GIV LIV

Case 1: Brønderslev. Rehabilitering flytter til sundhedscentrene

 

Denne case eksemplificerer især brugen af følgende læringspunkter:

 

  • Rekruttering og kommunikation fx rehabiliteringen præsenteres som en naturlig forlængelse af behandlingen og ikke som noget, der kan vælges til og fra.
  • Tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på at øge fastholdelsen fx ikke planlægge for mange livsstilsændringer på én gang, vælg de indsatser, der giver mening for patienten.
  • Samarbejde mellem sygehuse og kommuner fx tæt dialog og klare arbejdsgange, når patienter bliver henvist fra sygehus til kommunal rehabilitering. Samtidig kan fælles møder sikre gensidig opkvalificering og inspiration.

 


 

Samarbejde frem for alt

 

Når det kommer til rehabilitering af hjertepatienter, har Regionshospital Nordjylland, Hjørring, lagt de gamle vaner på hylden. Den tidligere kassetænkning er erstattet af individuelle forløb og et nært og succesfuldt parløb med de kommunale sundhedscentre. Til stor gavn for ikke mindst de sårbare patienter.

 

Gitte Nielsen er overlæge i Kardiologisk Afdeling på Regionshospital Nordjylland og en af drivkrafterne bag sygehusets nye måde at tænke rehabilitering. Da hun startede på projektet for 5 år siden, var sygehuset meget firkantet omkring rehabilitering af hjertepatienter. Dengang tog man ikke hensyn til den enkeltes situation og ønsker, men vurderede udelukkende rehabiliteringen ud fra typen af indgreb: “Det betød fx, at vi i forbindelse med ballonudvidelser både tilbød specialiseret rehabilitering til de ressourcestærke og ressourcesvage. Samtidig udgjorde de geografiske afstande en udfordring. Det kunne fx tage en hjertepatient fra Skagen over en times transporttid at komme til rehabilitering på sygehuset – og dette to gange om ugen i 12 uger. Derfor oplevede vi et stort frafald.”

 

Siden da er frafaldet reduceret, ikke mindst blandt de sårbare, takket være en målrettet og individuel måde at tænke rehabilitering på. Hver enkelt hjertepatient får nu tilbudt et skræddersyet forløb i tæt samarbejde med de lokale sundhedscentre.

 

 

Et stærkt parløb

 

Som noget nyt har sygehuset overdraget opgaven med rehabilitering fase 2 til de kommunale sundhedscentre. Gitte Nielsen forklarer: “Ved at få de lokale sundhedscentre meget mere ind over rehabiliteringen, så de nu står for stort set alt undtagen den medicinske behandling, kommer vi som sundhedsvæsen tættere på patientens hverdag. Så jeg tog rundt og besøgte sundhedscentrene og blev mødt af stort engagement, viden og ikke mindst en lyst til at samarbejde om rehabilitering.”

 

600x300_kjerstiwienquistgaard

“Dybest set handler det om tillid og kommunikation – og om at være åben for nye ting. For der sidder faktisk dygtige folk hos både sygehus og kommune”. Kjersti Wien Quistgaard, rehabiliteringsansvarlig i Brønderslev Kommune

 

Kjersti Wien Quistgaard er en af de sygeplejersker, som Gitte Nielsen stødte på, da hun kontaktede sundhedscentrene. Hun er rehabiliteringsansvarlig på hjerteområdet i Brønderslev Kommunes sundhedscenter. For hende har det været en god oplevelse at få overdraget opgaven med rehabilitering. “Overgangen har fungeret rigtig godt. Særligt fordi vi har en direkte hotline til sygehuset, hvis vi har brug for hjælp med en patient. Samtidig gør denne hotline borgerne trygge ved behandlingen. Og så giver det rigtig god mening at have rehabiliteringen i nærmiljøet – der hvor borgeren bor. Så det er nemmere at motivere borgerne til at møde op – særligt dem med de færreste personlige ressourcer. Vores hold er i hvert fald fuldt booket hver gang.”

 

 

Fakta

 

I 2011 blev Regionshospital Nordjylland tilbudt at deltage i et forskningsprojekt med Aalborg Universitet om telemedicin og rehabilitering af hjertepatienter. Projektet stillede bl.a. skarpt på mulighederne for at tilbyde patienterne individuelle forløb i samarbejde med de kommunale sundhedscentre. Det blev startskuddet til et opgør med den klassiske måde at tænke rehabilitering på. I dag deler de ikke rehabilitering op i specialiseret og almen. Alle forløb strikkes i stedet individuelt sammen og foregår i de kommunale sundhedscentre – med Regionshospital Nordjylland som behandlingsansvarlig.

 

Fra sygehusets rehabiliteringskoordinator, Stine Bæk Sørensen, lyder der også begejstring. Særligt fordi hun oplever, at patienten bliver taget godt i hånden, så overgangen fra sygehus til kommune bliver mere glidende og tryg. Et tiltag der især kommer de mest sårbare til gode: “Når vi førhen udskrev hjertepatienterne, følte jeg, at vi på en måde skubbede dem ud over en art bordkant. Og så håbede jeg, at der var nogen, der greb dem. For jeg anede egentlig ikke lige, hvad næste skridt var. Jeg kunne bare sige til patienten – du hører fra kommunen på et tidspunkt. Sådan er det ikke mere. Jeg ved jo, hvad kommunen laver.”

 

Patienterne får præsenteret rehabiliteringen som en naturlig forlængelse af behandlingen på sygehuset. På den måde bliver det ikke noget, der kan vælges til og fra. Sygehuset skriver en genoptræningsplan eller en sygehushenvisning på den enkelte patient. Den fungerer som henvisning til kommunen. Under hele rehabiliteringsforløbet har sygehuset ansvaret for behandlingen. Derfor bliver patienten først endeligt afsluttet, når rehabiliteringen er afsluttet.

 

I dag er Kjersti Wien Quistgaard og Stine Bæk Sørensen nære kolleger – på trods af den fysiske afstand i det daglige. Det betyder, at de har opbygget et tæt tillidsforhold og ofte er i dialog med hinanden. “Stine kontakter mig bare direkte, hvis der er nogle specielle forhold omkring en særligt sårbar patient fx pga. dårlig mestring af medicin eller manglende motivation. Så kan jeg forberede mig bedst muligt til det kommende samarbejde med patienten – og målrette min indsats. På denne måde kan jeg komme eventuelle barrierer og bekymringer i forkøbet,” forklarer Kjersti Wien Quistgaard.

 

600x300_kjerstiwienquistgaard_2

 

“Det højner kvaliteten af vores tilbud, når vi har direkte adgang til sygehusets viden”. Kjersti Wien Quistgaard, rehabiliteringsansvarlig i Brønderslev Kommune

 

 

Bump på vejen

 

Ideen om at rykke rehabiliteringen ud i kommunalt regi vakte ikke udelt begejstring på sygehusene. Hverken i egne rækker eller fra andre sygehuse. Begge steder var skeptiske overfor sundhedscentrets evner til at løfte opgaven. Gitte Nielsen uddyber: “Jeg forstår godt deres bekymring. Det er jo ikke alle sundhedscentre, der har en specialiseret sygeplejerske inden for alle områder. Omvendt tænker jeg: det vigtigste må være, at vores patienter deltager i rehabiliteringen. Især de mest sårbare, som jo typisk er dem, der udebliver, selvom behovet dér er størst. Og så må vi jo finde ud af, hvordan vi kan samarbejde og dele viden.”

 

 

En klar fordeling af ansvar

 

I løbet af de 12 uger, som rehabiliteringen tager, har Regionshospital Nordjylland behandlingsansvaret. Bl.a. for at sikre, at patienterne får den rette medicin. Det betyder, at sundhedscentret altid kan bede om hjælp og sparring, hvis de får behov for det. Samtidig gør sygehuset en målrettet indsats for, at personalet har de rette kompetencer. “Vores opgave er at klæde kommunerne på til opgaven og overdrage de nødvendige informationer til sundhedscentret,” fortæller Gitte Nielsen.

 

Derudover gør både sygehus og kommune en målrettet indsats for at præcisere og synliggøre de forskellige arbejdsgange for hver enkelt fagperson. Hvad er fx sekretærens opgave? Og hvad skal hun gøre for at give en opgave videre i systemet? Når alle interne processer er klart definerede, banes vejen til et effektivt samarbejde på tværs af sektorer.

 

 

Et plus for de sårbare patienter

 

Den nye måde at tænke rehabilitering på vækker hurtigt begejstring hos patienterne og hjælper til at fastholde de sårbare patienter. Patienterne får en oplevelse af at blive hørt og forstået. Samtidig får de tilbudt et forløb, som tager hensyn til de udfordringer, som den enkelte måtte kæmpe med. “Som faggruppe er det så vigtigt, at vi formår at samarbejde omkring de sårbare patienter og sammensætte noget mere simpelt for dem. Også selvom det måske ikke opfylder alle krav. Det vigtigste er, at vi møder patienterne der, hvor de er. Ellers føler de ikke, at de kan magte opgaven,” fortæller Gitte Nielsen.

 

De sårbare patienter kan have mange barrierer, der gør, at de ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb – fx lav mobilitet og manglende motivation og støtte fra det personlige netværk. Derfor er det en gruppe, som både sygehus og kommune har et særligt fokus på. Som et nyt tiltag har mange af sygehusets sygeplejersker og medarbejdere hos sundhedscentret fået et kursus i motiverende samtaler for at sikre en inddragende dialog med patienterne. Særligt de sårbare patienter har behov for denne tilgang.

 

Rehabiliteringskoordinator Stine Bæk Sørensen informerer hjertepatienterne om deres rehabiliteringsforløb, inden de bliver sendt videre til kommunen. Under denne samtale fortæller hun blandt andet, at hun nu sender papirerne til Kjersti, som er den sygeplejerske, der sidder i Brønderslev Kommune: “Det giver patienterne en forståelse af, at der faktisk er en, der venter på dem. Derved præsenteres rehabiliteringen i kommunen som en naturlig forlængelse af behandlingen på sygehuset – og ikke som noget, patienten bare kan vælge fra. Det er helt klart med til at højne deres deltagelse.”Det er netop små tricks som dette, der er med til at sikre den vigtige overgang mellem sygehus og kommune.

For de sårbare patienter gør det en mærkbar forskel, at de har et rehabiliteringstilbud tæt på deres egen bopæl. De er lettere at motivere til fremmøde og oplever, at tilbuddet giver mening.

 

 

Sådan bliver tilbuddet endnu bedre

 

For Regionshospital Nordjylland er det en løbende proces at arbejde med rehabilitering. Målet er langt fra nået, og der opstår hele tiden nye ideer til, hvordan tilbuddet kan blive endnu bedre, hvis også de sårbare patienter skal rummes.

 

Lige nu tilbyder både sundhedscenter og sygehus patienten en afsluttede samtale. Som noget nyt vil sygehuset prøve kræfter med en fælles afsluttende patientsamtale på sundhedscentret. Det vil spare patienterne for unødig transport og fremme indtrykket af et stærkt samarbejde mellem de to sektorer.

 

Et andet tiltag på tegnebrættet er delestillinger, hvor en medarbejder både har sin daglige gang på sygehuset og i et sundhedscenter. Målet er nemlig at knytte de to sektorer endnu tættere sammen.

 

Kigger Gitte Nielsen 5 år frem, ser hun flere muligheder: “Om 5 år kan vi måske flytte mange af de ambulante undersøgelser, der ellers foretages på sygehuset, ud i de lokale sundhedscentre. Det vil især gøre det mere overskueligt for de sårbare patienter og samtidig lette transporten.”

 

Kommunikation mellem sygehus og sundhedscenter er altafgørende og kan hele tiden optimeres. Stine Bæk Sørensen konkluderer: “Vi skal blive endnu bedre til at dokumentere vores løbende samtaler og aftaler med patienten. Jo mere information, vi kan give videre til sundhedscentret, jo bedre kan de rådgive patienten. Det er jo netop det, der er med til at skabe tryghed i forløbet.”

 

300x300_gittenielsen “Det vigtigste er,  at vores patienter deltager i rehabiliteringen, og så må vi jo finde ud af, hvordan vi kan samarbejde og dele viden”. 

 

Gitte Nielsen, overlæge på hjertekardiologisk afdeling, Regionshospital Nordjylland

 

Anbefalinger fra overlæge Gitte Nielsen

  • Vær ikke bange for at give slip. Det er ikke kun os på sygehuset, der kan gøre det rigtige. Ved at have et tæt samarbejde og dele viden med kommunen sikrer vi, at kvaliteten fortsat er i højsædet.
  • Tiltaget på Regionshospital Nordjylland fungerer, fordi vi har sundhedscentre, der er langt fremme. Så for at det skal blive en succes andre steder, kræver det, at kommunerne har lagt mange ressourcer i at udvikle rammerne på sundhedscentrene.
  • Hold fast og tro på projektet – også selvom der kan være mange bump på vejen.

 

 


 

Frustrerende sygdomsforløb fik god afslutning

 

 

Da 70-årige John Nielsen fik konstateret iskæmi, var det et chok. Forud for diagnosen lå en periode, hvor John følte sig som kastebold i sundhedssystemet. Operationen gik godt, og et 12-ugers rehabiliteringsforløb i det kommunale sundhedscenter gav John Nielsen en god afslutning på et ellers frustrerende forløb. Brystsmerter, vejrtrækningsproblemer og svimmelhed. Sådan startede et langt og forvirrende sygdomsforløb for John Nielsen. En række undersøgelser på sygehuset og hos egen læge efterlod ham uden afklaring på hans helbred. Det var både skræmmende og frustrerende for den 70-årige pensionist, som helt mistede tilliden til de læger, som undersøgte ham.

 

Da en KAG undersøgelse resulterede i diagnosen iskæmi betød det, at John Nielsen skulle opereres. “De fandt fire åreforkalkninger på kranspulsåren. Det var et
kæmpe chok, simpelthen!” fortæller John Nielsen, som fandt ventetiden frem mod operationen uoverskuelig.

 

I tryghed hos sundhedscenteret
Efter en veloverstået operation på Skejby Sygehus blev han direkte visiteret til et 12-ugers rehabiliteringsforløb på Brønderslev Sundhedscenter. Han skulle altså ikke omkring Regionshospital Nordjylland, hvilket ville være besværligt for den multisyge og gangbesværede pensionist. Her blev han i første omgang inviteret til en samtale med sygeplejerske Kjersti Wien Quistgaard. ”Jeg mødte Kjersti første gang til en samtale om hele mit forløb. Vi snakkede først en masse, og bagefter mødte jeg de andre nede i træningslokalet. Det var en god oplevelse,” fortæller John, som straks følte sig tryg ved personalet på sundhedscenteret.

 

Positivt samarbejde mellem sygehus ogsundhedscenter
Oplevelsen med sundhedscenterets personale var præget af dialog og et højt informationsniveau. Samtidig stod det klart, at samarbejdet mellem Regionshospital Nordjylland og Brønderslev Sundhedscenter var nært og fungerede godt: ”Det var tydeligt at mærke, at de havde læst på lektien. De vidste alt om mit sygdomsforløb, mit medicinindtag og de vanskeligheder, jeg døjede med. De er klædt på til at hjælpe dig ud fra den situation, du står i,” uddyber John Nielsen.

 

Tilliden er tilbage
Den personlige og nærværende modtagelse, som John Nielsen fik på sundhedscentret, stod i skarp kontrast til hans nylige oplevelser med sundhedssystemet. Han blev hurtigt glad for at komme i centret, hvor bl.a. samværet med de øvrige deltagere havde stor betydning: ”Der var en afslappet og varm stemning, der var plads til lir og gas. Det sociale er jo også meget værd, når man har haft sådan en nedtur.”

 

Det sundhedsfaglige team omkring John Nielsen bestod af en fysioterapeut, en diætist og en sygeplejerske.
”Det er samme team igennem hele forløbet. De kender én, og det er en god ting, når man har været en masse igennem”. Han beskriver sit rehabiliteringsforløb som givende, trygt og positivt. Han fortæller også, at hans tillid til sundhedssystemet så småt er begyndt at blive genetableret: ”Man er godt dum, hvis ikke man benytter sig af dette tilbud. Rehabiliteringen
har været så god for mig”.