Socialrådgivning

Du får her vores bedste råd til dig, som har spørgsmål og brug for viden på det sociale område.

Økonomi og Forsikring

Få et økonomisk overblik så hurtigt som muligt fra kommunen og fra dine forsikrings- og pensionsselskaber 

Din økonomiske eller arbejdsmæssige situation kan være ændret midlertidigt eller permanent, når du får en alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt, at du så tidligt som muligt i forløbet får hjælp til at få et overblik over din økonomi, og dine muligheder. 
Henvend dig eventuelt hos en sagsbehandler i kommunen og kontakt de selskaber, hvor du har tegnet forsikring. 

 

Forsikring ved kritisk sygdom 

Visse former for hjerte-kar-sygdom hører til på listen over kritiske sygdomme, som udløser forsikring. Men der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab, hvilke hjertesygdomme der er omfattet af forsikringen. 

 

Hvor er forsikringen oprettet?

En forsikring ved “visse kritiske sygdomme” er typisk oprettet et af følgende steder: 

  • din arbejdsplads
  • din fagforening
  • dit pensionsselskab
  • dit pengeinstitut
  • sygeforsikringen Danmark 

 

Du kan læse mere her:

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til lønmodtagere, til selvstændige, til ledige med ret til arbejdsløshedsunderstøttelse samt til personer, der har pådraget sig en arbejdsskade. Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge, at du opfylder kravene i sygedagpengeloven. 

For yderligere spørgsmål kontakt sygedagpengeafdelingen i din kommune.  Det er kommunen, som varetager udbetaling af sygedagpenge og opfølgningen på sygemeldingen. 

Forlængelse af sygedagpenge: Der er forskellige muligheder for at få forlænget sygedagpengene. Spørg hos dit jobcenter eller fagforening. 

Delvis sygemelding: Der kan være mulighed for at indgå aftale om en periode med delvis sygemelding fra din arbejdsplads, såfremt du på grund af sygdom har behov for nedsat arbejdstid eller behov for at deltage i behandling. Tal med jobcenter, din fagforening (eller arbejdsgiver) om dine muligheder. 

Sygedagpengereglerne er komplekse og svære at forstå. Reglerne er beskrevet i Lov om sygedagpenge. Du kan evt. inddrage din faglige organisation, da mange fagforeninger har ansat socialrådgivere, som varetager sygdomsområdet for deres syge medlemmer, og som kender de sociale kapitler mv. i overenskomsterne. 

Læs loven om Sygedagpenge

Muligheder i forhold til arbejdsfastholdelse

Ansvaret for arbejdsfastholdelsesindsatsen ligger primært i jobcentrene i kommunen og hos arbejdsgiver. Der findes ordninger via de sociale kapitler og lovgivningen, som kan hjælpe dig med at opnå og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Du har også mulighed for at inddrage sin fagforening eller tillidsrepræsentant på arbejdspladsen og få hjælp af den vej. 

Mange jobcentre har ansat arbejdsfastholdelseskonsulenter. Hvis du er i arbejde, kan arbejdsfastholdelseskonsulenterne være behjælpelig med at få lavet en plan for tilbagevenden til arbejde i forbindelse med din sygemelding. Arbejdsfastholdelseskonsulenterne kan rådgive og vejlede dig og din arbejdsgiver om arbejdsfastholdelsesmulighederne og om diverse kompenserende ordninger på

Fleksjob

Det er kommunen, som bevilger fleksjob. Bevillingen sker på baggrund af en indstilling fra rehabiliteringsteamet, da alle sager om fleksjob skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam. 

Der findes flere forskellige elektroniske beregnere på internettet, hvor du har mulighed for at lave en vejledende beregning af løn i fleksjob. 

Kontakt din kommune, hvis du overvejer fleksjob og hør om dine muligheder. 

Førtidspension og Seniorpension

Det er kommunen, som vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension.  

For at få tilkendt førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i en sådan grad, at du, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, ikke er i stand til at forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde – heller ikke i et fleksjob.  Hvis kommunen vurderer det muligt at udvikle din arbejdsevne, kan du ikke blive tilkendt førtidspension.  Kontakt din kommune og hør om dine muligheder. 

Ansøgning om seniorpension indgives til Seniorpensionsenheden, som er en central enhed under ATP.  Kommunen skal yde dig råd, vejledning og hjælp ift. din ansøgning, hvis du har brug for det. 

I sager om seniorpension iværksættes der ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Der er derfor tale om en lempeligere helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, hvor vurderingen foretages på grundlag af de helbredsmæssige oplysninger. 

På borger dk. har du mulighed for at lave en beregning af seniorpension. Vær opmærksom på, at beregningen kun er vejledende.  

Du kan læse mere om førtidspension her:

borger.dk

sundhed.dk

 

Du kan læse mere om seniorpension her: 

borger.dk

 

Ressourceforløb

Ressourceforløb kan bevilges til forskellige målgrupper, der gerne vil forsøge at udvikle arbejdsevnen med det mål at komme ud på arbejdsmarkedet igen.  
Fælles for alle sager om ressourceforløb er, at de skal behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden der kan ske bevilling af ressourceforløb. 

Revalidering

Revalidering er beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet.   Revalidering kan fx være i form af virksomhedspraktik, optræning, omskoling og uddannelse. 

Virksomhedspraktik

Som udgangspunkt skal en virksomhedspraktik etableres med henblik på at afklare eller udvikle de faglige, sociale eller sproglige kompetencer og med henblik på at bringe personen tættere på sit job- eller uddannelsesmål eller med henblik på arbejdsfastholdelse.  Er du blevet syg og har brug for hjælp til at afklare, hvad du kan klare arbejdsmæssigt, kan det være en mulighed at komme i en virksomhedspraktik.

Tal med jobcenter om mulighederne. 

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse indenfor social- og beskæftigelsesområdet, skal du klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen skal derefter revurdere sagen. Hvis Kommunen ændrer afgørelsen helt er delvis, skal du som klager have meddelelse om dette. 

Du kan læse mere om klagesager på Ankestyrelsens hjemmeside. 

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)