Forside > Støtte til forskning > Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen

Du kan søge støtte til forskning fra Hjerteforeningen én gang om året.

For at kunne søge støtte fra Hjerteforeningen skal du først indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fyldestgørende ansøgning.

At indsende en fyldestgørende ansøgning kræver, at du er betalende medlem af Hjerteforeningen (ikke prøvemedlemskaber). Bliv medlem af Hjerteforeningen.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen fra start til slut nedenfor eller gå direkte til det elektroniske ansøgningssystem.

Søg støtte med en projektidé eller en ansøgning via Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem.

Næste ansøgningsfrist for projektidéer er 10. november 2023 kl. 14.00. Vær opmærksom på, at der først åbnes for indsendelse af projektidéer den 2. oktober 2023. Du kan forvente svar på din projektidé i uge 3 af 2024.

Ansøgningsfrist for fyldestgørende ansøgninger er 28. februar 2024 kl. 14.00.  Du kan forvente svar på din ansøgning slut juni 2024.

 

Hvordan søger du?

Opret dig som bruger

Når du har oprettet dig som bruger vil du efterfølgende se din personlige side. Siden indeholder diverse oplysninger, og her kan du finde dine ansøgninger og bevillinger efterhånden som du søger. Her fra siden har du også mulighed for at rette i dine profiloplysninger.

Dine profiloplysninger anvendes til identifikation af din ansøgning, samt til kommunikation. Oplysningerne genbruges ved hver ansøgning, hvorfor det er vigtigt, at du husker at opdatere disse oplysninger ved hver ansøgning. Du kan til enhver tid rette i dine personlige oplysninger også i de perioder, hvor der ikke er åbent for ansøgninger.

Det er også fra din personlige side du opretter nye projektidéer og ansøgninger. Projektidéer og ansøgninger får et specifikt nummer i systemet, og du kan løbende arbejde og redigere, indtil du vælger at indsende din ansøgning. Se de åbne ansøgningsrunder på siden under ”Funding Opportunities”.

 

Indsend en projektidé (Letter of Intent)

Når du på din personlige side har valgt inden for hvilket forskningstema du vil indsende en projektidé, udfylder du ansøgningsskemaet for Letter of Intent (LOI) på engelsk. I skemaet beskriver du formålet med projektet, studiedesign, kort metoderne og brugerinddragelse i projektet samt den viden og effekt som forventes opnået og hvordan forskningsresultaterne kan implementeres i praksis. Du udfylder nøgleord til projektet. Du beskriver derudover projektets organisation og samarbejder, vedhæfter dit CV samt oplyser beløbet for det samlede projektbudget og hvilket beløb du søger fra Hjerteforeningen.

Vær opmærksom på, at det er muligt at indsende flere projektidéer per hovedansøger om året. Det gælder både inden for samme forskningstema og på tværs af forskningstemaer. Dog vil der kun forelægge invitation til at indsende én fuld ansøgning. Vær desuden opmærksom på, at der er krav og betingelser som skal være opfyldt for at kunne søge.

 

Lav en ansøgning

Når du er blevet inviteret til at indsende en fuld ansøgning, laver du din ansøgning som beskrevet nedenfor og på engelsk.

Vær opmærksom på, at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen. Desuden har systemet den begrænsing, at der ikke kan være flere personer i gang med at udfylde ansøgningen på samme tidspunkt. Det betyder fx at hvis en ansøger har ansøgningen åben og en medansøger forsøger at få adgang til ansøgningen vil vedkommende opleve at ansøgningen er “låst”.

Alle personfølsomme oplysninger som ikke er strengt nødvendige for ansøgningen bør udelades af hensyn til persondataloven.

Ansøgningen er opdelt i fire trin:

 • Project Information – Beskrivelse af forskningsprojektet
 • Information til brugernes bedømmelse – Lægmandsbeskrivelse af forskningsprojektet
 • Applicants Information – Personlige oplysninger
 • Budget and Funding – Budget

 

Det er hele tiden muligt at se ansøgningen som PDF ved at klikke på knappen ”Application Summary”.

Nogle af trinene indeholder en oplysningstekst og de enkelte felter i ansøgningsskemaet har tilknyttet en hjælpetekst.

Ansøgningen indeholder obligatoriske felter, som er angivet ved en rød ”*”. Det er kun muligt at sende ansøgningen såfremt alle obligatoriske felter til ansøgningen er udfyldt. Er der felter der mangler at blive udfyldt vil disse blive fremhævet øverst på siden i en oplysningstekst markeret med rød.

Flere felter rummer et maksimalt antal karakterer (inkl. mellemrum).

Project Information – Beskrivelse af forskningsprojektet

Projektresumé

Beskriv formål og metoder for projektet, samt den nye viden forskningen vil bidrage med. (maks. 2.500 karakterer).

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrunden for projektet efterfulgt af en klar formåls- og hypoteseformulering, studiedesign, beskrivelse af materialer, metoder og statistiske analyser samt praktiske muligheder for at gennemføre projektet. Beskriv projektets overordnede betydning for samfundet samt potentiale til at gøre en forskel for patienter, pårørende og borgere (overvej fx hvor mange patienter, pårørende og/eller borgere vil få gavn af den frembragte viden eller om der er en særlig udsat (fx mindre) patientgruppe som vil have stor gevinst af den producerede viden). Beskriv hvordan eventuelle kønsforskelle vil blive adresseret eller redegør for hvorfor det ikke er muligt eller relevant at adressere disse forskelle i det pågældende projekt. Der skal tages højde for eventuelle kønsforskelle i alle dele af forskningsprocessen dvs. indhentning af baggrundsinformation, formulering af relevansen for patienterne og den samfundsmæssige betydning, formulering af forskningshypotese, -mål og –spørgsmål, forskningsdesign, -metoder og -analyser, udgivelse af resultater, osv. Læs mere om at analysere kønsforskelle på hvert trin af forskningsprocessen. Vær opmærksom på at for, at der kan indgå ph.d.-løn i en projektbevilling, skal der i projektbeskrivelsen godtgøres for hvordan projektet kan føre til en ph.d.-afhandling, dvs. hvordan danner projektet ramme om et ph.d.-forløb, hvad er den pågældende ph.d.-studerendes rolle, hvordan vil de genererede data resultere i en ph.d. og inden for hvilken tidsramme. Ved ansøgning om ophold på en udenlandsk forskningsinstitution skal opholdets nødvendighed begrundes og der skal vedlægges en skriftlig bekræftelse på, at forskningssamarbejdet mellem ansøger og den pågældende forskningsinstitution er etableret. Forskeren skal fortsat være ansat på en dansk forskningsinstitution. Hvis projektet på ansøgningstidspunktet er startet, giv da en kort status på fremskridt i projektet. Projektbeskrivelsen må maksimum indeholde 25.000 karakterer.

Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen

Du kan henvise til de 15 vigtigste referencer.

Ved genansøgning, evt. ændringer

Har du tidligere søgt støtte til projektet uden at have opnået støtte, gør du her rede for eventuelle ændringer.

Implementering

Beskriv hvordan forskningsresultaterne kan implementeres i praksis ved at argumentere for hvordan implementering er realistisk både praktisk og økonomisk. Beskriv fx hvilke ressourcer der skal være til stede, samt hvilke nøgleaktører der skal til for at implementere disse resultater, så de kan komme danske borgere og/eller hjerte-kar-patienter og deres pårørende til gode.

Brugerinddragelse

Beskriv her planen for hvordan brugerne (fx patienter og pårørende) inddrages i arbejdet med forskningsprojektet.

I beskrivelsen kan du bl.a. forklare:

 1. Hvorfor inddrager du brugere?
 2. Hvilke brugere inddrager du?
 3. Hvordan inddrager du brugerne?
 4. På hvilken måde bidrager brugerne til udformningen af forskningsprojektet?

Hvis du ikke inddrager brugere i forskningsprojektet, skal du i dette afsnit beskrive dine overvejelser om brugerinddragelse og baggrunden for, at der ikke er brugerinddragelse i projektet.

Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

Afdeling og institution

Udfyld den afdeling og institution hvor du aktuelt er ansat. Det er også hertil kommunikationen vil foregå.

Projektets organisation og samarbejde

Beskriv projektets organisation og de danske og internationale forskningsinstitutter og partnere som deltager i projektet. Beskriv rollen for de forskellige institutter og samarbejdspartnere. Alle beskrevne forskningssamarbejder skal dokumenteres og vedhæftes ansøgningen. Alternativt kan du tilføje samarbejdspartnere som medansøgere på ansøgningen (se nedenfor).

Vedhæft filer

Billeder/tabeller/fotos/tegninger kan du uploade her. Vedhæft kun filer, hvis det absolut er nødvendigt.

Information til brugernes bedømmelse – Lægmandsbeskrivelse af forskningsprojektet

Information til brugernes bedømmelse

Din ansøgning bliver bl.a. vurderet af Hjerteforeningens brugerudvalg for forskningsstøtte. Medlemmerne af udvalget er hjerte-kar-patienter, pårørende og personer med forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom. Brugerudvalget vil vurdere ansøgningen ud fra informationen i dette afsnit. Det er vigtigt at informationen bliver skrevet på dansk og på lægmandssprog, dvs. et sprog, der er nemt at forstå for mennesker uden sundhedsfagligbaggrund, og derfor ikke indeholder faglige og tekniske udtryk eller forkortelser.

Du skal beskrive følgende:

 1. Dansk titel
 2. Problemstilling
 3. Formål
 4. Metode
 5. Projektets værdi for brugerne.
 6. Brugerinddragelsen i projektet eller baggrunden for, at du ikke inddrager brugere i arbejdet med projektet.

Applicants Information – Personlige oplysninger

Evt. tilknytning til medicinsk, biologisk eller laboratorievirksomhed

Redegør for evt. tilknytning eller ejerskab til medicinsk, biologisk eller laboratorievirksomhed, hvis projektet benytter virksomhedens produkter eller ressourcer.

CV

Tilføj et CV for ansøger (max. 5.000 karakterer).

Publikationer

Anfør kun de 10 vigtigste publikationer inden for de seneste fem år.

Medansøgere

Du kan koble flere medansøgere på ansøgningen, og de skal vha. elektronisk godkendelse bekræfte at være medansvarlig i projektet. Du kan først sende ansøgningen efter godkendelsen.

Budget and Funding – Budget

Budget

Lav et detaljeret budget for hele projektet, både hvad du søger fra Hjerteforeningen og midler søgt andre steder fra. Læs mere om de budgetposter som Hjerteforeningen støtter. Budgetposter skal suppleres med detaljeret tekst. Herudover opdeles budgettet i projektår. Der kan kun bevilges midler til poster, der er opgivet i ansøgningens budget og der bevilges ikke flere midler, end der er søgt om i ansøgningen. Posternes beløb vil være bindende i rimeligt omfang, da ansøgningens budget er en væsentlig del af bedømmelsen. Det anbefales derfor, at du udarbejder budgettet med omhu. Vær opmærksom på, at Hjerteforeningen kun dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og at bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen. Ved poster hvor der søges om løn til læger, vær da opmærksom på at visse løntillæg ikke dækkes, for mere info se her. Budgettet skal være i danske kroner.

Budgetforklaring

Beskriv specifikt hvad den aktuelle ansøgning dækker samt anden væsentlig forklaring.

Opnået støtte

Angiv om projektet tidligere har fået støtte fra Hjerteforeningen eller om projektet har opnået støtte fra anden side. Hvis projektet tidligere har fået støtte fra Hjerteforeningen beskriv da fremdriftt i projektet, der klart beskriver udvikling, tidsplan og evt. videnskabelige resultater, samt hvis nuværende resultater medfører evt. ændringer.

Ledelsesgodkendelse

Ansøgningen skal godkendes af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Du kan først sende ansøgningen efter godkendelsen. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Hyppige fejl

Det er vigtigt, at du orienterer dig i Hjerteforeningens krav og regler for projektidéer og ansøgninger om forskningsstøtte.
Her har vi listet nogle eksempler på krav til ansøgningerne, og hvis disse ikke er opfyldt, kan Hjerteforeningen desværre ikke behandle din ansøgning:

 • Du kan kun søge en bevilling, hvis du er seniorforsker eller post.doc. Det betyder, at du som udgangspunkt skal have lavet et ph.d.-studie.
 • Du kan ikke ledelsesgodkende din egen ansøgning.
 • Du skal tage stilling til, om du vil inddrage brugere fx patienter aktivt i processen omkring forskningsprojektet. Det betyder, at der enten skal foreligge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller en forklaring på, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt.

Du kan finde alle krav til ansøgningerne på denne hjemmeside. Her på siden finder du information om selve ansøgningsprocessen og her kan du læse mere om de forskellige krav og betingelser.