Forside > Støtte til forskning > Støtte til forskning i 2024

Støtte til forskning i 2024

I 2024 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter forskning inden for medfødt hjertesygdom

Al støtte vil blive uddelt som projektbevillinger. Læs mere om projektbevillinger her.

Læs mere om forskningstemaerne for 2024 og om de nye krav og rammer ifm. at søge støtte til forskning fra Hjerteforeningen nedenfor.

 

SÅDAN SØGER DU

Støtte fra Hjerteforeningen

For at komme i betragtning til at søge støtte inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer skal du først indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fuld ansøgning.

Du må som ansøger gerne indsende flere projektidéer. Det vil dog kun være muligt at indsende én fuld ansøgning.

Frist for at indsende en projektidé er den 10. november 2023 kl. 14. Vær opmærksom på, at der først åbnes for indsendelse af projektidéer den 2. oktober 2023.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Støtte fra Børnehjertefonden

Børnehjertefonden støtter al forskning inden for medfødt hjertesygdom, og der skal således hverken indsendes en projektidé eller foreligge en invitation til en ansøgning, for at kunne søge om støtte.

For at komme i betragtning til støtte skal du søge om minimum 500.000 kr. Fristen for ansøgninger bliver den 28. februar 2024 kl. 14.

Læs mere om Børnehjertefondens forskningsstøtte her.

 

HJERTEFORENINGENS FEM FORSKNINGSTEMAER

Hjerteforeningen modtager projektidéer inden for fem forskningstemaer. For alle temaer gælder følgende krav for projektidéerne:

 • Forskningsprojektet er af høj international standard.
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
 • Forskningsprojektet bidrager med ny viden. Det skal klart fremgå af projektidéen hvordan projektet adskiller sig fra andre eksisterende projekter.
 • Der kan søges om minimum 3 og maksimum 10 mio. kr. fra Hjerteforeningen.

Derudover skal de specifikke krav og rammer som er beskrevet i de enkelte opslag for temaerne være opfyldt.

Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer ud fra ovennævnte krav samt rammerne og kravene nævnt i opslagene. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation til at indsende en fuld ansøgning.

Har du indsendt mere end én projektidé og administrationen vurderer, at begge eller flere af projektidéerne er kvalificerede, så vil du blive kontaktet mhp. at du skal vælge hvilken idé du foretrækker, går videre til næste trin i ansøgningsrunden.

Nedenfor kan du læse opslagene for de fem forskningstemaer.

1. Forebyggelse målrettet unge

Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter som undersøger, hvordan vi kan skabe rammer, der sikrer, at flere unge får en sund kost, er beskyttet mod tobaks- og nikotinprodukter og/eller får mere bevægelse ind i deres hverdag.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet kan fokusere på ét eller flere af følgende områder:
  • Digital markedsføring af usunde fødevarer og/eller usunde madmiljøer
  • Beskyttelse af unge mod tobaks- og nikotinprodukter
  • Fremme af bevægelse hos unge og/eller forebyggelse af inaktivitet
 • Projektet skal primært fokusere på unge i alderen ca. 12-18 år. Det forventes ikke, at projektet har fokus på den samlede aldersgruppe, men blot at målgruppen hovedsageligt defineres i denne aldersgruppe eller relevant arena for målgruppen.
 • Projektet kan være en intervention eller pege i retning af en intervention/interventionsmulighed. Det skal derfor sandsynliggøres, at den viden, der opnås med projektet på et senere tidspunkt, kan bidrage til en bæredygtig intervention.
 • Projektets langsigtede perspektiv skal være at nå en effekt på befolkningsniveau i Danmark. Dvs. det skal beskrives, at projektet eller en fremtidig intervention kan opskaleres på en bæredygtig måde.
 • Hjerteforeningen vil se positivt på projekter, hvor der inddrages et ulighedsperspektiv samt sigtes efter varige, holdbare virkninger på systemerne.
 • Hjerteforeningen modtager idéer til projekter inden for alle relevante faglige discipliner.

2. Forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos højrisikoborgere

Forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom er meget høj blandt danskerne. Blandt en betydelig gruppe af danskere, er der endog en ophobning af flere samtidige forebyggelige risikofaktorer (fx tobak, inaktivitet, for højt blodtryk, for højt kolesterol mv.). Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter, som undersøger, hvordan det kan sikres at højrisikoborgere får en bedre risikoprofil.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet omhandler forebyggelse blandt voksne borgere med én eller flere forebyggelige betydende risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom fx tobak, inaktivitet, for højt blodtryk, for højt kolesterol, ensomhed, mistrivsel m.m.
 • Projektet skal generere viden om ét eller flere af følgende emner:
  • systematisk identifikation af borgere med en høj risikoprofil (dvs. borgere med én eller flere forebyggelige betydende risikofaktorer)
  • metode til motivering, rekruttering samt evt. fastholdelse af borgere til deltagelse i differentierede indsatser/interventioner
  • kvalitetstilbud til borgere til ændring af deres personlige risikoprofil
 • Projektet kan være rettet mod indsatser fx i det primære sundhedsvæsen (almen praksis), kommunale sundhedstilbud, arbejdspladser m.m.
 • Projektet skal indeholde en intervention eller bidrage til udformning af en intervention. Projektet skal derudover tage udgangspunkt i den eksisterende evidens ift. valg af risikofaktor(er). Projektet skal være realistisk inden for de eksisterende rammer for fx det primære sundhedsvæsen (almen praksis), kommunale sundhedstilbud, arbejdspladser m.m.
 • Fokus på ulighed (fx social, geografisk, kønsbaseret, etnisk) samt indsatser som kan være med til at udligne disse forskelle vil vægte i vurderingen.
 • Hjerteforeningen modtager idéer til projekter inden for alle relevante faglige discipliner.

Følgende projektidéer modtages ikke:

 • Forskningsprojekter der omhandler udvikling af nye metoder til diagnosticering.
 • Forskningsprojekter der omhandler udvikling af farmakologisk behandling og ny anvendelse af medicin til forebyggende behandling.
 • Forskningsprojekter der omhandler medicinsk håndtering af følgevirkninger af behandlingsmetoder.
 • Forskningsprojekter der udelukkende omhandler patientrettet forebyggelse eller rehabilitering af patienter med erkendt hjerte-kar-sygdom.
 • Forskningsprojekter der udelukkende tager udgangspunkt i hospitalssektoren.

3. Forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom.

Rammerne for projektidéer er:

 • Forskning i akut opstået hjerte-kar-sygdom, som dækker perioden i den præ-hospitale fase og den efterfølgende umiddelbare behandling af akut opstået hjerte-kar-sygdom. Det kan fx være projektidéer inden for:
  • tidlig identifikation af symptomer på akut hjerte-kar-sygdom
  • visitation og transport af patienter med akut hjerte-kar-sygdom
  • den akutte behandling og diagnosticering i den præ-hospitale fase og på hospitalet fx:
   • triagering
   • diagnostiske metoder som kan hjælpe med at risikostratificere patienter fx ultralydsskanning, CT-skanning, biomarkører mm.
   • minimere unødige forsinkelser af den akutte behandling
   • plejemæssige behandlingstiltag i den akutte fase, som understøtter et optimalt behandlingsforløb
  • det optimale patientforløb
 • Projektet skal være patientnært

Følgende projektidéer modtages ikke:

 • Forskningsprojekter, som blot kortlægger eller observerer problematikken.
 • Forskningsprojekter med hovedfokus på patienter med stroke.
 • Forskningsprojekter som er grundforskning, dyreforsøg eller eksperimentel forskning.

 

4. Mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter inden for forebyggelse, opsporing og behandling af mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet har fokus på forebyggelse, opsporing og/eller behandling af mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom (herunder medfødt hjertesygdom) hos voksne patienter og/eller deres pårørende, eksempelvis symptomer på angst og depression, tankemylder, søvnbesvær eller ensomhed.
 • Projektet besvarer mindst ét af følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan man forebygge eller mindske udviklingen af mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom?
  • Hvilken indsats eller behandling kan hjælpe hjerte-kar-patienter og/eller deres pårørende med mental mistrivsel?
 • Projektet skal undersøge konkrete tiltag, som kan forebygge, opspore eller behandle mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen lægger vægt på, at det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen.

Følgende projektidéer modtages ikke:

 • Forskningsprojekter, som blot kortlægger eller observerer problematikken.

5. Digitale løsninger til diagnose, behandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter, som skaber viden om digitale løsninger mhp. diagnostik, behandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdom.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet omhandler teknologiske og digitale løsninger mhp. diagnose, behandling og/eller rehabilitering af hjerte-kar-sygdom.
 • Projektet omhandler det fysiske og/eller det mentale helbred.
 • Projektet skal derudover fokusere på én eller flere af følgende områder:
  • nye teknologiske og digitale løsninger fx brugen af kunstig intelligens (AI)
  • implementering og/eller udbredelse af eksisterende teknologiske og digitale løsninger til gavn for patienter med hjerte-kar-sygdom
  • patienter og pårørendes samt sundhedsprofessionelles reaktion på digitale løsninger og hvordan de kan støtte patienterne i dagligdagen, samt forbedre deres indsigt og inddragelse i eget sygdoms- og behandlingsforløb
  • datadeling og samspil mellem sundhedsprofessionelle og på tværs af sektorer til gavn for hjerte-kar-patienter
  • samspillet mellem digitale løsninger og organiseringen af sundhedsvæsenet mhp. at få de bedste gevinster fra teknologiske og digitale løsninger
 • Der skal i projektidéen argumenteres for hvordan projektets resultater kan implementeres og evt. skaleres til større/andre målgrupper.
 • Hjerteforeningen vil se positivt på projekter med et stort innovativt potentiale.

English version (engelsk version)

For en engelsk version af opslagene se her.

Ved spørgsmål om ovenstående kontakt da forskningskonsulent Loa Kalledsøe på [email protected].