Der er tre forskellige regelsæt som regulerer førtidspensionsområdet:

  1. De gamle regler som gælder, hvis du har fået førtidspension før 2003
  2. De nye regler som gælder, hvis du har fået førtidspension efter 2003
  3. Førtidspensionsreformen som gælder, hvis du har fået førtidspension tilkendt efter d. 1. januar 2013

Her omtales udelukkende den procedure for tilkendelse, som gælder efter indførelse af førtidspensionsreformen i 2013:

Det er kommunen, som vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Det sker ved, at kommunens rehabiliteringsteam indstiller til førtidspension.

Det er dog ikke alle sager som skal foreligges rehabiliteringsteamet. Vurderer kommunen det helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, så kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden at sagen skal foreligges rehabiliteringsteamet.

For at få tilkendt førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i en sådan grad, at du, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke er i stand til at forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde – heller ikke i et fleksjob.

Hvis kommunen vurderer det muligt at udvikle din arbejdsevne, kan du ikke blive tilkendt førtidspension.

Reglerne for førtidspension er forskellige afhængig af, om du er over eller under 40 år.

Er du under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du vil i stedet blive tilbudt et individuelt ressourceforløb. Hvis det er helt åbenlyst, at du ikke kan blive i stand til at arbejde igen, kan du blive tilkendt førtidspension uden et forudgående ressourceforløb. Det er i de situationer, hvor du er så syg, at det er helt formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Er du i alderen 18 -39 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du vil i stedet blive tilbudt et individuelt ressourceforløb. For aldersgruppen gælder dog, at førtidspension kan tilkendes , hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige forløb eller andre foranstaltninger

Den 1. juni 2018 trådte der en lovændring i kraft som præciserede reglerne om ressourceforløb og førtidspension.

Med lovændringen blev det tydeliggjort, at lovens krav om dokumentation i førtidspensionssager ikke må føre til, at der bliver igangsat indsatser, herunder ressourceforløb, som ikke er relevante i forhold til udvikling af arbejdsevnen.

Lovændringen skal sikre, at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb i sager hvor det:

  • På grund af særlige forhold (helbredsmæssige) er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og i sager hvor det
  • Er dokumenteret, at det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedre

Ifølge pensionsloven har du mulighed for selv at anmode om førtidspension. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sagen behandles på det foreliggende grundlag. Kommunen er i den situation ikke forpligtet til at foretage sig yderligere eller at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og arbejdsevnen dermed ikke er veldokumenteret, kan det betyde, at du får et afslag på førtidspension. Er du tilkendt seniorpension efter § 26 a kan du ikke anmode kommunen om at træffe afgørelse om førtidspension.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension fra 2003 og fremefter, er satserne gældende fra år 2021: enlige 19.331 kr. Gifte/samlevende 16.432 kr. om måneden for gifte/samlevende.

Førtidspension er en skattepligtig indtægt. Hvor meget du konkret får udbetalt i førtidspension afhænger af din eventuelle ægtefælle/samlevers indtægt samt din egen indtægt ved siden af førtidspensionen.

 

Seniorpension

Seniorpension er en tilbagetrækningsordning for seniorer som har højst 6 år til folkepensionsalderen. Det er en betingelse for at blive tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse på fuld tid svarende til gennemsnitlig 27 timer om ugen. Deltidsbeskæftigelse omregnes forholdsmæssig til fuldtidsbeskæftigelse. Det er desuden en betingelse at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Da vurderingens foretages ift. senest job, betyder det, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job.

I sager om seniorpension iværksættes der ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Der er derfor tale om en lempeligere helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, hvor vurderingen foretages på grundlag af de helbredsmæssige oplysninger.

Din ansøgning om seniorpension indgives til Seniorpensionsenheden, som er en central enhed under ATP.  Kommunen skal yde dig råd, vejledning og hjælp ift. din ansøgning, hvis du har brug for det.

Ansøgning om seniorpension kan indgives tidligt 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. Du er berettiget til at få en afgørelse på din ansøgning senest 6 måneder efter Seniorpensionsenheden har modtaget din ansøgning. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal du have en redegørelse for årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid samt meddelelse om, hvornår sagen kan forventes afgjort.

Satsen for seniorpension svarer til satsen for førtidspension og udgør i 2021 for enlige 19.331 kr. og for gifte/samlevende 16.432 kr. Udbetalingen administreres af Udbetaling Danmark.

Hvor meget du får udbetalt i seniorpension afhænger bla. af dit samlivsforhold. Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af pensionen.

Personer som modtager førtidspension kan ikke samtidig modtage seniorpension

På borger dk. har du mulighed for at lave en beregning af seniorpension. Vær opmærksom på at beregningen kun er vejledende.

 

Hvis du vil vide mere om de forskellige emner, som er omtalt her på siderne, kan du læse mere på Borger.dk, Sundhed.dk. og på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.