Hjemmesygepleje og døgnpleje
Du kan få sundhedsfaglig pleje af en hjemmesygeplejerske i dit hjem, hvis din læge eller sygehuspersonalet indstiller til kommunen, at du har brug for det. Hjemmesygeplejersken kan også aflægge besøg, hvor vedkommende kan give dig støtte og vejledning og følge din sygdomsudvikling. Det er specielt en god idé, hvis der er risiko for, at sygdommen med tiden udvikler sig og kræver mere omfattende pleje. Kommunen kan tilbyde dig hjælp hele døgnet. Det vil være kommunens visitator, der sammen med dig fastlægger, hvilken hjælp der kan tilbydes – eventuelt med støtte i informationer fra sygehuset eller egen læge. Selvom aftalen bliver indgået i samarbejde med dig, vil det være kommunens visitator, der i sidste ende afgør, hvor meget hjælp der skønnes nødvendigt, og som du derfor kan tilbydes.

Hvis du er utilfreds med visitators vurdering, kan du klage til kommunen. Du kan kontakte Borgerservice i din kommune, der skal hjælpe dig med klagevejledning.

Hjemmehjælp
Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, kan du – hvis du har behov for det – få hjælp i hjemmet til praktiske opgaver som rengøring, indkøb og tøjvask. Du kan også få hjælp til personlig pleje for eksempel efter en operation (midlertidig hjælp) eller i forbindelse med kronisk sygdom eller alderdomssvækkelse (varig hjælp). Denne hjælp kan man få af kommunens hjemmepleje. Man kan ansøge om hjemmehjælp ved en henvendelse fra dig selv, dine pårørende, din læge eller sygehuspersonalet.

Din læge eller sygehuspersonalet kan arrangere, at hjælpen er klar, når du bliver udskrevet fra sygehuset. En visitator fra kommunen vil besøge dig og vurdere dit behov samt udarbejde en skriftlig aftale, hvor der står, hvilken hjælp du skal have. Denne aftale vil kunne ændres, efterhånden som dit behov forandrer sig afhængig af, hvordan dine helbredsforhold udvikler sig. Hjemmehjælp ydes gratis, dog kan du blive opkrævet betaling for madordninger.

Selvvalgt hjemmehjælp
Hvis du er berettiget til at modtage hjemmehjælp, har du i nogle kommuner mulighed for selv at udpege den, som kommunen skal ansætte til opgaven. Du kan for eksempel bruge valgmuligheden til at få kommunen til at ansætte en pårørende eller en ven som din hjemmehjælper. Vedkommende skal være over 18 og under 70 år og skal kunne godkendes af kommunen.

Tilskud til privat hjemmehjælp
Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, for eksempel fordi den skal gives på særlige tidspunkter af døgnet, kan kommunen undtagelsesvis vælge at udbetale et tilskud til en hjælper, som du selv må ansætte. Er du under 67 år og har brug for hjælp til praktiske opgaver i mere end 20 timer om ugen, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud og selv ansætte pågældende.

Der er dog mulighed for, at kommunen beslutter, at hjælpen skal ydes af en af kommunens ansatte eller beslutter, at hjælpen skal udbetales til en nærtstående, som i forvejen passer dig.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 4. november 2014, § 138 og §139
  • Bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr. 1601 af 21. december 2007
  • Vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006.