Hjerteforeningen har erfaret, at det i ansøgninger vedrørende støtte til kvalitativ forskning varierer, hvilke dele af forskningsprocessen, der bliver beskrevet. Hjerteforeningen anbefaler, at ansøgninger, hvor der søges om støtte til forskning i hjerte-kar-sygdomme, og hvor der anvendes kvalitative metoder, indeholder nedenstående elementer. Flere af elementerne er også vigtige i andre typer ansøgninger.

 • Formålet med og baggrunden for forskningen
  • En klar og præcis beskrivelse af formålet med studiet, herunder forskningsspørgsmål.
  • Tilstrækkelig og passende henvisning til litteraturen.
  • Hvis der er foreløbelige fund/resultater, en beskrivelse af resultaterne samt en diskussion af deres troværdighed.
 • Metode og forskningsdesign
  • En argumentation for valget af den specifikke kvalitative metode ift. undersøgelsen af problemstillingen.
  • Et begrundet valg af studiedesignet ift. studiets formål.
 • Teori
  • En redegørelse for teoretisk perspektiv og forskerens forforståelse.
 •  Dataindsamling
  • En redegørelse for valg af setting og adgangen til denne.
  • En beskrivelse af og begrundelse for, hvordan data vil blive indsamlet (fx fokusgruppe, semi-struktureret interview).
 • Rekruttering
  • En beskrivelse af og begrundelse for rekrutteringsstrategien ift. studiets formål og den type viden, som studiet skal afdække. Beskriv hvordan og hvorfor studiepersonerne bliver udvalgt. Beskriv også mulige udfordringer i rekrutteringen, og hvordan disse vil blive overkommet.
 • Etiske problemstillinger
  • En beskrivelse af evt. særlige etiske problemstillinger forbundet med studiet, og hvordan de vil blive håndteret.
  • Hvis studiet skal anmeldes til de Videnskabsetiske Komiteer eller Datatilsynet, skal det fremgå af ansøgningen.
 • Dataanalyse
  • En dybdegående beskrivelse af analyseprocessen, dvs. en redegørelse for de teorier og metoder, som vil blive anvendt til analyse og fortolkning af de indsamlede data.
  • En redegørelse for hvordan du som forsker vil undersøge din egen rolle, potentielle bias og indflydelse under analyse og udvælgelse af data til præsentation.
 • Værdien af forskningen
  • En diskussion af hvad studiet kan bidrage med i forhold til eksisterende viden.
  • En redegørelse for, hvordan forskningen og de potentielle resultater er relevante og værdifulde, både videnskabeligt, klinisk og samfundsmæssigt.
  • En diskussion af hvordan potentielle resultater kan overføres til andre populationer, eller en overvejelse om potentielle resultater kan bruges på anden måde.