af Hjerteforeningen
d. 16. december 2019

Din ansøgning bliver bedømt på projektets forskningsmæssige kvalitet og ansøgers/ansøgergruppens kvalifikationer. Desuden indgår ‘brugerinddragelse i forskningen’ i bedømmelsen. I ansøgninger om støtte skal du derfor tage stilling til, om du vil inddrage brugere aktivt i processen omkring dit forskningsprojekt. Det betyder, at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller forklare, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt. Kun ansøgninger, som opfylder kravet, vil blive behandlet.

I projekter, hvor brugerinddragelse er relevant, vil meningsfuld inddragelse af brugere have en positiv effekt på bedømmelsen af ansøgningen.

Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

 

Din ansøgning bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Er det foreslåede forskningsprojekt original frontlinjeforskning af høj international kvalitet?
 • Foreligger der en gennemarbejdet forskningsplan, og er det realistisk at projektet kan gennemføres?
 • Foreligger der en realistisk tidsplan og budget?
 • Kan den foreslåede metode og organisation opfylde formålet?
 • Er de nødvendige forskningsfaciliteter til stede i tilstrækkeligt omfang?
 • Er den anførte patienttilgang og den statistiske analyseplan realistisk og tilstrækkelig?
 • Er de etiske forhold i orden?
 • Adresserer forskningen eventuelle kønsforskelle eller bliver der gjort rede for hvorfor de ikke adresseres? Læs mere om at analysere kønsforskelle på hver trin af forskningsprocessen.
 • Har ansøgeren, forskningsgruppen og samarbejdspartnerne de fornødne forskningskompetencer til at gennemføre forskningsplanen?
 • Bliver der samarbejdet på tværs af forskningsmiljøer, således at forskningen kan komme så mange patienter og borgere til gode som muligt?
 • Hvor relevant er forskningen for patienter og borgere? Understøtter forskningsprojektet én af Hjerteforeningens 5 strategiske målsætninger (læs om målsætningerne)?
 • Er der en klar og realistisk implementeringsstrategi for forskningsresultaterne?
 • Bliver brugerne (fx hjerte-kar-patienter og pårørende) inddraget i forskningen på en tilstrækkelig og relevant måde, eller bliver der argumenteret tilstrækkeligt for, hvorfor brugere ikke inddrages i forskningen?