Hvis man som følge af sygdom eller ulykke har mistet en funktionsevne eller fået et forringet funktionsniveau, skal man tilbydes rehabilitering. Den har til formål at sikre, at man i videst muligt omfang kan vende tilbage til en normal tilværelse.

Man anbefaler normalt, at rehabiliteringsprogrammer på sundhedsområdet omfatter patientinformation og undervisning, fysisk træning, støtte til rygestop, støtte til kostomlægning, psykosocial støtte, optimeret medicinsk behandling samt risikofaktorkontrol, klinisk opfølgning og vedligeholdelse af ændret livsstil.

Regioner og kommunerne har pligt til at tilbyde rehabilitering, men lovgivningen er meget uklar på dette punkt. Det er derfor i vidt omfang op til den enkelte region og kommune at tage stilling til, hvilke tilbud de ønsker at stille til rådighed.

I forbindelse med kommunalreformen blev regioner og kommuner dog forpligtet til at iværksætte forskellige tiltag, som skal sikre, at regioner og kommuner løfter opgaven omkring rehabilitering i en koordineret tværgående patientindsats, med henblik på at patienten kan modtage et sammenhængende patientforløb. Det sker blandt andet via sundhedsaftaler.

Sundhedsaftaler
Regioner og kommuner skal indgå aftaler om at varetage sundhedsopgaver for de patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Der skal indgås sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner på minimum seks obligatoriske indsatsområder:

 • Indlæggelses- og udskrivningsforløb
 • Træningsområdet
 • Behandlingsredskaber og hjælpemidler
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse – hvilket også omfatter rehabilitering
 • Indsatser for mennesker med sindslidelser
 • Opfølgning på utilsigtede hændelser

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom og pakkeforløb for livstruende sygdomme Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledende forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, der kan fungere som støtte for regioners og kommuners indsatser på området.

På udvalgte områder – herunder hjerteområdet – har Sundhedsstyrelsen også udarbejdet en national, klinisk retningslinje for rehabilitering samt pakkeforløb med anbefalinger til rehabiliteringsindsatsen.

Hjerterehabilitering
Patienter, der bliver behandlet for hjertesygdom, som er omfattet af et pakkeforløb, vil som led i pakkeforløbsbeskrivelsen få et individuelt tilbud om rehabilitering. Det drejer sig om patienter med ustabile hjertekramper eller blodprop i hjertet, hjerteklapsygdom, stabile hjertekramper og hjertesvigt.

Rehabiliteringen kan indeholde information, fysisk træning, støtte til rygestop og kostomlægning, patientuddannelse, opsporing af depression og angst, samt psykisk og social støtte. Derudover kan rehabiliteringen omfatte vedligeholdelse af symptombehandling og forebyggende medicinsk behandling.

I forbindelse med rehabiliteringen skal patienten modtage informationer blandt andet om forløbets indhold og det forventede udbytte.

Sundhedsstyrelsen udgav den 11. oktober 2013 en National Klinisk Retningslinje for hjerterehabilitering. Retningslinjen er målrettet patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen blev revideret den 20. februar 2015.

Ansvar
Både regioner og kommuner har ansvar for tilbuddet til borgerne for de rehabiliteringsindsatser, som fremgår af sundhedsloven. For eksempel har regionerne – på regionens sygehuse – pligt til at tilbyde genoptræning, mens man er indlagt eller specialiseret genoptræning, når man er udskrevet fra sygehuset.
Regionerne og kommunerne deles om ansvaret for at forebygge, at en sygdom ikke udvikler sig yderligere og at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer. Kommunerne har ansvaret for at tilbyde almindelig genoptræning efter, at patienten er udskrevet fra sygehus, vedligeholdelsestræning, hjemmesygepleje og fysioterapi.

 

DU KAN LÆSE MERE HER
En oversigt over de forskellige regioners og kommuners tilbud inden for rehabilitering finder du på www.sundhed.dk/soft eller på regionernes og kommunernes hjemmesider

 • www.sundhed.dk kan du endvidere læse om de samlede pakkeforløb for hjertesygdomme under fanen ”Behandling og rettigheder”, ”pakkeforløb”, ”hjertesygdomme – pakkeforløb”
 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, afsnit IX
 • Vejledning nr. 9439 af 13. juli 2011 om kommunal rehabilitering
 • Vejledning nr. 110 nr. 9759 af 8. oktober 2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner
 • Sundhedsstyrelsens vejledning ” Regionernes forebyggelsesopgaver – en vejledning til sundhedslovens § 119 stk. 3”, af 17. december 2009