Der er tre forskellige regelsæt som regulerer førtidspensionsområdet:

  1. De gamle regler som gælder, hvis du har fået førtidspension før 2003
  2. De nye regler som gælder, hvis du har fået førtidspension efter 2003
  3. Førtidspensionsreformen som gælder, hvis du har fået førtidspension tilkendt efter d. 1. januar 2013

Her omtales udelukkende den procedure for tilkendelse, som gælder efter indførelse af førtidspensionsreformen i 2013:

Det er kommunen, som vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Det sker ved, at kommunens rehabiliteringsteam indstiller til førtidspension.

Det er dog ikke alle sager som skal foreligges rehabiliteringsteamet. Vurderer kommunen det helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, så kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden at sagen skal foreligges rehabiliteringsteamet.

For at få tilkendt førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i en sådan grad, at du, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke er i stand til at forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde – heller ikke i et fleksjob.

Hvis kommunen vurderer det muligt at udvikle din arbejdsevne, kan du ikke blive tilkendt førtidspension.

Reglerne for førtidspension er forskellige afhængig af, om du er over eller under 40 år.

Er du under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du vil i stedet blive tilbudt et individuelt ressourceforløb. Hvis det er helt åbenlyst, at du ikke kan blive i stand til at arbejde igen, kan du blive tilkendt førtidspension uden et forudgående ressourceforløb. Det er i de situationer, hvor du er så syg, at det er helt formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Er du over 40 år og ikke tidligere har gennemført et ressourceforløb, så skal du som udgangspunkt gennemgå et ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. For de over 40-årige gælder kun et ressourceforløb. For de under 40-årige et eller flere. Også for de over 40-årige gælder, at kravet om et forudgående ressourceforløb kan fraviges, hvis det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Den 1. juni 2018 trådte der en lovændring i kraft som præciserede reglerne om ressourceforløb og førtidspension.

Med lovændringen blev det tydeliggjort, at lovens krav om dokumentation i førtidspensionssager ikke må føre til, at der bliver igangsat indsatser, herunder ressourceforløb, som ikke er relevante i forhold til udvikling af arbejdsevnen.

Lovændringen skal sikre, at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb i sager hvor det:

  • På grund af særlige forhold (helbredsmæssige) er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og i sager hvor det
  • Er dokumenteret, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedre

Ifølge pensionsloven har du mulighed for selv at anmode om førtidspension. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sagen behandles på det foreliggende grundlag. Kommunen er i den situation ikke forpligtet til at foretage sig yderligere eller at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og arbejdsevnen dermed ikke er veldokumenteret, kan det betyde, at du får et afslag på førtidspension.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension fra 2003 og fremefter, er satserne gældende fra år 2019 på 18.875 kr. om måneden for enlige og på 16.044 kr. om måneden for gifte/samlevende.

Førtidspension er en skattepligtig indtægt. Hvor meget du konkret får udbetalt i førtidspension afhænger af din eventuelle ægtefælle/samlevers indtægt samt din egen indtægt ved siden af førtidspensionen.

Hvis du vil vide mere om de forskellige emner, som er omtalt her på siderne, kan du læse mere på Borger.dk, Sundhed.dk. og på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.