Til Sygehus
Som hovedregel skal du selv arrangere og betale for kørslen, når du skal til behandling på sygehuset.

Har du ret til at blive kørt?
Hvis dit fysiske eller psykiske helbred udelukker transport med offentlige transportmidler, har du ret til at blive transporteret til sygehuset. Det er en sundhedsfaglig vurdering, hvorvidt dit helbred udelukker transport med offentlige transportmidler. Vurderingen foretages af afdelingen, eventuelt i samarbejde med den sundhedsperson, som har henvist dig til sygehusbehandling.

Du har i så fald efter lovgivningen ret til transport til sygehuset – ud over til det første besøg, som ikke er omfattet. Det er dog ikke alle regioner, der fortolker lovgivningen helt så håndfast på dette punkt og sørger således også for transport til første besøg. Tal med afdelingen om dine muligheder i din region.

Har du ret til kørselsgodtgørelse?
Hvis afdelingen vurderer, at du godt kan tage offentlige transportmidler ud fra en vurdering af din helbredstilstand, kan du i nogle tilfælde få refunderet udgiften til billigst mulige transport til sygehuset.

Du har ret til at få kørselsgodtgørelse, hvis:

  • Du er indkaldt til undersøgelse eller behandling på det sygehus, du hører til i henhold til din bopælsadresse – altså til det sygehus, som din region har visiteret dig til, uden at du selv har valgt det.
  • Du opfylder én af nedenstående betingelser:
    – Du modtager pension efter de sociale pensionslove
    – Du bor længere væk end 50 km fra det sygehus, hvor den nødvendige behandling kan finde sted

Det er sygehuset, der beslutter, om du kan tilbydes at blive kørt, eller om du selv skal sørge for dette. Det beror på en sundhedsfaglig vurdering.

Uanset at du opfylder de nævnte betingelser, kan du kun få dine udgifter refunderet til det billigste, forsvarlige transportmiddel, såfremt dine udgifter hertil overstiger 60 kr. og for pensionister 25 kr.

Er du henvist efter din bopælsregions visitationskriterier til et af regionens samarbejdssygehuse, eller til en sygehusafdeling med højt specialiserede funktioner i en anden region, har du samme ret til at blive kørt eller modtage kørselsgodtgørelse som ovenfor beskrevet.

Ledsagers transport
Hvis du har ret til transport, samtidig med at du på grund af alder eller helbredstilstand har behov for en ledsager, kan din ledsager også få transport eller transportgodtgørelse. Det er sygehuset, som beslutter, om du har ret til en ledsager.

Hvordan skal du transportere dig?
Du kan kun få refusion til det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel. Der vil oftest være tale om offentlige transportmidler som tog og bus, men det er din helbredsmæssige tilstand, der afgør transportformen.

Mener du, at det er nødvendigt at benytte andre former for transport end almindelige offentlige
transportmidler, er det en god idé at kontakte afdelingen og tale med dem om dine overvejelser. Det er nemlig afdelingen, som endeligt beslutter, hvordan transporten kan foregå og dermed, hvilke udgifter du kan få dækket.

Du har altid ret til, for egen regning, at lade dig transportere, som du vil. Ovenstående regler gælder alene, hvor du ønsker at blive kørt til sygehuset eller at få refusion for dine udgifter til transport.

Behandling uden for din bopælsregion
Hvis du efter henvisning fra din bopælsregion bliver behandlet uden for den region, du bor i, for eksempel fordi undersøgelsen eller behandlingen ikke tilbydes i din bopælsregion, har du ret til transport eller transportgodtgørelse i samme omfang, som hvis du blev behandlet på et sygehus i regionen.

Hvis du, efter reglerne om frit eller udvidet frit sygehusvalg, vælger behandling på et andet sygehus, end det du hører til efter din regions visitationsretningslinjer, skal du selv betale og arrangere transporten.

Hvis du havde været berettiget til transport, såfremt du ikke havde gjort brug af dit frie valg, kan du få refunderet den udgift, din region alligevel ville have haft til det sygehus, du normalt ville være blevet visiteret til. Du vil i dette tilfælde ikke være berettiget til delvis arrangeret kørsel, men alene til refusion.

Kørsel til praktiserende læge eller speciallæge
Når du skal til konsultation hos din egen læge eller en speciallæge, har du ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse efter samme regler, som når du skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset. Det gælder dog kun, hvis du er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

Er du omfattet af sygesikringsgruppe 2, kan du ikke modtage kørselsgodtgørelse til lægebesøg hos egen læge eller speciallæge.

Hvis du er berettiget til kørsel eller kørselsgodtgørelse, kan du få godtgørelse til besøg hos den speciallæge, der har konsultation nærmest på din bopæl. Hvis denne speciallæge er forhindret i at tage imod dig, får du kørselsgodtgørelse til den nærmeste speciallæge, som kan behandle dig. Hvis du vælger en fjernere boende speciallæge, kan du få kørselsgodtgørelse med det beløb, du havde haft ret til, hvis du havde søgt den nærmest boende speciallæge.

Genoptræning
Hvis sygehuset har vurderet, at du skal have genoptræning efter udskrivelse, kan du modtage kørsel eller kørselsgodtgørelse efter de samme regler, som beskrevet ovenfor.

Det er din kommune, som sørger for kørsel eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning,som foregår i kommunalt regi.

Skal du til genoptræning på sygehuset, vil det være sygehusafdelingen, som står for transporten.

Hvor kan jeg få mere vejledning?
Reglerne om kørsel og kørselsgodtgørelse er komplicerede regler.

På nogle sygehuse er der oprettet særlige kørselskontorer, hvor du kan henvende dig med spørgsmål vedrørende kørsel. Du kan også henvende dig til en patientvejleder, som kan være behjælpelig med nærmere information og vejledning.

 

Klage
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over beslutninger (afgørelser) om kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Du skal indgive din skriftlige klage over afgørelsen til Styrelsen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Styrelsen kan dog, hvis der er særlige grunde, behandle din klage efter de fire ugers udløb.

Hvis du vil klage over, at sygehuset ikke tilbød dig kørsel, bliver klagefristen normalt regnet fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om eller i øvrigt blev opmærksom på din ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Hvis du vil klage over et afslag på en anmodning om kørselsgodtgørelse, bliver klagefristen regnet fra tidspunkt, hvor du modtog afslaget om kørselsgodtgørelse.

Er du utilfreds med håndteringen af kørslen, herunder personalets opførsel, er det sygehuset, du skal kontakte.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT HENTE PDF-FIL MED REGLERNE FOR KØRSEL TIL OG FRA HOSPITALET

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, Kapitel 53
  • Sundheds- og ældreministeriet bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven
  • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet.