Revalidering er beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet.

Revalidering kan fx være i form af virksomhedspraktik, optræning, omskoling og uddannelse.

Det er en betingelse for at få revalidering, at du har begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og at du ikke via andre tilbud og anden støtte kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Er du godkendt til revalidering, har du ret til revalideringsydelse uden hensyntagen til ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Der gælder forskellige satser for revalideringsydelsen afhængig af alder og forsørgerpligt. Er du revalideringsomfattet, vil du også kunne få hjælp til dækning af nødvendige materiale udgifter, bøger og transport.

Det er kommunen, som træffer afgørelse om revalidering, og som følger op på revalideringen.

Revalidering er beskrevet i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.