Genoptræning kan foregå, mens du er indlagt, efter du er udskrevet eller uden at have været indlagt på et sygehus.

Genoptræningsplan
Inden du udskrives fra et sygehus, skal lægen tage stilling til, om du har behov for genoptræning. Hvis lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, har sygehuset pligt til at udarbejde en genoptræningsplan, før du bliver udskrevet.

Genoptræningsplanen fungerer som en lægehenvisning og betyder, at genoptræningen efter udskrivning er gratis, uanset om genoptræningen skal foregå på et sygehus eller i kommunen. Genoptræningsplanen skal udleveres til dig og sendes til din kommune, hvis genoptræningen skal foregå i kommunalt regi.

Specialiseret eller almindelig genoptræning?
Genoptræningen kan foregå på sygehuset, mens du er indlagt, eller efter du er udskrevet (specialiseret genoptræning). Den kan også foregå i kommunalt regi (almindelig genoptræning).

I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret og foregå på sygehuset:

  • Hvis du har behov for genoptræning, der samtidig kræver et tæt, tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på at koordinere genoptræning, udredning og behandling.
  • Hvis du har behov for genoptræning, der af hensyn til din sikkerhed kræver mulig bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi.

I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almindelig genoptræning i kommunalt regi. Det er lægen, der beslutter, om genoptræningen skal være specialiseret eller kan foregå som almindelig genoptræning.

Frit valg ved specialiseret genoptræning på sygehuset
Hvis du ifølge genoptræningsplanen har behov for at modtage specialiseret genoptræning på et sygehus, har du ret til selv at vælge på hvilket sygehus i egen eller andre regioner, du vil modtage genoptræningen. Det sygehus, som du vælger efter reglerne om “Frit sygehusvalg”, kan afvise at modtage dig, hvis de har væsentlig længere ventetid end gen-optræningsenheder på andre sygehuse.

Frit valg mellem genoptræningstilbud i kommunalt regi
Hvis lægen vurderer, at du har behov for almindelig genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, har du ret til at vælge mellem de genoptræningstilbud, som din kommune har etableret til sine borgere, og som er fagligt relevante for dig. Du kan også vælge blandt de tilbud, som din kommune stiller til rådighed for borgerne hos andre genoptræningssteder via samarbejdsaftaler.

Du har desuden ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners genoptræningssteder. Du har derimod ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder deres egne borgere via samarbejdsaftaler med andre genoptræningssteder. En kommunes genoptræningssteder kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage patienter, der har bopæl i en anden kommune, hvis genoptræningsstedet har væsentlig længere ventetid end andre kommunale genoptræningssteder, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Bopælskommunen skal ved den første kontakt til patienten informere om muligheden for frit valg mellem genoptræningstilbud i egen og andre kommuner.

Genoptræning efter sygdom – uden forudgående sygehusbehandling
Hvis du har brug for hjælp til træning i forbindelse med en fysisk nedsat funktionsevne, som følge af en sygdom, der ikke behandles i forbindelse med en sygehusindlæggelse, skal kommunen tilbyde genoptræning (servicelovens § 86, stk. 1). Der kan for eksempel være tale om genoptræning, efter du har været sengeliggende derhjemme på grund af influenza eller et fald, der har medført en sådan fysisk svækkelse, at genoptræning er nødvendig.

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven
Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har kommunen ifølge servicelovens § 86, stk. 2 pligt til at tilbyde dig vedligeholdelsestræning for at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder.

Endeligt har kommunen ifølge § 85 i serviceloven også pligt til at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikle færdigheder til personer, der måtte have behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har særlige sociale problemer. Der kan også være tale om personer, der har brug for et længere rehabiliteringsforløb som følge af en sygdom eller en ulykke.

Ansøgning om genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse, vedligeholdelsestræning og anden hjælp og støtte Hvis du har behov for genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse, vedligeholdelsestræning eller anden hjælp, kan du henvende dig til visitationen i din egen kommune, som vil vurdere dit træningsbehov og sætte den nødvendige træning i værk.

Det er kommunen, der afgør, om du har behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter serviceloven – og i hvilken form. Der er ikke krav om, at der skal udarbejdes en genoptræningsplan først. Du skal modtage skriftlig besked om afgørelsen. Den skal være begrundet, så du kan se, hvad kommunen har lagt vægt på.

Mere information om genoptræning
I vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (se nedenfor) kan du læse mere om reglerne for genoptræning. Her kan du også finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus samt om transport, frit valg, klageadgang mv.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedslovens § 140
  • Serviceloven kapitel 16, § 85 og 86
  • Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
  • Vejledning nr. 9759 af 8. oktober 2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.