Er du blevet færdigudredt og venter på behandling, eller er du henvist direkte fra en speciallæge til sygehusbehandling, og skal du vente mere end 30 dage på behandling, bliver dine muligheder for at vælge behandlingssted udvidet til også at omfatte private aftalesygehuse.

Du har også ret til at benytte private aftalesygehuse, hvis du er henvist til nærmere undersøgelse (udredning), og sygehuset ikke kan færdiggøre udredningen og eventuelt give dig en diagnose inden 30 dage, fra henvisningen er modtaget på sygehuset.

Et aftalesygehus er privathospitaler og -klinikker, som har en aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelse og behandling af offentlige patienter.

Henvisning fra egen læge til diagnostisk undersøgelse
Hvis din egen læge har henvist dig til en diagnostisk undersøgelse på et sygehus til brug for lægens egen videre udredning, og skal du vente mere end 30 dage på den diagnostiske undersøgelse, kan du også vælge et aftalesygehus med kortere ventetid.

Beregning af ventetid
De 30 dage bliver beregnet fra den dato, hvor du er færdigudredt, og hvor det vil være muligt at give samtykke til behandling, eller fra den dato, hvor sygehuset modtager en henvisning til behandling og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Fristen til at begynde en behandling efter udredningen er færdig, løber altså fra det tidspunkt, hvor du kan afgive informeret samtykke og ikke fra det tidspunkt, hvor samtykket rent faktisk indhentes. Det vil sige, at selvom afdelingen indkalder dig til lægesamtale og til at indhente et samtykke på et senere tidspunkt – for eksempel på grund af kapacitetsudfordringer – tæller fristen allerede fra det tidspunkt, hvor det var muligt at informerer dig om resultatet af udredningen og indhente et samtykke til behandling.

Datoen, hvor henvisningen bliver modtaget, eller hvor udredningen er afsluttet, regnes for dag 0. Ved beregningen medregner man ikke de perioder, hvor man udsætter opstart af behandlingen på grund af din helbredstilstand eller efter dit ønske.

I visse tilfælde begrænses dit valg:

  • Hvis din diagnose i lægehenvisningen er for uklar til, at sygehuset kan vurdere om et aftalesygehus kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling, kan du ikke straks vælge et aftalesygehus. Så vil du i stedet være omfattet af retten til udredning inden for 30 dage og de rettigheder, der knytter sig til den, se afsnittet ”Ret til hurtig udredning”.
  • Det udvidede frie sygehusvalg omfatter ikke: organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation og ophold på rekonvalescenthjem.
  • Hvis sygehuset må udsætte din behandling ud over 30 dage, alene på grund af din helbredstilstand eller dine forhold, for eksempel dit eget ønske om at udsætte behandlingen, kan du ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg.
  • Du kan ikke vælge behandling på et aftalesygehus som har længere ventetid end din bopælsregions sygehuse eller de sygehuse, som din region samarbejder med.

Vær opmærksom på, at:

  • Du skal henvises af din region til aftalesygehuset. Du kan altså ikke på eget initiativ tage kontakt til et aftalesygehus og bestille en tid til behandling. Selvom betingelserne for udvidet frit sygehusvalg er opfyldt, refunderer regionerne ikke regninger for behandlinger foretaget på eget initiativ, uden du forud har fået en godkendelse af din bopælsregion.
  • Det er ikke forbundet med nogen omkostninger for dig at blive behandlet på et aftalesygehus, selvom det er privat. Når du benytter det udvidede frie sygehusvalg, skal du dog selv arrangere og betale for transporten frem og tilbage til undersøgelser og behandlinger. Du kan få refunderet den del af transportudgifterne – til billigst mulige transportmiddel – som du havde været berettiget til, hvis du havde benyttet det sygehus, som regionen ville have henvist dig til.
  • Du bestemmer selv, om du vil benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvis. Du benytter tilbuddet helt, hvis du får eventuelle forundersøgelse forud for behandlingen og selve behandlingen på aftalesygehuset. Du benytter tilbuddet delvist, hvis du for eksempel kun ønsker en eller flere af de diagnostiske undersøgelser, som sygehuset har planlagt i undersøgelsesforløbet, foretaget på aftalesygehuset, men selve behandlingen udført på det offentlige sygehus.

Aflyst operation
Du kan også vælge et aftalesygehus, hvis den tilbudte operationsdato af det offentlige sygehus bliver ændret til et senere tidspunkt. Denne valgmulighed afhænger ikke af nogen tidsfrist og du kan med det samme vælge et aftalesygehus. Hvis du af private årsager siger nej til en tilbudt operationsdato, har sygehuset ikke pligt til at give dig et nyt behandlingstilbud inden for 30 dage. Sygehuset skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt.

Hvor kan jeg finde en oversigt over aftalesygehusene i Danmark?
Du kan finde en oversigt over aftalesygehusene på hjemmesiden www.sundhed.dk