Når du er henvist til nærmere undersøgelse (udredning) på et sygehus, har du krav på at være færdigundersøgt og eventuelt få en diagnose inden 30 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen. Det betyder, at afdelingen skal iværksætte og afslutte de nødvendige undersøgelser, der skal til for enten at kunne afklare dit behandlingsbehov eller afkræfte sygdom.

Kan fristen ikke overholdes ?
Hvis sygehuset ikke selv har kapacitet til at få undersøgelserne gennemført, så din situation kan afklares inden for 30 dage, skal sygehuset søge at få dem gennemført på andre offentlige sygehuse, samarbejdssygehuse eller ved eventuelt at lave en aftale med et privathospital om at udføre en eller flere af undersøgelserne. Du har også ret til at vælge at blive henvist til et privat hospital, som har lavet en aftale med Danske Regioner om behandling af patienter på det offentliges regning (det udvidede frie sygehusvalg).

Du har altid ret til – på ethvert tidspunkt i forløbet – at vælge at blive henvist til et andet offentligt sygehus efter reglerne om det almindelige frie sygehusvalg. Den mulighed gælder altid og uafhængigt af de øvrige regler. Hvis du selv ønsker at udskyde udredningen eller det ikke – på grund af dine helbredsmæssige forhold – er fagligt muligt at gennemføre en udredning inden for 30 dage, vil en overskridelse af de 30 dage ikke udløse en ret til at vælge et privat hospital. Du vil stadig have ret til at få en udredningsplan, se nedenfor.

Udredningsplan
Hvis tidsfristen overskrides, har du ret til at modtage en plan for det videre forløb, der som minimum angiver tid og sted for den næste undersøgelse, du skal til. Den skal du modtage inden for de 30 dage.

Beregning af fristen
Fristen bliver beregnet fra den dato, hvor henvisningen modtages (dag 0) til den dato, hvor du er udredt og har fået information om, hvad udredningen viser. Dagen efter, du har modtaget henvisningen, er således dag 1. At sygehuset mangler kapacitet er ikke en gyldig grund til at overskride fristen på 30 dage. I forhold til din ret til at modtage en udredningsplan beregnes fristen på den måder, at der ikke bliver fratrukket perioder, hvor udredningen har måtte udsættes på dit ønske eller på grund af dine helbredsforhold. Du vil under alle omstændigheder have ret til en udredningsplan, hvis udredningen strækker sig længere end 30 dage.

Transport
Selvom patienterne har fået ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis sygehuset ikke kan overholde fristen på 30 dage, har sygehuset stadig en forpligtelse til at sørge for, at udredningen sker inden for fristen. Eventuelt ved at inddrage andre offentlige sygehuse eller samarbejdssygehuse. Det betyder, at du har ret til at få refusion af dine udgifter til transport eller kørsel (hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor, se nærmere i afsnittet om ”Transport”) til det andet sted, som regionen (sygehuset) har henvist dig til for at hjælpe med at udrede dig inden for fristen.

Hvis sygehuset ikke kan udrede dig inden for 30 dage, og du vælger at få din udredning foretaget på et privat aftalehospital (det udvidede frie valg), skal du selv arrangere og betale transporten frem og tilbage. Du kan få refunderet de udgifter, som regionen alligevel ville have haft, hvis du havde valgt at forblive på det sygehus, du oprindelig var henvist til. Se nærmere herom i afsnittet om ”Transport”.

Klage
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at udredningsretten ikke er overholdt, herunder at du ikke har modtaget en udredningsplan.
Du skal indgive din skriftlige klage til Styrelsen inden 4 uger efter, at du er blevet bekendt med det, du ønsker at klage over. Styrelsen kan dog, hvis der er særlige grunde, behandle din klage efter de fire ugers udløb.


DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, kapitel 17a
  • Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. nr. 469 af 23. maj 2016, §14
  • Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, kan læses på www.retsinfo.dk
  • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet.