I langt de fleste tilfælde kan du blive behandlet for din sygdom i den region, du bor i. Men i nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at tage til udlandet.

Din bopælsregion kan eller skal i nogle tilfælde tilbyde dig sygehusbehandling i udlandet. Det gælder for eksempel, hvis sygehuset mener, at du har behov for:

 • Højt specialiseret behandling i udlandet
 • Forskningsmæssig behandling i udlandet, eller
 •  Eksperimentel behandling

Du kan også søge om at blive behandlet i udlandet i henhold til:

 • Regionens generelle ret til at viderehenvise patienter
 • EU-reglerne (refusion af behandlingsudgifter)

Desuden kan danske patienter også modtage behandling ved udenlandske sygehuse, hvis patienten er omfattet af reglerne vedrørende maksimale ventetider (kræft og visse hjertesygdomme) og reglerne om det “Udvidet frit sygehusvalg”, se afsnittet herom.

Højt specialiseret behandling
Patienter, der har en sygdom som kræver højt specialiseret behandling, og som ikke kan tilbydes behandlingen på et sygehus her i landet, skal i visse tilfælde henvises til den nødvendige behandling i udlandet.
Forskningsmæssig behandling i udlandet I visse tilfælde kan din bopælsregion betale for forskningsmæssig behandling i udlandet.

For at kunne blive henvist til højt specialiseret behandling i udlandet, kræver det,

 • at patienten er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet med den højeste specialkundskab inden for det pågældende sygdomsområde. Det vil sige, at du ikke kan indstilles af en
  privatpraktiserende speciallæge eller en afdeling, som ikke er højt specialiseret inden for sygdommen, du skal behandles for. Men lægen/sygehusafdelingen kan henvise dig til en højt specialiseret afdeling, som så kan tage stilling til, om du skal indstilles til behandling i udlandet.
 • at sygehusafdelingen vurderer, at det er nødvendigt med en bestemt anerkendt behandling i udlandet, og at et dansk sygehus ikke kan yde behandlingen. Det betyder, at de behandlingsansvarlige læger skal vurdere, at de ikke har yderligere relevante behandlingstilbud til dig, og at der findes anerkendte behandlingstilbud i udlandet, som vil være til gavn for dig, men som man ikke kan tilbyde i Danmark.
 • at sygehusafdelingen indstiller til Sundhedsstyrelsen, at patienten bliver henvist til behandling på en nærmere bestemt specialafdeling i udlandet, og at Sundhedsstyrelsen har godkendt henvisningen – før behandlingen gives. Selvom man ønsker at starte behandlingen hurtigst muligt, og det udenlandske sygehus også er klar til at tage imod, så vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen ikke dækker udgifterne, hvis man påbegynder behandlingen, før de foreligger en godkendelse. Man kan ikke få en godkendelse bagefter.
 • at der ikke er tale om forskningsmæssig, eksperimentel, eller alternativ behandling. Hvis det er tilfældet, skal du nemlig henvises i henhold til de regler, der er beskrevet på næste side. Der er ingen regler i sundhedsloven, som direkte giver mulighed for at blive henvist til alternativ behandling.

For at blive henvist til forskningsmæssig behandling i udlandet kræver det, at:

 • Du skal være undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling, som varetager behandling på det pågældende sygdomsområde på højt specialiseret niveau.
 • Afdelingen skal indstille dig til forskningsmæssig behandling på en bestemt sygehusafdeling i udlandet.
 • Den forskningsmæssige behandling skal opfylde kravene til almindeligt anerkendte videnskabelige forsøg og foregå i samarbejde med et dansk sygehus.

Et forskningssamarbejde kan for eksempel begynde med en konkret henvisning, hvor man aftaler, at opfølgningen på behandlingen sker på et dansk sygehus. Det er din bopælsregion som afgør, om du kan blive tilbudt forskningsmæssig behandling i udlandet, og i givet fald betaler for behandlingen m.v.

Eksperimentel behandling – Second opinion-ordningen
Patienter, der lider af en livstruende sygdom, og som ikke kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen, kan få deres situation vurderet af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling.

 • Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende panel, der – efter en indstilling fra den behandlende sygehusafdeling – rådgiver lægerne, om der kunne være andre behandlingsmuligheder, herunder eksperimentel behandling for patienter, som ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling.
 • Denne mulighed kaldes også ‘second opinion’-ordningen. En second opinion har til formål at sikre, at alle behandlingsmuligheder bliver overvejet, når de behandlingsansvarlige læger har givet patienten de behandlingstilbud, som er mulige i det offentlige sygehusvæsen i Danmark.

Hvad er eksperimentel behandling
Eksperimentel behandling er behandling, hvor der ikke findes den samme dokumentation for, at den virker, som for de behandlinger, der normalt bliver givet. Der er heller ikke den samme kendskab til for eksempel bivirkninger. Derfor skal man være opmærksom på, at der ved eksperimentel behandling kan være risiko for betydelige bivirkninger. Panelet anbefaler, at patienter kun henvises til eksperimentel behandling, hvis der er en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne patienten.

Hvordan kan jeg få min sag forelagt ‘second opinion’ panelet?
En forespørgsel til det rådgivende panel skal sendes fra din behandlingsansvarlige sygehuslæge. Det sker for at sikre, at alle relevante oplysninger om din helbredsmæssige situation bliver forelagt panelet.

Det rådgivende panel foretager en konkret vurdering af hver enkelt patient. Panelet kan indhente yderligere oplysninger og rådgivning både fra Danmark og fra udlandet og kan anbefale en given behandling, hvis der kan være mulighed for, at den kan helbrede eller forlænge patientens liv.

Sundhedsstyrelsen udpeger eksperter inden for det pågældende sygdomsområde, som henvendelsen drejer sig om. Regionen er ikke forpligtet til, men kan henvise patienten til det behandlingssted, som panelet anbefaler.

Regionsrådets generelle henvisningsmulighed
Et regionsråd kan tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet. Det vil sige, at bopælsregionen har mulighed for at henvise patienter til udlandet efter en konkret vurdering.
Der vil være tale om en helt konkret vurdering af patientens samlede situation.

Henvisning til højt specialiseret, forskningsmæssig og eksperimentel behandling skal ske efter de gældende regler, som er beskrevet afsnittene ovenfor. Regionsrådet kan ikke henvise til alternativ behandling efter denne regel. Vær opmærksom på, at det for de fleste regioners vedkommende er yderst sjældent, at denne bemyndigelse bliver anvendt.

Behandling i udlandet i henhold til EU-reglerne – Sygehusbehandling
Er du blevet henvist til sygehusbehandling, og kan din bopælsregion ikke tilbyde dig behandling rettidigt i forhold til dit behandlingsbehov, har du ret til at få refunderet udgifter til samme eller lignende behandling i et andet EU/EØS-land, svarende til hvad behandlingen ville have kostet i Danmark.

 

For at kunne benytte dig af denne mulighed skal en række betingelser være opfyldt:

 • Din bopælsregion skal være ude af stand til at tilbyde dig rettidig behandling.
  Om en behandling er rettidig i forhold til dit konkrete behandlingsbehov beror på en lægefaglig vurdering af din sygdomstilstand, dens forventede udvikling og omfanget af eventuelle smerter og handicap m.v.
 • Du skal forinden have en forhåndsgodkendelse af din bopælsregion.
 • Du kan alene søge om godkendelse til samme eller lignende behandling, som du ville blive tilbudt her i landet. Det vil sige, at du ikke kan benytte reglerne til at vælge en helt anden type behandling, som du skønner er bedre end den, som bliver tilbudt i Danmark eller til at modtage behandling i en situation, hvor din behandlingsansvarlige læge ikke finder, at du kan/skal behandles.
 • Du skal selv indhente et behandlingstilbud fra et sygehus i et andet EU- eller EØS-land mv.
 • Du skal selv sørge for og betale for transporten, ophold, forsikringer, oversættelse af journaler, etc. Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som din bopælsregion alligevel skulle betale, hvis du var blevet behandlet på det sygehus, som regionen ville have henvist dig til. Det forudsætter blandt andet, at du ville have ret til transport eller transportgodtgørelse til sygehuset. Se nærmere i afsnittet om
  “Transport”.

Hvordan ansøger jeg?
Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse, skal du indsende en ansøgning om dette til din bopælsregion.

Ansøgningen skal være vedlagt følgende:

 • Kopi af din henvisning til sygehusbehandling, lægeerklæring el. lign. og oplysninger om hvilket sygehus i Danmark, du er tilknyttet.
 • Dit samtykke til at der kan indhentes yderligere helbredsoplysninger til brug for vurdering af ansøgningen.
 • Et tilbud fra det udenlandske sygehus med beskrivelse af den behandling, som ansøgningen omfatter og prisen på behandlingen samt dato for behandling på det udenlandske sygehus.

Regionen skal give dig svar på din ansøgning senest 14 dage efter, at regionen har modtaget den. Du kan læse mere om betingelserne og om dækning, herunder transport m.v. på regionernes hjemmesider, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og ældreministeriets hjemmesider www.stps.dk, www.sum.dk.

Efterfølgende refusion – hvis behandlingen i udlandet allerede er afsluttet, kan du i nogle tilfælde få dækket dine udgifter
Fik du ikke søgt om en forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling i et andet EU- eller EØS-land, før behandlingen blev sat i gang, dækker regionen alligevel dine udgifter i særlige tilfælde.

Du kan få refusion i de tilfælde, hvor du havde haft krav på en forhåndsgodkendelse, hvis du havde ansøgt herom, inden behandlingen blev indledt, og det efter omstændighederne ikke skønnes rimeligt af afslå refusion. Vær dog opmærksom på, at du selv skal betale regningen for behandlingen, hvis du får afslag på den efterfølgende ansøgning om refusion.

Udgifter til transport og ophold dækkes ikke
Du skal selv afholde udgifter til transport, ophold og eventuel ledsagelse i forbindelse med behandlingen i udlandet. Hvis du for eksempel får behov for hjemtransport fra udlandet til Danmark med et særligt transportmiddel, for elksempel ambulance, eller dit ophold bliver længere end du havde forventet, så skal du selv betale.

Det anbefales derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab for at få oplyst, hvilken dækning du har, hvis du har behov for hjemtransport mv. (det er vigtigt, at du oplyser, at der er tale om planlagt behandling) og eventuelt tegner en forsikring.

De danske klage- og erstatningsadgange gælder ikke
Eventuelle klager over behandlingen eller erstatning for fejlbehandling mv. skal rettes til myndighederne i det land, hvor du blev behandlet. Du er ikke dækket af de danske regler om klage og erstatning. Du kan derfor ikke klage til Styrelsen for patientsikkerhed eller anmelde en skade til Patienterstatningen.

Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse
Hvis du får afslag på din ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan du klage over afgørelsen til Styrelsen for patientsikkerhed. Fristen for at klage er fire uger, der som udgangspunkt regnes fra den dag, hvor du modtog afgørelsen.

Speciallægebehandling
Du kan få tilskud til de speciallægebehandlinger, som du ellers ville få vederlagsfrit eller få tilskud til i Danmark.
Du skal selv betale for behandlingen og kan bagefter søge om at få refunderet det beløb, som behandlingen koster i Danmark (ved vederlagsfri behandling), eller du ville have fået i tilskud i Danmark (tilskudsberettiget behandling).

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Du skal være sygeforsikret i Danmark.
 • Der gælder de samme regler for vederlagsfri behandling/tilskud til behandling, som i Danmark. Det vil sige, at du skal have en henvisning til behandling/lægeordination, på samme måde som i Danmark (undtagen til øre-, næse, halslæge og øjenlæge). Hvis der er knyttet særlige regler til hvem, som kan modtage tilskud, så gælder de også ved ansøgning om tilskud til behandling i udlandet. Desuden kan du kun få tilskud til samme antal behandlinger, som du ville kunne få tilskud til i Danmark.
 • Behandleren skal være godkendt af sundhedsmyndighederne i det pågældende land.

Hvordan ansøger jeg ?
Du skal søge om tilskud hos kommunen eller regionen alt afhængigt af hvem, der giver tilskuddet i Danmark. Du kan se en oversigt over hvilken myndighed i Danmark, som giver tilskuddet, på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk

Ansøgningen skal være vedlagt:

 • En kopi af din lægehenvisning eller lægeordination, lægeerklæring el. lign.
 • Den originale regning og kvittering.
 • En beskrivelse af den behandling, du har købt.
 • Hvis du ikke bor i Danmark, skal du vedlægge en kopi af dit særlige sundhedskort og oplysninger om hvilken konto, du vil have et eventuelt tilskud udbetalt til.

Regionen skal give dig svar på din ansøgning senest 14 dage efter, at regionen har modtaget den.

Tilskud til medicin købt i et andet EU-/EØS-land
Du kan også få tilskud til køb af lægeordineret medicin i et andet EU-/EØS-land efter de samme regler, som gælder i Danmark. Det gælder både ved køb på nettet og ved køb under ophold i et andet EU-/EØS-land. Det er lægemiddelstyrelsen, der administrerer ansøgninger om tilskud.

Betingelserne for tilskud er følgende:

 • Medicinen skal være ordineret til dig på recept.
 • Medicinen skal være tilskudsberettiget. Hvis medicinen ikke markedsføres i Danmark, kan du få tilskud, hvis der findes en medicin med tilskud i Danmark med samme aktive indholdsstof, styrke og lægemiddelform.
  Hvis medicinen eller et tilsvarende produkt ikke findes på det danske marked, skal du have en bevilling til enkelttilskud (se afsnit om medicintilskud), hvis du vil købe medicinen i udlandet med efterfølgende tilskud fra Danmark.
 • Hvis den ordinerede medicin har generelt klausuleret tilskud i Danmark, skal den receptudstedende læge skrive på recepten, at du opfylder tilskudsklausulen.
 • Hvis der er knyttet særlige betingelser til tilskud i Danmark, gælder samme betingelser eller begrænsninger for tilskud til medicin købt i et andet EU-/EØS-land.
 • Hvis medicinen i Danmark ville være blevet udleveret som led i en sygehusbehandling, så skal du ansøge om refusion af udgifterne i din bopælsregion og ikke hos lægemiddelstyrelsen.

Ansøgning om tilskud sker via et elektronisk skema på lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk. Her kan du også læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge ansøgningen, hvordan dit tilskud beregnes og forældelsesfrister.

Reglerne om international sygesikring er meget komplicerede. Det er ikke muligt at beskrive dem tilbundsgående her. Du er derfor en god idé at søge vejledning i forhold til dine konkrete ønsker hos Hjerteforeningen eller en patientvejleder, før du tager beslutning om behandling i et andet EU-/EØS-land.

Du kan læse mere om betingelserne og om dækning, herunder transport m.v. på regionernes hjemmesider, Styrelsen for Patientsikkerheds, Sundhedsstyrelsens og Sundheds- og ældreministeriets hjemmesider.

DU KAN LÆSE MERE HER

 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, kapitel 22.
 • Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. nr. 469 af 23. maj 2016, kapitel 5
 • Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande.
 • Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk
 • Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
 • Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk