Du kan søge om erstatning i Patienterstatningen, hvis du mener, at du er blevet påført en skade af den behandling, du har modtaget. Det gælder også tandskader.

Du kan få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på for eksempel på sygehuse, hos en privatpraktiserende speciallæge eller hos fysioterapeuten. Du kan også få erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

For at opnå erstatning er det en betingelse, at skaden er sket i forbindelse med din undersøgelse, behandling, ved deltagelse i biomedicinske forsøg, eller hvis du har været donor.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Du kan få erstatning, hvis:

 • Det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, og at skaden dermed kunne være undgået.
 • Skaden skyldes fejl eller svigt i apparatur eller teknisk udstyr.
 • Skaden kunne have været undgået ved at anvende en anden lige så effektiv teknik eller behandling.
 • Skaden er så alvorlig og sjælden, at den går ud over, hvad du med rimelighed må tåle – set i forhold til den sygdom, der var årsag til behandlingen.

Du kan også få erstatning, hvis du har fået en skade efter et ulykkestilfælde på sygehusets område i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Det er en forudsætning, at sygehuset har et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det kan Patienterstatningen vurdere og træffe afgørelse om.

Hvordan anmelder jeg skaden?
Hvis du ønsker at søge erstatning for en behandlingsskade, lægemiddelskade eller en skade som følge af et ulykkestilfælde på sygehuset, skal skaden anmeldes til Patienterstatningen.

Du kan anmelde din skade ved at udfylde et skema, som du finder på www.pebl.dk. Du kan enten printe skemaet ud eller anmelde skaden elektronisk ved at logge på med dit Nem-ID. Du kan også bede om skemaet på afdelingen eller hos patientvejlederen.

Hvis du udfylder et papirskema, skal du sende det til Patienterstatningen eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientvejlederen kan vejlede dig om, hvordan du udfylder anmeldelsesskemaet. Du kan også bede patientvejlederen om at sende anmeldelsen for dig.

Hvis en sundhedsperson bliver bekendt med en skade, som eventuelt kan give ret til erstatning, har sundhedspersonen pligt til at hjælpe dig med at anmelde skaden.

Frist for anmeldelse

Ifølge loven kan en skade blive for gammel til at kunne blive behandlet i Patienterstatningen. Her vil man så afvise sagen.

Hvornår er skaden forældet?

Der er to ansøgningsfrister, du skal være opmærksom på, inden du søger erstatning – 3 års fristen og 10 års fristen

 • Fra det tidspunkt du finder ud af, at du har en skade, til du søger erstatning, må der ikke gå mere end tre år. Hvis du søger erstatning efter fristens udløb, kan din sag ikke behandles
 • Er det mere end ti år siden, du blev behandlet, og har du først nu fundet ud af, at du har en skade, så kan din sag heller ikke behandles. Efter loven gælder nemlig en absolut forældelsesfrist på ti år.

Beregning af erstatningen
Hvor stor erstatningen bliver afhænger af mange forhold, herunder hvor alvorlig din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig.

Patienterstatningen foretager udregningen efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Reglerne er komplicerede. På Patienterstatningens hjemmeside kan du finde en vejledning, som gennemgår erstatningsmulighederne og eksempler på, hvordan Patienterstatningen beregner erstatningerne.

Fuldmagt
Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden person, kan du give fuldmagt til enhver myndig person efter dit eget valg. Det gælder også for ægtefæller.

Hvis patienten på grund af alvorlig sygdom ikke er i stand til at underskrive anmeldelsen, og er anmeldelsen i stedet underskrevet af ægtefælle eller anden nærtstående, vil sagen blive behandlet alligevel. Hvis forholdene senere tillader det, skal patienten bekræfte anmeldelsen.

Erstatning vedrørende afdøde patienter
Skader på patienter, der efterfølgende er afgået ved døden, kan anmeldes til Patienterstatningen af de efterladte, som har mulighed for at få erstatning, samt af dødsboet.

De pårørende, som kan komme i betragtning i forbindelse med udbetaling af erstatning, er den afdødes ægtefælle, sambo eller andre, som blev forsørget af patienten. Det kan være mindreårige børn, den/de person/er, som har afholdt begravelsesudgifterne, samt efterladte, der er berettiget til overgangsbeløb.
Der kan udbetales erstatning for tab af forsørger, udgifterne til begravelsen samt overgangsbeløb.

Erstatning for lægemiddelskade
Hvis du har fået en fysisk skade på grund af et lægemiddel, er der mulighed for at få erstatning for det.

Der kan tildeles en erstatning, når det vurderes, at skaden skyldes lægemidlet, og hvis skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør acceptere. Der er tale om en skønsregel.

Skadens omfang vejes altid op imod alvoren af den sygdom, du bliver behandlet for. Der kan ifølge loven ikke tildeles erstatning for psykiske bivirkninger ved medicin.

Hvordan anmelder jeg lægemiddelskaden?
Ansøgning om erstatning behandles af Patienterstatningen.
Se ovenfor under afsnittet ”Hvordan anmelder jeg skaden ?”

Hvis skaden er sket på et privathospital
Skader, der sker på private hospitaler, er også dækket af erstatningsordningen.

Det gælder også behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som f.eks. fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge m.v.

 

HER KAN DU LÆSE MERE

 • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 12. december 2003 om dækningsområdet for patientforsikring
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 125 af 25. juni 1992 om erstatningskriterier i patientforsikringsloven
 • Lov om erstatningsansvar, lovbekendtgørelse nr. 266 21. marts 2014
 • Patienterstatningens pjece: Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?