Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at se alt, hvad der er skrevet i din journal.

Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

 • Diagnose
 • Sygdomsforløb
 • Resultater af undersøgelser og behandling
 • Røntgenbilleder/skanninger og beskrivelserne af dem
 • Korrespondance med praktiserende læge, andre hospitaler, myndigheder og eventuelle pårørende.

En sundhedsperson skal, hvis du ønsker det, hjælpe dig med at forstå indholdet af journalen.

Journalen er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet og er derfor ikke skrevet, så patienter  umiddelbart kan forstå den. Ud over latinske ord og fagudtryk kan der derfor optræde særlige vendinger og formuleringer, som er almindelige blandt sundhedspersonale til beskrivelse af en patients tilstand eller en situation, men som man ikke anvender på samme måde i andre sammenhænge.

Hvordan får jeg aktindsigt?
Du kan enten logge på e-journal via www.sundhed.dk og se din journal elektronisk, eller du kan henvende dig til den sygehusafdeling eller privatpraktiserende speciallæge, hvor du ønsker at se din journal og bede om en journalkopi. Du kan både henvende dig personligt eller skriftligt til afdelingen.

Selvom dele af journalen kan ses elektronisk via e-journal, har du stadig ret til at få en papirkopi af din journal. Det er en god idé at gøre det klart over for personalet, hvilke dele af journalen du er interesseret i, for eksempel lægejournalen, sygeplejejournalen, prøvesvar, testresultater eller hele journalen. Sygehusafdelingen skal inden for syv arbejdsdage enten sende en kopi af journalen eller fortælle dig, hvornår du kan forvente at modtage en kopi samt årsagen til forsinkelsen.

Særligt vedr. e-journal
Journaloplysningerne kan først ses i e-journalen efter 14 dage fra det tidspunkt, de er indtastet i journalsystemet. Hvis du ønsker indsigt i oplysningerne inden da, må du bede afdelingen om enten at se journalen på afdelingen eller få tilsendt en kopi.

For at kunne logge på e-journal skal man have en digital signatur. Man skal være 15 år for at få en digital signatur. Derfor kan børn og unge under 15 år ikke bruge e-journal.

På nuværende tidspunkt er det heller ikke muligt for forældre – via deres digitale signatur – at se deres børns e-journal.

Hvem kan få adgang til oplysningerne i min journal?
Som hovedregel er det kun dig og de sundhedspersoner, som er involveret i din aktuelle behandling, som kan se dine journaloplysninger, med mindre du frabeder dig, at de kigger i din journal.

Du kan give en anden fuldmagt til at få helt eller delvist indsigt i din journal. Du bestemmer selv, hvor meget af journalen der skal være omfattet af fuldmagten. Det kan for eksempel være en pårørende, som du ønsker at dele oplysningerne med eller en anden person efter dit valg.

Forældre eller værgers aktindsigt
Forældre til børn under 18 år har ret til at se barnets journal – medmindre hensynet til barnet vejer tungere. Forældrene kan blive nægtet indsigt i oplysninger om for eksempel prævention, abort eller behandling for kønssygdomme.

Hvis en voksen patient ikke selv kan varetage sine interesser, vil det være nærmeste pårørende eller en værge – hvis værgemålet omfatter personlige forhold – der for patienten kan modtage informationer og give samtykke til behandling.

For at kunne give samtykke til en eventuel behandling, har nærmeste pårørende eller værgen ret til at se de dele af journalen, som er nødvendige for at kunne varetage patientens interesser og behov i den konkrete situation.

Pårørende til afdøde patienter
Sundhedspersonalets tavshedspligt er stadig gældende, selvom patienten dør. Som nærmeste pårørende til en afdød patient har du efter reglerne i loven ret til at modtage informationer om sygdomsforløbet, dødsårsagen og dødsmåden.

Oplysningerne kan kun blive udleveret, hvis man antager, at det ikke strider mod den afdødes ønske og hensynet til den afdøde, og hvis der ikke er andre private interesser, som taler afgørende imod at udlevere dem.

De nærmeste pårørende har alene ret til informationer om sygdomsforløbet, som umiddelbart førte til døden. Pårørende har ikke ret til at få informationer om tidligere sygdomsforløb.

Vær opmærksom på, at:

 • Der gælder andre regler for journaler, som er ført før 1. januar 1987.
 • Det ikke er alle sygehuse, som har en fælles journal, der bliver anvendt af alle afdelinger på sygehuset. Hvis hver afdeling har sin egen journal, skal du normalt henvende dig til de konkrete afdelinger, hvor du ønsker en kopi af journalen, eller du kan henvende dig til sygehusets journalarkiv med din anmodning om aktindsigt.

Betaling for aktindsigt i en sygehusjournal
Første kopi af journalen er gratis. Hvis du senere beder om en kopi af det samme materiale, kan der blive opkrævet et gebyr.

Hvis du senere i forløbet henvender dig til afdelingen og beder om kopi af de nye journalnotater, som er kommet til siden sidste anmodning, vil du ikke blive opkrævet et gebyr. Du kan også få kopi af røntgenbilleder, skanninger, lydbånd etc., men du skal selv betale udgifterne til kopiering af materialet. Den diagnostiske afdeling kan oplyse dig om prisen.

Betaling for aktindsigt hos en privatpraktiserende sundhedsperson
Hvis du anmoder om aktindsigt hos en privatpraktiserende sundhedsperson (for eksempel egen læge eller en speciallæge), kan sundhedspersonen kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr, og du kan afkræves betaling fra første gang, du beder om aktindsigt.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

 • Sundhedsloven, Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010. kapitel 8
 • Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, nr. 155 af 14. september 1998
 • Lov om behandling af personoplysninger, nr. 429. af 31.maj 2000
 • Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter, og fotokopier, der udleveres efter kap. 4 i lov om patienters retsstilling, nr. 664 af 14. september 1998