Kardiomyopati

Kardia betyder hjerte, og myopati betyder muskelsygdom. Kardiomyopati er altså sygdom i hjertemusklen.