Forside > Støtte til forskning > Det kan du søge

Det kan du søge

Læs herunder om, hvad Hjerteforeningen støtter.

Hjerteforeningen støtter den frie og brede forskning inden for hjerte-kar-sygdomme igennem dens støtte til Danish Cardiovascular Academy (DC Academy). Læs mere om hvordan du søger støtte fra DC Academy

Derudover støtter Hjerteforeningen forskning inden for udvalgte forskningstemaer, som bliver annonceret om efteråret og hvor der gælder særlige krav. For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning inden for et tema, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen og efterfølgende have modtaget en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning inden for forskningstemaet.

Vær opmærksom på følgende:

 • Det er muligt at indsende flere projektidéer per hovedansøger om året. Det gælder både inden for samme forskningstema og på tværs af forskningstemaer. Har du indsendt mere end én projektidé og administrationen vurderer, at begge eller flere af projektidéerne er kvalificerede, så vil du blive kontaktet mhp. at du skal vælge hvilken idé du foretrækker, går videre til næste trin i ansøgningsrunden.

 • Fra og med bevillinger opnået i 2022 vil det kun være muligt at have én aktiv bevilling fra Hjerteforeningen per hovedansøger. Det betyder at det først vil være muligt at søge støtte fra Hjerteforeningen som hovedansøger igen, til et nyt forskningsprojekt, når sidste rate af en aktiv bevilling er kommet til udbetaling. Reglen om én aktiv bevilling per hovedansøger gælder ikke bevillinger opnået før 2022, dvs. hvis man har én eller flere aktive bevillinger opnået før 2022, kan man stadig godt søge og få en yderligere bevilling i 2022 eller derefter. Reglen gælder heller ikke bevillinger i Børnehjertefonden.

Læs mere om forskningstemaerne for 2024 og proceduren for at søge

Hvilken form for støtte kan jeg søge?

Støtten inden for forskningstemaerne bliver uddelt som projektbevillinger i form af støtte til aflønning og/eller drift ifm. projektet.

Bevillingerne må også anvendes til ophold på en udenlandsk forskningsinstitution. Forskeren skal i dette tilfælde fortsat være ansat på en dansk forskningsinstitution.

Følgende gælder for projektbevillinger:

 • Projektstøtte kan inkludere løn- og driftsmidler.
 • Du kan kun søge en projektbevilling, hvis du er seniorforsker eller post.doc. Det betyder, at du som udgangspunkt skal have lavet et ph.d.-studie. Ansøgninger som ikke opfylder kravet vil ikke blive behandlet.
 • Bevillingen kan både anvendes til drift og VIP-løn tilknyttet forskningsprojektet. Lønmidler kan søges til både navngivne og unavngivne medarbejdere (visse løntillæg dækkes ikke – se nedenfor under Hvad støtter Hjerteforeningen ikke). Vær opmærksom på, at for der kan indgå ph.d.-løn i en projektbevilling, skal du godtgøre hvordan projektet kan føre til en ph.d.-afhandling, dvs. hvordan danner projektet ramme om et ph.d.-forløb, hvad er den pågældende ph.d.-studerendes rolle, hvordan vil de genererede data resultere i en ph.d. og inden for hvilken tidsramme. Driftsmidler kan fx være TAP-løn (Statistisk bistand, Laborant-, sygeplejerske- og sekretærhjælp), apparatur (dog ikke IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software; der støttes dog IT-udstyr som er specifikt og relevant for forskningsprojektet fx specialiseret software, tablets til patienters/borgeres inddragelse i projektet), utensilier, omkostninger ved brugerinddragelse i forskning og kongresdeltagelse. Du kan søge maksimum 20.000 kr. til kongresdeltagelse per projektår, du søger om støtte til. Midlerne kan bruges til kongresdeltagere som fremlægger resultater af det støttede forskningsprojekt. Du kan anvende støtten til kongresgebyr, hotelophold og transportudgifter på ud- og hjem-rejsedage med fly og offentlige transportmidler. Hjerteforeningen støtter ikke kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.
 • Der bevilges ikke flere midler, end der er søgt om i ansøgningen. Vær opmærksom på at udgiftsposter i det endelige regnskab ikke må afvige væsentligt fra de oprindeligt søgte poster i ansøgningens budget. Derfor bør budgettet udarbejdes med omhu.
 • Hvis ansøgningen opnår delvis finansiering ift. det ansøgte beløb, kan du frit anvende bevillingen til de poster, du har søgt Hjerteforeningen, som er mest relevante ift. det samlede projekt.

Hvad støtter Hjerteforeningen ikke?

Hjerteforeningen giver ikke støtte til:

 • IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software. Du kan dog søge støtte til IT-udstyr som er specifikt og relevant for forskningsprojektet fx specialiseret software, tablets til patienters/borgeres inddragelse i projektet.
 • Administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer ph.d.-afgifter og publikationsgebyrer. Du kan dog søge støtte til gebyrer til videnskabelige Open Access tidsskrifter.
 • Kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.
 • Ifm. løn til læger, følgende tillæg: tillæg for at være indskreven på ph.d.-studiet, ph.d. klinisk assistent tillæg, funktionstillæg, ph.d.-vejledertillæg, decentrale tillæg, ulempetillæg.

Hvem støtter Hjerteforeningen?

Du skal være ansat på en dansk forskningsinstitution for at modtage støtte fra Hjerteforeningen.

Forskning Hjerteforeningen tidligere har støttet

Her finder du en oversigt over de forskningsprojekter, Hjerteforeningen har støttet i 2017, 2018 , 20192020, 2021, 2022 og 2023