GIV LIV

Palliation

Hjerteforeningen mener, at patienter med fremskreden hjertesygdom skal have bedre adgang til specialiserede palliative indsatser.

 

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos hjertepatienter, som står over for livstruende hjertesygdom, samt livskvaliteten hos deres pårørende. Indsatsen bør først og fremmest fokusere på at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og via en hurtig vurdering og behandling af andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Desværre er der i dag for få hjertepatienter, der får tilbudt et specialiseret palliationsforløb.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At sundhedspersonalet arbejder systematisk med tidligt i sygdomsforløbet at identificere og vurdere hjertepatienters behov for basal eller specialiseret palliativ indsats.
 • At hjertepatienter i hele landet ved behov har lige adgang til en specialiseret palliativ indsats af høj og ensartet kvalitet.
 • At et sammenhængende specialiseret palliativt forløb sker med udgangspunkt i en tværfaglig koordineret indsats mellem almen praksis, hospital, kommune og hospice.
 • At der systematisk anvendes ens og validerede redskaber til identificering af patienternes symptomer samt behov for palliative indsatser på tværs af sektorer, og at disse gentages ved behov.
 • At der nationalt indsamles data om palliationsbehov og palliationsindsatser, herunder data på hjerteområdet.
 • At patienter med hjertesygdom og deres pårørende inddrages og indtænkes for at sikre et individuelt tilrettelagt palliativt forløb.
 • At viden om palliation indarbejdes i sundhedsfaglige uddannelser og efteruddannelser.

Fakta

 • Der skelnes mellem to typer af palliation: Den basale palliative indsats er målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov inden for få problemområder. Indsatsen kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj sværhedsgrad. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave (1).
 • Undersøgelser viser samstemmende, at patienter med fremskreden hjertesygdom har en række symptomer og udækkede palliative behov af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter (2, 3).
 • Sundhedsstyrelsen anbefalede i 2011 og igen i 2017, at alle patienter med livstruende sygdom, som fx hjertesygdom, skal have tilbud om en specialiseret palliativ indsats, når behovet opstår (1). Alligevel viser tal fra 2021, at kun 145 hjertepatienter blev modtaget til specialiseret palliativ indsats, hvilket udgør under halvdelen af fx modtagne patienter med lungesygdomme (4).
 • Ingen regioner opfylder standarden i Dansk Palliativ Database om, at mindst 90 procent af de modtagne patienter skal behandles senest ti dage efter henvisningen (4).

Kilder

 1. Anbefalinger for den palliative indsats. Version 1.0. Sundhedsstyrelsen; 2017. https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/79CB83AB4DF74C80837BAAAD55347D0D.ashx.
 2. WHO – Palliative Care. Https://www.who.int/health-topics/palliative-care. (Tilgået 12.07.23)
 3. Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Palliation ved fremskreden hjertesygdom – et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab. 2016. nr. 5. https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/6862/DCS%20Holdningspapir%205-16%20(NY_160517).pdf.
 4. Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2021. https://www.sundhed.dk/content/cms/89/38089_4722aarsrapportdpd2021.pdf.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023