Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse indenfor social- og beskæftigelsesområdet, skal du klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen skal derefter revurdere sagen. Hvis Kommunen ændrer afgørelsen helt er delvis, skal du som klager have meddelelse om dette.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen, er kommunen forpligtet til at sende klagen videre til Ankestyrelsen. Som klager skal du have meddelelse om oversendelsen og mulighed for at være bekendt med, hvilke oplysninger der er tilgået Ankestyrelsen.

Det er Ankestyrelsen, som er øverste administrative klageinstans over afgørelser truffet indenfor social- og beskæftigelsesområdet. Det betyder, at du ikke kan klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du har mulighed for at få din sag prøvet ved domstolene, hvilket er bekosteligt, medmindre du får fri proces. Du har også mulighed for at klage til ombudsmanden. Ombudsmanden kan ikke ændre Ankestyrelsens afgørelse, men ombudsmanden kan komme med en udtalelse.

Når du ansøger kommunen om ydelser, er det en god ide at søge skriftligt, så du får en skriftlig afgørelse. Såfremt du får en afgørelse med helt eller delvis afslag, skal afslaget begrundes. Der skal sammen med begrundelsen være redegjort for de oplysninger, der er lagt vægt på i sagen, samt de juridiske regler afgørelsen er truffet ud fra.

Et afslag skal altid indeholde en klagevejledning. Det er afgørende, at du overholder klagefristen i klagevejledningen og en god ide at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage.

Du kan læse mere om klagesager på Ankestyrelsens hjemmeside