Hjerteforeningens arbejde med røgfri arbejdstid er afsluttet. Fremover vil Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med udbredelse af røgfri arbejdstid i kommuner og private arbejdspladser. For yderligere information, se her.

 

På denne side kan du finde gode råd, til hvordan den gode proces sikres, når røgfri arbejdstid skal indføres.

Se også Hjerteforeningens Drejebog og Værktøjskasse som sikrer overblik over processen og tager jer i hånden fra de første dialoger til konkrete tiltag, der alle er skridt på vejen mod mere røgfri arbejdstid.

Foto: iStock

De første overvejelser

 • Søg viden og inspiration
 • Find de gode argumenter for at indføre røgfri arbejdstid hos jer

Opstart

Beslutningsfasen – Kom godt i gang

 • Træf beslutningen, og involver alle relevante aktører.
 • Klæd ledere/mellemledere, arb. miljø repræsentanter og tillidsrepræsentanter på, og sørg for at få deres opbakning.
 • Find gode tovholdere i jeres virksomhed
 • Meld beslutningen ud i god tid, derved kan de ansatte forberede sig på den nye rygepolitik.
 • Beslutningen kan i nogle tilfælde blive modtaget mere positivt, hvis den indgår i en større sundhedsstrategi. På den måde undgås det, at rygning bliver et dominerende fokus.

      

Implementeringen

Udførelsen – Mindskning af barrierer

Implementeringen skal planlægges grundigt, for at mindske mulige barrierer. Erfaringer viser i øvrigt, at frustrationer ofte lægger sig, når først røgfri arbejdstid er indført, og hverdagen vil fortsætte som før. Dette er vigtigt at huske på.

 • Inddrag arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd i implementeringen. Afhold eventuelt workshops med alle relevante aktører, hvor lokale behov og barrierer kan blive hørt og håndteret.
 • Anerkend de ansattes frustrationer, og sørg samtidig for at de orienteres om den nye rygepolitik.
 • Sørg for at tilbyde rygestopkurser. Hvis muligt, så gør kurserne så fleksible som muligt, og placer dem gerne i arbejdstiden, så medarbejderne kan deltage sammen med kollegaer og ikke skal bruge deres fritid på kurserne.
 • Hav fokus på de gode argumenter ved røgfri arbejdstid.
 • Find ud af hvilke støttemuligheder, der er behov og interesse for.
 • Informer om Røgfri arbejdstid, når I ansætter nye medarbejdere, eller får elever og praktikanter.
 • Røgfri arbejdstid er en regel, der sidestilles med andre regler.
 • Giv medarbejderne noget igen ved fx at investere i nye former for pauseaktivitet – fx bordfodbold, dartskiver mv.
 • Det er samtidig en god idé at arbejde for en bedre og mere fælles pausekultur.

Information til medarbejderne

Når beslutningen er taget, skal de ansatte informeres om de nye tiltag. Disse kommunikationsstrategier kan bruges:

Skriftligt materiale

 • Begrundelsen for, hvorfor røgfri arbejdstid indføres, og hvordan det er blevet besluttet.
 • Rygepolitikken og FAQ’en skal være tilgængelig for de ansatte.
 • En eventuel vejledning, der indeholder oplysninger om metoder, gode råd mv. om procedurer og processer i forbindelse med indførelsen.
 • Gerne plakater og skiltning med dato for indførelsen. Således informeres både ansatte, borgere, kunder og eksterne leverandører.
 • Meld gerne beslutningen ud på intranettet og i nyhedsbreve.

Rygestop tilbud

 • Formålet med røgfri arbejdstid er ikke at afskaffe pauser, eller at de ansatte skal kvitte cigaretterne. Det er dog en fordel, hvis arbejdspladsen har mulighed for at tilbyde rygestop hjælp til de ansatte.
 • Flere vælger at tilbyde ansatte rygestopkurser i kommunen eller arrangerer rygestopkurser på den enkelte arbejdsplads.
 • Nogle arbejdspladser betaler et beløb, så den enkelte ansatte kan gøre brug af alternative tilbud.
 • Stoplinien rådgiver, eller kan tilmelde de ansatte et rygestopkursus på tlf. 8031 3131.
 • De kan også benytte app’en e-kvit, som kan downloades i Microsoft Store, App Store eller på Google Play.
 • Til de ansatte der er nervøse for mulig vægtøgning efter rygestop, kan eventuelt tilbydes kostvejledning.

Ny rygepolitik

Hjerteforeningen anbefaler en klart formuleret rygepolitik, uden nogen undtagelser. Et forslag til denne kan findes her.

 • Rygepolitikken skal ikke være for deltaljeret.
 • Kan eventuelt suppleres med en FAQ til de ansatte og lederne.
 • Nogle arbejdspladser har indført røgfri arbejdstid med en række undtagelser, som fx mulighed for at ryge i flextid eller i selvbetalte pauser.

E-cigaretter

Hjerteforeningen anbefaler, at e-cigaretter sidestilles med tobak:

 • E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Ved at sidestille e-cigaretter med tobak, undgår man, at én rygekultur erstattes med en anden.
 • Folk kan fejlagtigt tro, at rygning er tilladt hvis e-cigaretrygning ligeledes er tilladt, og derved undgår man dette.
 • Der er usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin. Forskning viser dog, at væsken i e-cigaretter indeholder kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer.

Modstand – Hvordan skal det håndteres?

Med forandringer følger oftest modstand, og det er derfor vigtigt at være forberedt, og klar over, hvorfor røgfri arbejdstid indføres. På denne måde kan modstanden minimeres.

 • Forbered de ansatte via dialog og informationsmateriale.
 • Meld implementeringen ud i god tid, så alle kan forberede sig mentalt.
 • Vær forberedt på de forskellige reaktioner fra de ansatte.
 • Understreg, at reglerne kun gælder arbejdstiden, og at der ikke er nogen der vil bestemme om medarbejderne skal holde op.
 • Støt og anerkend de ansattes frustrationer. Giv gerne noget igen i form af aktiv opbakning til fælles pauser, eller betalte rygestopkurser i arbejdstiden.
 • Inddrag ledere/mellemledere arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd og evt. afdelingstovholdere (se værktøj 4), og sørg for deres opbakning.

Overtrædelse

Røgfri arbejdstid ligestilles med andre personalepolitikker, og dermed vil overtrædelse også have samme konsekvenser. Husk dog på, at:

 • Undgå unødig overvågning. Det kan skabe yderligere stigmatisering.
 • Det er ikke meningen, at folk skal gå og angive hinanden – sørg for en ordentlig dialog om, at det er røgen og ikke rygerne I går efter, og at reglerne i øvrigt kun gælder rygning i arbejdstiden.
 • Der kan medføres påtale i første omgang, herefter en samtale.
 • I yderste konsekvens kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.
 • Hav gerne en formulering af konsekvenserne ved overtrædelse med i den nye rygepolitik og i FAQ’en.

Opfølgning og læring

Evaluering – Hvordan er det gået?

 • Efter et halvt til et helt år kan I vælge at evaluere.
 • Følg op på de mål, som I har sat jer.
 • Sørg for, at der er åbenhed om fordele og ulemper ved ordningen.
 • Hvordan er implementeringen gået? Er der stadig udfordringer, og hvordan kan de overkommes?
 • Efterleves tiltaget, og bliver de nye regler håndhævet?
 • Hvis ikke dette er gjort, må ledelsen foretage eventuelle ændringer.
 • Sørg for at minde evt. lokale ledere om, at virksomheden har røgfri arbejdstid, fx gennem nyt informationsmateriale eller små medarbejderhistorier fra hverdagen.