Næste ansøgningsfrist er 26. marts 2021 kl. 14.00. Ansøgningsrunden åbnes den 1. marts 2021.

Det er kun betalende medlemmer af Hjerteforeningen (ikke prøvemedlemskaber), der kan søge støtte til forskning. Bliv medlem af Hjerteforeningen.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen fra start til slut nedenfor eller gå direkte til det elektroniske ansøgningssystem.

Søg via Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem

Vær opmærksom på at der i Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem er obligatoriske felter, der skal være udfyldt, og at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Hyppige fejl

Det er vigtigt at du orienterer dig i Hjerteforeningens krav og regler for ansøgninger om forskningsstøtte.
Her har vi listet nogle eksempler på krav til ansøgningerne, og hvis disse ikke er opfyldt, kan Hjerteforeningen desværre ikke behandle din ansøgning:

  • For stipendieansøgninger er det den studerende eller post.doc., der udfører forskningsprojektet, der skal søge. Seniorforskere kan dog søge et skolarstipendium til en unavngiven kandidat- eller bachelorstuderende.
  • Du kan kun søge en projektbevilling, hvis du er seniorforsker eller post.doc. Det betyder at du som udgangspunkt skal have lavet et ph.d.-studie.
  • Du kan ikke ledelsesgodkende din egen ansøgning.
  • Du skal tage stilling til, om du vil inddrage brugere fx patienter aktivt i processen omkring forskningsprojektet. Det betyder, at der enten skal foreligge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller en forklaring på, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt.

Du kan finde alle krav til ansøgningerne på denne hjemmeside. Fx længere nede på denne side finder du information om selve ansøgningsprocessen og her kan du læse mere om de forskellige krav og betingelser for hver bevillings type.

Hvordan søger du?

Opret dig som bruger

Herefter vil du se din personlige side. Siden indeholder diverse oplysninger, og du kan finde dine ansøgninger og bevillinger efterhånden som du søger, med mindre du selv sletter dem. Herfra opretter du nye ansøgninger. Ansøgninger får et specifikt ansøgningsnummer i systemet, og du kan løbende arbejde og redigere, indtil du vælger at sende ansøgningen.

Du kan til enhver tid rette i dine personlige oplysninger også i de perioder, hvor der ikke er åbent for ansøgninger.

Selve ansøgningen

Når du starter på en ny ansøgning, skal du først tage stilling til, hvad du vil søge støtte til: et stipendie eller et projekt inden for Hjerteforeningens frie forskning. For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning inden for et fokusområde, skal du have sendt en projektidé til Hjerteforeningen og have modtaget en invitation om at indsende en ansøgning inden for området. Vær opmærksom på, at Hjerteforeningen kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt i et givent år. Hvis man søger støtte inden for et fokusområde, er det dog muligt at søge om støtte til samme projekt inden for de frie midler. Derudover er det i et givent år kun muligt at være hovedansøger på én ansøgning om støtte til et projekt inden for de frie midler. Vær også opmærksom på, at der er forskellige krav og betingelser for hver bevillings type. Du kan læse mere om de forskellige typer bevillinger her.

Ansøgningen er opdelt i 6 trin.

  • Trin 1 – personlige oplysninger
  • Trin 2 til  4 – selve forskningsprojektet.
  • Trin 5 – mulighed for at se hele ansøgningen. Her kan du få en PDF-fil til udskrift.
  • Trin 6 – færdiggørelse og sende ansøgningen.

Den røde skrift i venstre side på hvert trin viser, hvilke felter der endnu ikke er udfyldt.

De enkelte trin indeholder oplysningstekst og i venstre side hjælpetekst.

Ansøgningen indeholder obligatoriske felter, som skal udfyldes før den kan sendes. Trinlampen, som ses øverst i trinboksen, vil blive grøn når felterne er udfyldt, og trinet er færdigt.

Flere felter rummer et maksimalt antal karakterer (inkl. mellemrum).

Trin 1 – Personlige oplysninger

Anvendes til identifikation af din ansøgning samt til kommunikation. Alle personfølsomme oplysninger som ikke er strengt nødvendige for ansøgningen bør udelades af hensyn til persondataloven.

Oplysningerne genbruges ved hver ansøgning, hvorfor det er vigtigt, at du husker at opdatere ved hver ansøgning.

Afdeling og institution: Udfyld den afdeling og institution hvor du aktuelt er ansat. Det er også hertil kommunikationen vil foregå.

CV: Tilføj et CV for ansøger (max. 5.000 karakterer). CV for evt. vejleder og medansøgere tilføjes under trin 2 (max. 5.000 karakterer pr. CV).

Publikationer: Anfør kun de 10 vigtigste publikationer inden for de seneste fem år. Hvis du ikke har udgivet nogen videnskabelige artikler, tilføjer du karaktererne fra din kandidatuddannelse i stedet (evt. fra bacheloruddannelsen hvis du ikke eller lige er begyndt på kandidatuddannelsen).

Supplerende personlige oplysninger: Anvend dette felt hvis der er særlige omstændigheder, som bør medtages i vurderingen. Ved ansøgninger om post.doc.-stipendier og i tilfælde hvor ph.d.-graden ikke er opnået på ansøgningstidspunktet, skal du her redegøre for, hvornår graden forventes opnået og vedlægge dokumentation i form af en erklæring fra hovedvejleder, institution eller ph.d.-skolen.

Trin 2 – Projektbeskrivelsen

Projektbeskrivelse: Beskriv baggrunden for projektet efterfulgt af en klar formåls- og hypotese-formulering, studiedesign, beskrivelse af materialer, metoder og statistiske analyser samt praktiske muligheder for at gennemføre projektet. Beskriv også projektets organisation og rollefordeling. Vedhæft dokumentation for evt. forskningssamarbejde, alternativt kan du oprette evt. samarbejdspartnere som medansøgere (se nedenfor). Beskriv hvordan eventuelle kønsforskelle vil blive adresseret eller redegør for hvorfor det ikke er muligt eller relevant at adressere disse forskelle i det pågældende projekt. Der skal tages højde for eventuelle kønsforskelle i alle dele af forskningsprocessen dvs. indhentning af baggrundsinformation, formulering af relevansen for patienterne og den samfundsmæssige betydning, formulering af forskningshypotese, -mål og –spørgsmål, forskningsdesign, -metoder og -analyser, udgivelse af resultater, osv. Læs mere om at analysere kønsforskelle på hver trin af forskningsprocessen. Vær opmærksom at for at der kan indgå ph.d.-løn i en projektbevilling, skal du i projektbeskrivelsen godtgøre hvordan projektet kan føre til en ph.d.-afhandling, dvs. hvordan danner projektet ramme om et ph.d.-forløb, hvad er den pågældende ph.d.-studerendes rolle, hvordan vil de genererede data resultere i en ph.d. og inden for hvilken tidsramme. Ved ansøgning om ophold på en udenlandsk forskningsinstitution begrunder du opholdets nødvendighed samt vedlægger en skriftlig bekræftelse på, at forskningssamarbejdet mellem ansøger og den pågældende forskningsinstitution er etableret. Forskeren skal fortsat være ansat på en dansk forskningsinstitution. Ved ansøgninger om deltids post.doc.-stipendier beskriv den valgte nøgle for opdelingen af arbejdstiden mellem videnskabeligt og klinisk/andet arbejde, ledsaget af en udtalelse fra afdelingens/instituttets ledelse, hvor det fremgår, at en tilladelse til kombinationsstillingen er bevilget. Projektbeskrivelsen må skrives på dansk eller engelsk og må maksimum indeholde 25.000 karakterer. Der vedhæftes ikke yderligere materiale.

Implementering: Beskriv hvordan forskningsresultaterne kan blive implementeret, så de kan komme danske borgere og/eller hjerte-kar-patienter til gode. Implementering af forskningsresultater kan fx. være citationer i kliniske guidelines, udformning af anbefalinger, implementering af resultaterne i sundhedsvæsnet, vidensdeling med relevante brugere og fagpersoner, osv.

Hjerteforeningens målsætninger: Beskriv hvilken af Hjerteforeningens 5 strategiske målsætninger projektet understøtter og hvordan. Se målsætningerne her.

Brugerinddragelse: Beskriv her planen for hvordan brugerne (f.eks. patienter og pårørende) inddrages i det konkrete forskningsprojekt. Besvar følgende spørgsmål: 1) Hvilke brugere inddrager du i forskningsprojektet? 2) På hvilken måde inddrager du brugerne og hvor i forskningsprocessen bliver de inddraget? 3) Hvad bidrager brugerne med og hvordan har brugernes input betydning for dit forskningsprojekt? Hvis brugerinddragelse undlades, skal du redegøre for hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt. Bemærk: Hjerteforeningen betragter ikke det at give information til forsøgsdeltagere om forskningsprojektet eller deres sygdom, som brugerinddragelse. Ansøgninger som ikke opfylder kravene vil ikke blive behandlet. Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

Projektrésumé: Beskriv formål og metoder for projektet samt den nye viden forskningen vil bidrage med. (maks. 2.500 karakterer)

Evt. tilknytning til medicinsk, biologisk eller laboratorievirksomhed: Redegør for evt. tilknytning eller ejerskab til medicinsk, biologisk eller laboratorie-virksomhed, hvis projektet benytter virksomhedens produkter eller ressourcer.

Ved genansøgning, evt. ændringer: Har du tidligere søgt støtte til projektet uden at have opnået støtte, gør du her rede for evt. ændringer. Ved genansøgning om forskningsmidler til et i forvejen støttet projekt tilføjes en fremskridtsrapport under trin 3.

Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen: Du kan henvise til de 15 vigtigste referencer.

Anbefaling: Her kan du tilføje en anbefaling/vurdering fra den forskningsansvarlige på afdelingen/institutionen. Du skal tilføje en anbefaling her, hvis du endnu ikke har udgivet nogen videnskabelige artikler.

Lægmandsrapport: Lægmandsrapporten er et vigtigt led i Hjerteforeningens formidling af forskning, hvorfor den skal udformes, så Hjerteforeningen kan anvende den på hjemmesiden til almen oplysning. Skriv derfor lægmandsrapporten på dansk og i et alment forståeligt sprog uden brug af faglige og tekniske udtryk. Lægmandsrapporten skal klart fremstille hypotesen samt tidsplanen for projektet og opdeles i titel, baggrund, formål og metode, ny viden samt betydningen af forskningen.

Medansøger: Du kan koble en medansøger og/eller vejleder på ansøgningen, og de skal vha. elektronisk godkendelse bekræfte at være medansvarlig i projektet. Du kan først sende ansøgningen efter godkendelsen. Der kan oprettes op til 5 medansøgere/vejledere i alt.

Ledelsesgodkendelse: Ansøgningen skal godkendes af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Du kan først sende ansøgningen efter godkendelsen. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Trin 3 – Budget

Fremskridtsrapport: Ved genansøgning om forskningsmidler til et i forvejen støttet projekt, beskriv fremskridt i projektet, der klart beskriver udvikling, tidsplan og eventuelle videnskabelige resultater, samt hvis nuværende resultater medfører evt. ændringer.

Budget: Lav et detaljeret budget for hele projektet, både hvad du søger fra Hjerteforeningen og midler søgt andre steder fra. Til stipendieansøgninger bevilger Hjerteforeningen udelukkende midler til løn og evt. kongresdeltagelse og omkostninger ved brugerinddragelse i forskning, mens der til projektansøgninger kan bevilges midler til både løn, drift, kongresdeltagelse og omkostninger ved brugerinddragelse i forskning (læs mere). Budgetposter skal suppleres med detajleret tekst. Herudover opdeles budgettet i projektår. Der kan kun bevilges midler til poster, der er opgivet i ansøgningens budget og der bevilges ikke flere midler, end der er søgt om i ansøgningen. Posternes beløb vil være bindende i rimeligt omfang, da ansøgningens budget er en væsentlig del af bedømmelsen. Det anbefales derfor at du udarbejder budgettet med omhu. Vær opmærksom på at Hjerteforeningen kun dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og at bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen. Ved poster hvor der søges om løn, anvendes dette beregningsgrundlag og det vedhæftes ansøgningen (ikke ved skolarstipendier). Budgettet skal være i danske kroner.

Budgetforklaring: Beskriv specifikt hvad den aktuelle ansøgning dækker samt anden væsentlig forklaring. Ved ansøgninger om deltids post.doc.-stipendier beskriv her den valgte nøgle for opdelingen af arbejdstiden mellem videnskabeligt og klinisk/andet arbejde.

Trin 4 – Vedhæft filer

Billeder/tabeller/fotos/tegninger kan du uploade her. Alt efter hvilken slags ansøgning der drejer sig om, er der et vist antal tilladt. Vedhæft kun filer, hvis det absolut er nødvendigt.

Trin 5 – Den samlede ansøgning

Se den samlede ansøgning og få mulighed for at udskrive en PDF-fil.

Trin 6 – Afslut ansøgning

Her færdiggør og sender du ansøgningen.

Du skal give din accept af at du har læst og er indforstået med de gældende regler for modtagelse af forskningsstøtte.

Det er kun muligt at sende ansøgningen såfremt de obligatoriske felter til ansøgningen er udfyldt.