdsgivere ved, at lovgivningen giver mulighed for job på særlige vilkår, som et fleksjob er.

— Som hjertesvigtspatient kan man opleve øget træthed, udmattelse og mangel på energi. Man kan også have åndenød og være udfordret på kognitive funktioner som overblik, koncentration og hukommelse. Der kan derfor være mange gode grunde til at fleksjob er en god løsning, slutter hun.

Vil du vide mere om fleksjob læs her: https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/livet-med-hjerte-kar-sygdom/sociale-aspekter-ved-hjerte-kar-sygdom-arbejdsmarkedet/fleksjob/