Hvad er en sundhedsfaglig kontaktperson?
En kontaktperson kan være en eller flere navngivne sundhedsfaglige personer, som deltager i behandlingen af dig.

Ifølge loven er formålet med en kontaktperson at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed for patienten. Det skal ske ved, at kontaktpersonen skal være med til at give information og sikre sammenhæng i patientforløbet.

Kontaktpersonen skal, sammen med det øvrige personale, der er involveret i din behandling, sikre, at behandlingsplanen bliver fulgt og forebygge eller afklare eventuelle misforståelser.

Hvornår har du krav på en sundhedsfaglig kontaktperson?
Hvis du modtager ambulant behandling og/eller bliver indlagt i sammenlagt flere end to dage, har du krav på at få tilknyttet en navngiven kontaktperson på sygehuset senest på tredjedagen for kontakt til sundhedsvæsenet.

Hvis dit behandlingsforløb er kortere, og hvis du har særligt behov for det, vil du få tilbudt en kontaktperson. Det er lægen, der behandler dig, som vurderer, om du har et særligt behov for en kontaktperson. Sygehuset skal både mundtligt og skriftligt oplyse dig om din kontaktpersons navn og funktion.

Hvis du bliver flyttet til en anden afdeling, får du tildelt en ny kontaktperson på denne afdeling.

Klageadgang
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over beslutninger (afgørelser) om kontaktperson.

Fristen for at klage er fire uger, der som udgangspunkt regnes fra den dag, hvor du modtog afgørelsen.

Hvis du klager over, at regionen eller kommunen har undladt at træffe en afgørelse eller beslutning, som du mener, du har krav på, bliver klagefristen normalt regnet fra det tidspunkt, hvor du blev vejledt om eller i øvrigt blev opmærksom på din klagemulighed. Hvis du således vil klage over, at behandlingsstedet ikke tilbød dig en kontaktperson, bliver klagefristen normalt beregnet fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om, at du havde krav på en kontaktperson.

Hvis der foreligger særlige grunde, kan Styrelsen behandle din klage efter de fire ugers udløb.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, kapitel 23a.
  • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.