Du skal modtage et brev fra din afdeling senest otte hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen fra din læge. Brevet fra afdelingen indeholder en række informationer. Hvilke informationer, brevet skal indeholde, afhænger af, om du er henvist til udredning og efterfølgende behandling, alene behandling (fordi du er udredt af egen læge) eller om din læge har henvist dig for at få lavet en diagnostisk undersøgelse, som lægen selv skal bruge i udredningen.

Brevet skal indeholde følgende informationer:

 • Dato og sted for undersøgelse eller behandling.
 • Om man kan tilbyde dig
  – udredning og behandling inden for en måned (ved henvisning til udredning og behandling).
  – eller om man inden en måned kan tilbyde dig diagnostisk undersøgelse (ved henvisning til en diagnostisk undersøgelse til brug for egen læges videre udredning)
  – eller om man kan tilbyde dig behandling inden en måned fra henvisningen er modtaget (ved henvisning alene til behandling efter endt udredning)
 • At du har ret til at vælge et privat behandlingssted, som har lavet aftale med Danske Regioner, hvis man ikke kan tilbyde dig udredning, diagnostik eller behandling inden for fristerne nævnt ovenfor, på et af regionens sygehuse eller et samarbejdssygehus (udvidet frit sygehusvalg – aftalesygehuse).
 • At du har ret til at vælge et andet offentligt hospital i landet (almindeligt frit sygehusvalg).
 • Ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som du er henvist til ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt visse private specialsygehuse.
 • At afdelingen kan være behjælpelig med at henvise dig til et andet sygehus, hvis du ønsker det.
 • At du kan henvende dig og få oplyst det antal behandlinger, som afdelingen foretager

Hvis sygehuset allerede, når det modtager lægehenvisningen, er klar over, at det ikke kan tilbyde dig udredning, undersøgelse eller behandling inden for en måned, skal sygehuset tilbyde at viderehenvise dig til et andet offentligt sygehus eller et aftalesygehus.

Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af tilbuddet. Du kan vælge tilbuddet helt eller delvist, se nærmere under “Frit sygehusvalg” og “Udvidet frit sygehusvalg”. Hvis du ikke kender din diagnose, men er henvist med henblik på nærmere undersøgelse (udredning), så skal du igen modtage et brev fra afdelingen inden otte hverdage, fra du er færdigudredt. Brevet skal give dig de informationer om det kommende behandlingsforløb, som er nævnt ovenfor.

Klageadgang
Hvis du ikke modtager et informationsbrev fra afdelingen inden for otte dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen, eller brevet ikke indeholder de oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fristen for at klage er fire uger, der som udgangspunkt regnes fra den dag, hvor du har modtaget brevet med de manglende informationer. Hvis du klager over, at afdelingen ikke har sendt et brev til dig, bliver klagefristen normalt regnet fra det tidspunkt, hvor du blev vejledt om eller i øvrigt blev opmærksom på, at du burde have fået et brev. Styrelsen kan i øvrigt, hvis der foreligger særlige grunde, behandle din klage efter de fire ugers udløb.

DU KAN LÆSE MERE HER

 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, kapitel 23.
 • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.