Patienter og pårørende er ofte de første, der opdager, når noget er tæt på at gå galt, eller når der er sket en fejl. Derfor kan patienter og pårørende rapportere utilsigtede hændelser.

Sundhedsvæsenet kan lære af rapporterne om utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Du kan således hjælpe ved at rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden har ført til, at en eller flere patienter blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Hvad er en ‘utilsigtet hændelse’?

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • Noget ikke går som forventet.
 • En patient er kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • Får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl.
 • Falder og brækker armen, fordi du er svimmel efter en operation.
 • Får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk.
 • Ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje.

Du kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i sundhedsvæsenet, for eksempel på sygehuse, hos den praktiserende læge, på plejehjem, i hjemmeplejen eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen blev opdaget, kan den rapporteres.

Hvordan rapporterer jeg?
Du kan rapportere elektronisk ved at gå ind på Dansk Patientsikkerhedsdatabases hjemmeside www.dpsd.dk. Her kan du rapportere direkte i databasen. Du kan også kontakte en patientvejleder, som kan vejlede dig eller hjælpe med at rapportere hændelsen.

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for undersøgelsen af, hvordan man bedst forhindrer, at situationen opstår igen. Rapportér hændelsen på www.dpsd.dk.

Hvad sker der, når jeg har rapporteret?

 1.  Rapporten sendes til stedet, hvor hændelsen er sket.
 2. Rapporten bliver gennemgået af hospitalet for at finde ud af,
  • hvad der er sket
  • hvordan det kunne ske
  • hvordan en lignende hændelse kan forebygges.
 3. Rapporten sendes anonymiseret til Patientombuddet.

Patientombuddet varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Det er Patientombuddets Læringsenhed, der modtager og gennemgår de rapporterede hændelser fra hele landet og formidler viden tilbage til sundhedsvæsenet.

Den samlede viden fra rapporter om utilsigtede hændelser og fra klage- og erstatningssager bliver benyttet til at forebygge lignende situationer og omsættes for eksempel til ændringer i behandlingsforløb, bedre instrukser til sundhedspersonalet osv. til gavn for fremtidige patienter.

Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport, men du har sikkerhed for, at din rapport bliver gennemgået med henblik på at øge patientsikkerheden og at undgå, at lignende situationer opstår igen.

Vær opmærksom på, at

 • Indsende en rapport ikke er det samme som at klage eller at søge erstatning.
 • Se nærmere herom under afsnittet ”Klage” og ”Erstatning”.
 • Sundhedspersoner, som læger, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere er forpligtede til at rapportere om en fejl eller en risikosituation, som de bliver opmærksom på. Apotekere og reddere skal også oplyse om utilsigtede hændelser.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

 • www.dpsd.dk
 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, kapitel 61
 • Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v., nr. 1 af 3. januar 2011
 • Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v., nr. 1 af 3. januar 2011.