Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer på basis af faste kriterier baseret på kravene i de respektive opslag for forskningstemaerne. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning.

Din fyldestgørende ansøgning bliver vurderet af internationale bedømmere specialiseret inden for Hjerteforeningens respektive forskningstemaer (eller inden for medfødt hjertesygdom for ansøgninger fra Børnhjertefonden) og efterfølgende af Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget udvælger de forskningsprojekter med den højeste kvalitet, som indstilles til støtte. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse (eller Børnehjertefondens bestyrelse for ansøgninger fra Børnehjertefonden), der godkender de udvalgte projekter.

Din ansøgning vil af de internationale bedømmere og forskningsudvalget blive bedømt på projektets forskningsmæssige kvalitet og ansøgers/ansøgergruppens kvalifikationer. Desuden indgår ‘brugerinddragelse i forskningen’ i bedømmelsen. I ansøgninger om støtte skal du derfor tage stilling til, om du vil inddrage brugere aktivt i processen omkring dit forskningsprojekt. Det betyder, at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller forklare, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt. Kun ansøgninger, som opfylder kravet, vil blive behandlet.

I projekter, hvor brugerinddragelse er relevant, vil meningsfuld inddragelse af brugere have en positiv effekt på bedømmelsen af ansøgningen.

Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

 

Din ansøgning bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Er det foreslåede forskningsprojekt original frontlinjeforskning af høj international kvalitet?
 • Foreligger der en gennemarbejdet forskningsplan, og er det realistisk at projektet kan gennemføres?
 • Foreligger der en realistisk tidsplan og budget?
 • Kan den foreslåede metode og organisation opfylde formålet?
 • Er de nødvendige forskningsfaciliteter til stede i tilstrækkeligt omfang?
 • Er den anførte patienttilgang og den statistiske analyseplan realistisk og tilstrækkelig?
 • Er de etiske forhold i orden?
 • Adresserer forskningen eventuelle kønsforskelle eller bliver der gjort rede for hvorfor de ikke adresseres? Læs mere om at analysere kønsforskelle på hver trin af forskningsprocessen.
 • Har ansøgeren, forskningsgruppen og samarbejdspartnerne de fornødne forskningskompetencer til at gennemføre forskningsplanen? Er der den nødvendige bredte i samarbejdet?
 • Bliver der samarbejdet på tværs af forskningsmiljøer og på tværs af landet, således at forskningen kan komme så mange patienter og borgere til gode som muligt?
 • Hvor relevant er forskningen for patienter og borgere?
 • Er der en klar og realistisk implementeringsstrategi for forskningsresultaterne?
 • Bliver brugerne (fx hjerte-kar-patienter og pårørende) inddraget i forskningen på en tilstrækkelig og relevant måde, eller bliver der argumenteret tilstrækkeligt for, hvorfor brugere ikke inddrages i forskningen?