Der er tre forskellige regelsæt som regulerer førtidspensionsområdet:

  1. De gamle regler som gælder, hvis du har fået førtidspension før 2003
  2. De nye regler som gælder, hvis du har fået førtidspension efter 2003
  3. Førtidspensionsreformen som gælder, hvis du har fået førtidspension tilkendt efter d. 1. januar 2013

Her omtales udelukkende den procedure for tilkendelse, som gælder efter indførelse af førtidspensionsreformen i 2013:

Det er kommunen, som vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Det sker ved, at kommunens rehabiliteringsteam indstiller til førtidspension.

Det er dog ikke alle sager som skal foreligges rehabiliteringsteamet. Vurderer kommunen det helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, så kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden at sagen skal foreligges rehabiliteringsteamet.

For at få tilkendt førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i en sådan grad, at du, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke er i stand til at forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde – heller ikke i et fleksjob.

Hvis kommunen vurderer det muligt at udvikle din arbejdsevne, kan du ikke blive tilkendt førtidspension.

Reglerne for førtidspension er forskellige afhængig af, om du er over eller under 40 år.

Er du i alderen 18 -39 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du vil i stedet blive tilbudt et individuelt ressourceforløb. For aldersgruppen gælder dog, at førtidspension kan tilkendes, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige forløb eller andre foranstaltninger

Den 1. juni 2018 trådte der en lovændring i kraft som præciserede reglerne om ressourceforløb og førtidspension.

Med lovændringen blev det tydeliggjort, at lovens krav om dokumentation i førtidspensionssager ikke må føre til, at der bliver igangsat indsatser, herunder ressourceforløb, som ikke er relevante i forhold til udvikling af arbejdsevnen.

Lovændringen skal sikre, at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb i sager hvor det:

  • På grund af særlige forhold (helbredsmæssige) er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og i sager hvor det
  • Er dokumenteret, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres

Ifølge pensionsloven har du mulighed for selv at anmode om førtidspension. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sagen behandles på det foreliggende grundlag. Kommunen er i den situation ikke forpligtet til at foretage sig yderligere eller at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og arbejdsevnen dermed ikke er veldokumenteret, kan det betyde, at du får et afslag på førtidspension. Er du tilkendt seniorpension efter § 26 a kan du ikke anmode kommunen om at træffe afgørelse om førtidspension.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension fra 2003 og fremefter er satsen for enlige 19.738 kr. pr. måned ( 2023 ) For gifte/samlevende udgør satsen 16.778 kr. pr. måned (2023 )

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når Udbetaling Danmark beregner din pension.

Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften).

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023.

Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst, indgår stadig i beregningen af din pension.

 

Seniorpension

Seniorpension er en tilbagetrækningsordning for seniorer som har højst 6 år til folkepensionsalderen. Det er en betingelse for at blive tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig mindst 27 timer om ugen. Deltidsbeskæftigelse omregnes forholdsmæssig til fuldtidsbeskæftigelse. Det er desuden en betingelse at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Da vurderingens foretages ift. senest job, betyder det, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job.

I sager om seniorpension iværksættes der ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Der er derfor tale om en lempeligere helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, hvor vurderingen foretages på grundlag af de helbredsmæssige oplysninger.

Din ansøgning om seniorpension indgives til Seniorpensionsenheden, som er en central enhed under ATP.  Kommunen skal yde dig råd, vejledning og hjælp ift. din ansøgning, hvis du har brug for det.

Ansøgning om seniorpension kan indgives tidligt 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. Du er berettiget til at få en afgørelse på din ansøgning senest 6 måneder efter Seniorpensionsenheden har modtaget din ansøgning. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal du have en redegørelse for årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid samt meddelelse om, hvornår sagen kan forventes afgjort.

Satsen for seniorpension svarer til satsen for førtidspension og udgør i 2023 19.738 kr. for enlige og 16.778 kr. for gifte/samlevende. Det beløb du får udbetalt i seniorpension  afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når udbetaling Danmark beregner din pension.  Det betyder at din pension ikke vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst.  Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, indgår stadig i beregningen af din pension.

På borger dk. har du mulighed for at lave en beregning af seniorpension. Vær opmærksom på at beregningen kun er vejledende.

 

Hvis du vil vide mere om de forskellige emner, som er omtalt her på siderne, kan du læse mere på Borger.dk, Sundhed.dk. og på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.