af Hjerteforeningen
d. 16. december 2019

Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med repræsentanter for brugerne. Forskningens brugere kan fx være patienter, pårørende eller befolkningen afhængig af, hvad forskningsprojektet undersøger. Brugerne er som udgangspunkt de mennesker, der kan få gavn af forskningens resultater.

Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning fra Hjerteforeningen.

 

Brugerinddragelse som bedømmelseskriterie

I ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen skal du tage stilling til, om du vil inddrage brugere fx patienter aktivt i processen omkring forskningsprojektet. Det betyder, at der enten skal foreligge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller en forklaring på, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt. Kun ansøgninger, som opfylder dette krav, vil blive behandlet. I projekter, hvor brugerinddragelse er relevant vil meningsfuld inddragelse af brugere have en positiv effekt på bedømmelsen af ansøgningen.

Spørgsmål om brugerinddragelse i ansøgningsskema

 

Udgifter til brugerinddragelse

Brugerinddragelse i forskning kan medføre udgifter. Du kan i ansøgninger om støtte til forskning søge om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

 

Hvorfor brugerinddragelse?

Formålet med brugerinddragelse i sundhedsforskning er bl.a. at øge forskningsresultaternes relevans og værdi for brugerne og at øge den samfundsmæssig effekt af forskningen. Brugerinddragelse kan fx øge forskningens værdi for brugerne ved hjælpe med at forskningsspørgsmålene bliver fokuseret mere mod de udfordringer, som brugerne oplever og vurderer som vigtige. Brugerne har en personlig erfaring med det aktuelle forskningsemne, og kan dermed bidrage med et andet perspektiv på emnet end forskerens.

Hvis der er tale om et forskningsprojekt med forsøgsdeltagere, kan brugerinddragelse også være med til at sikre en bedre rekruttering ved at forbedre informationsmaterialet og gøre den praktiske tilrettelæggelse mere acceptabel for forsøgsdeltagerne.

 

Praktiske anbefalinger

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) har udarbejdet en række overordnede anbefalinger om, hvordan man kan inddrage patienter og pårørende på en god måde i forskningsarbejdet. Læs ViBIS anbefalinger

Den offentlige engelske organisation, Involve, har udarbejdet en række mere detaljerede anbefalinger rettet til forskere, om hvordan forskere kan inddrage brugere i forskningen, og hvad der er vigtigt at overveje for at opnå den ønskede merværdi af brugerinddragelsen. Involve har til formål at understøtte aktiv brugerinddragelse i sundhedsforskning i England og har arbejdet med brugerinddragelse i forskning siden 1996. Læs Involve’s anbefalinger

 

I hvilke forskningsprojekter er brugerinddragelse relevant?

Brugere kan inddrages i alle typer af forskning. Nogle typer af forskning er mere oplagte og nemmere at inddrage brugere i end andre. Forskningsprojekter, der undersøger forskningsspørgsmål, som er relateret direkte til menneskers liv, er især relevante for brugerinddragelse. Det kan fx være forskning, der omhandler personers sundhedsadfærd, diagnostisk udredning, behandling og livet med en sygdom herunder sekundær forebyggelse.

 

Hvor i forskningsprocessen kan brugerne blive inddraget?

Brugerne kan inddrages i en eller flere af de forskellige faser i arbejdet med et forskningsprojekt.

Brugerne kan fx blive inddraget i arbejdet med at:

  • afklare formålet med forskningsprojektet
  • prioritere forskningsspørgsmålene
  • planlægge rekrutteringen af forsøgsdeltagere
  • formidle resultaterne
  • implementere resultaterne