Det er kun betalende medlemmer af Hjerteforeningen (ikke prøvemedlemskaber), der kan søge støtte til forskning.

Bliv medlem af Hjerteforeningen.

 

Hvad støtter Hjerteforeningen?

Hjerteforeningen støtter forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme. Kun forskning, som ligger inden for Hjerteforeningens formål, jf. hovedvedtægtens § 2, stk. 1, kan opnå støtte:

”§ 2, stk. 1 – at støtte videnskabelig forskning i hjerte-kar-sygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling”.

Derudover støtter Hjerteforeningen kun forskning som understøtter en eller flere af dens 5 strategiske målsætninger:

 • Hjerteforeningen hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter (forskning inden for primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos børn og unge)
 • Hjerteforeningen hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter (forskning inden for primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos grupper med væsentlig forhøjet risiko pga. kombinationer af adfærdsfaktorer, sociale faktorer eller biologiske risikofaktorer)
 • Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet (forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom uden for hospitalet og den umiddelbare behandling og stabilisering af patienterne på hospitalet)
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende (forskning inden for forståelse, diagnose og behandling af medfødt hjertesygdom samt opfølgning efter og livet med sygdommene)
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende (forskning inden for forståelse, diagnose og behandling af hjerte-kar-sygdom samt rehabilitering efter og livet med sygdommene)

Støttede forskningsområder er bl.a.:

 • Grundforskning
 • Eksperimentel forskning
 • Klinisk forskning
 • Epidemiologisk forskning
 • Forskning i primær og sekundær forebyggelse
 • Sygepleje- og sundhedstjenesteforskning
 • Adfærds- og kommunikationsforskning.

Hjerteforeningen støtter både den frie og brede forskning inden for hjerte-kar-sygdomme og forskning inden for bestemte fokusområder, som bliver annonceret om efteråret og hvor der gælder særlige krav. Fokusområder kan fx være forskning inden for bestemte sygdomme, patientgrupper eller behandlingsområder. For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning inden for et fokusområde, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen inden og efterfølgende have modtaget en invitation om at indsende en ansøgning inden for området.

Læs mere om fokusområderne for 2021 og proceduren for at søge

Omkring 10 procent af de forskningsprojekter, der bliver søgt om midler til fra Hjerteforeningen, modtager en bevilling.

 

Inspiration til forskningsemner fra patienter og pårørende

Hjerteforeningen har inddraget hjerte-kar-patienter og pårørende i at udvælge et af fokusområderne for forskningsstøtten. Som inspiration til forskningsemner kan du her se, hvad patienter og pårørende, som deltog i indsatsen, mener er det vigtigste at forske i inden for hjerte-kar-området.

Se de forskningsemner, som er vigtigst for patienter og pårørende

 

Hvilken form for støtte kan jeg søge?

Støtten bliver uddelt i form af:

 1. Stipendier til individuelle forskere til et bestemt forskningsprojekt
 2. Støtte til aflønning og/eller drift af et bestemt projekt.

Bevillingerne må også anvendes til ophold på en udenlandsk forskningsinstitution. Forskeren skal i det tilfælde fortsat være ansat på en dansk forskningsinstitution.

Vær opmærksom på følgende: det er kun muligt at modtage én bevilling per forskningsprojekt per ansøgningsrunde. Det betyder, at Hjerteforeningen i et givent år kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt. Hvis man søger støtte inden for et fokusområde, er det dog muligt at søge om støtte til samme projekt inden for de frie midler. Derudover er det i et givent år kun muligt at være hovedansøger på én ansøgning om støtte til et projekt inden for de frie midler. 

1. Stipendier

Stipendiebevillinger dækker kun løn og evt. udgifter til kongresdeltagelse og brugerinddragelse i forskning. Vær opmærksom på at du i en stipendieansøgning skal søge om lønmidler. Stipendieansøgninger, hvor der kun søges støtte til kongresdeltagelse, brugerinddragelse og/eller drift af forskningsprojektet, vil ikke blive behandlet.

Stipendier følger de gældende overenskomstmæssige lønninger. Hjerteforeningen dækker grundløn, et kvalifikationstillæg eller kandidattillæg (afhænger af, hvor du er i videreuddannelsen), pension og feriepenge. Øvrige tillæg må dækkes fra anden side.

Du kan søge op til 10.000 kr. i støtte til deltagelse i én kongres for hvert år, du søger løn til. Det skal være stipendiemodtageren som deltager i kongressen og som fremlægger resultaterne af det støttede forskningsprojekt. Du kan anvende støtten til kongresgebyr, hotelophold og transportudgifter på ud- og hjem-rejsedage med fly og offentlige transportmidler. Hjerteforeningen støtter ikke kongresdeltagelse, hvis du er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.

Der bevilges ikke flere midler, end der er søgt om i ansøgningen. Vær desuden opmærksom på at udgiftsposter i det endelige regnskab ikke må afvige væsentligt fra de oprindeligt søgte poster i ansøgningens budget. Derfor bør budgettet udarbejdes med omhu.

Seniorforskere kan søge et scholarstipendium til en unavngiven kandidat- eller bachelorstuderende. For alle andre stipendieansøgninger er det den studerende eller post.doc., der udfører forskningsprojektet, der søger.

Du kan søge følgende stipendier:

 • Skolarstipendier
 • Ph.d.-stipendier
 • Post.doc.-stipendier
 • Deltids post.doc.-stipendier

Skolarstipendier
Kan søges af eller til en kandidat- og bachelorstuderende mhp. at gennemføre et fuldtids studie-/forskningsophold ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Stipendiet kan ikke søges til opgaver i studieforløbet (specialeopgaver). Beløbet er 120.000 kr. årligt (12 måneder) plus evt. omkostninger i forbindelse med deltagelse i én kongres (maksimum 10.000 kr.) og omkostninger ved brugerinddragelse i forskning.

Ph.d.-stipendier
Aflønning sker efter satser, som beskrevet ovenfor. Ph.d.-studiet har som regel en varighed på 3 år. Du søger i reglen støtte for alle 36 måneder, men du kan også søge støtte til kortere varighed, hvis du allerede har fået bevilget midler fra anden side.

Post.doc.-stipendier
Du kan søge et post.doc.-stipendie efter opnåelse af ph.d.-graden eller i slutningen af ph.d.-studiet, til forskningsopgaver i op til 3 år ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. I tilfælde hvor du ikke har opnået ph.d.-graden på ansøgningstidspunktet, skal du i ansøgningen redegøre for, hvornår du forventer at graden opnås og vedlægge dokumentation i form af erklæring fra hovedvejleder, institution eller ph.d.-skolen. Aflønning sker efter satser, som beskrevet ovenfor.

Deltids post.doc.-stipendier
Formålet med deltidsbevillinger er at give ansøgere med en lægevidenskabelig kandidatgrad mulighed for at kombinere forskning og klinisk arbejde, men du kan også søge med en anden uddannelsesbaggrund. Du kan søge støtte til en kombinationsstilling i op til 3 år. Bevillingen dækker løn, efter satser som beskrevet ovenfor, i perioden, hvor arbejdet alene er forskningsrelateret. Opdeling af tiden mellem videnskabeligt og klinisk arbejde, afhænger af projekttype og øvrige arbejdsforhold. Ansøgningen skal indeholde en præcis beskrivelse af den valgte fordelingsnøgle, ledsaget af en udtalelse fra afdelingens/instituttets ledelse, hvor det fremgår, at tilladelsen til en kombinationsstilling er bevilget. Fordelingsnøglen skal også beskrives under budgetforklaringen. Reglerne for fuldtids post.doc-stipendier, som beskrevet ovenfor, gælder også deltidsbevillingerne.

2. Projekter

For projekter gælder følgende:

 • Projektstøtte kan inkludere løn- og driftsmidler.
 • Du kan kun søge en projektbevilling, hvis du er seniorforsker eller post.doc. Det betyder at du som udgangspunkt skal have lavet et ph.d.-studie. Ansøgninger som ikke opfylder kravet vil ikke blive behandlet.
 • Et projekt kan normalt ikke opnå højere støtte end 3 mio. kr. per ansøgningsrunde, med mindre andet er nævnt i et opslag til ansøgninger inden for et fokusområde.
 • Bevillingen kan både anvendes til drift og VIP-løn tilknyttet forskningsprojektet. Lønmidler kan søges til både navngivne og unavngivne medarbejdere. Vær opmærksom at for at der kan indgå ph.d.-løn i en projektbevilling, skal du godtgøre hvordan projektet kan føre til en ph.d.-afhandling, dvs. hvordan danner projektet ramme om et ph.d.-forløb, hvad er den pågældende ph.d.-studerendes rolle, hvordan vil de genererede data resultere i en ph.d. og inden for hvilken tidsramme. Driftsmidler kan f.eks. være TAP-løn (Statistisk bistand, Laborant-, sygeplejerske- og sekretærhjælp), apparatur (dog ikke IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software), utensilier, omkostninger ved brugerinddragelse i forskning og kongresdeltagelse. Du kan søge maksimum 20.000 kr. til kongresdeltagelse per projektår, du søger om støtte til. Midlerne kan bruges til kongresdeltagere som fremlægger resultater af det støttede forskningsprojekt. Du kan anvende støtten til kongresgebyr, hotelophold og transportudgifter på ud- og hjem-rejsedage med fly og offentlige transportmidler. Hjerteforeningen støtter ikke kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.
 • Der bevilges ikke flere midler, end der er søgt om i ansøgningen. Vær opmærksom på at udgiftsposter i det endelige regnskab ikke må afvige væsentligt fra de oprindeligt søgte poster i ansøgningens budget. Derfor bør budgettet udarbejdes med omhu.
 • Hvis ansøgningen opnår delvis finansiering ift. det ansøgte beløb, kan du frit anvende bevillingen til de poster, du har søgt Hjerteforeningen, som er mest relevante ift. det samlede projekt.

 

Hvad støtter Hjerteforeningen ikke?

Hjerteforeningen støtter ikke forskning uden for hjerte-kar-området.

Hjerteforeningen giver heller ikke støtte til:

 • IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software.
 • administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer ph.d.-afgifter og publikationsgebyrer. Du kan dog, i en projektbevilling, søge støtte til gebyrer til videnskabelige Open Access tidsskrifter.
 • kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.

 

Hvem støtter Hjerteforeningen?

Du skal være ansat på en dansk forskningsinstitution for at modtage støtte fra Hjerteforeningen.

De forskellige bevillingstyper har forskellige krav til, hvilken forskerstilling du skal have som ansøger (se ovenfor).

 

Forskning Hjerteforeningen tidligere har støttet

Her finder du en oversigt over de forskningsprojekter, Hjerteforeningen har støttet i 2017, 2018 , 2019, og 2020.

 

Frist for ansøgninger

Du kan søge støtte til forskning fra Hjerteforeningen én gang om året. Ansøgningsfristen ligger hvert år i slutningen af marts.

Næste ansøgningsfrist er 26. marts 2021 kl. 14.00. Ansøgningsrunden åbnes den 1. marts 2021.

 

Hjerteforeningens mål for forskningsstøtte

Hjerteforeningen støtter forskning inden for hjerte-kar-sygdom. Foreningens mål for forskningsstøtten er:

 • At støtte forskning med fokus på det patientnære i forebyggelse, forståelse, diagnose og behandling af hjerte-kar-sygdomme.
 • At støtte forskning af den højeste kvalitet.
 • At opdyrke fremtidens forskningstalenter