DOORS-projektet – omkørselsoperation ¨på hjertets kranspulsårer med eller uden hjerte-lunge-maskine.  Projektet er støttet med kr. 5 millioner

Omkørselsoperation på hjertets kranspulsårer (Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) er en god og sikker operation, som ved afhjælpning af brystsmerter og åndenød bedrer patientens livskvalitet og i mange tilfælde forlænger livet.
Operationen udføres traditionelt ved hjælp af hjerte-lunge-maskine (HLM) som overtager kredsløbs- og vejrtrækningsfunktionen under operationen.  Det giver optimale forhold for påsyning af omkørslerne, i det hjertet kan ligge stille og blodkarrene være tømt for blod.
Imidlertid oplever en del patienter, særligt de ældre og syge, alvorlige komplikationer efter operationen.  SåIedes er den samlede hyppighed af død, blodprop i hjernen og blodprop i hjertet i forbindelse med operationen ca. 8% hos patienter over 70 år.

Baggrund
Konventionel omkørselsoperation på hjertets kranspulsårer ved hjælp af hjerte-lunge-maskine (Conventional coronary artery by-pass grafting, CCABG) har gennem flere årtier været anvendt til at opnå bedret blodforsyning til hjertets muskelvæv og dermed forbedret livskvalitet og overlevelse.  Operationen er imidlertid, særligt hos ældre patienter, forbundet med en risiko for komplikationer, særligt i form af død, blodprop i hjernen eller hjertet samt hjerneblødning.
Gennem de seneste år har en tilsvarende operation vundet udbredelse.  Under denne operation anlægges omkørslerne på hjertets kranspulsårer uden brug af hjerte-lunge-maskine, mens hjertet stadig banker (Off-pump coronary artery by-pass, OPCAB).  Mens man tidligere med denne teknik kun har kunnet anlægge omkørsler på hjertets forside, har udviklingen af nye hjælpeinstrumenter betydet at det nu er praktisk muligt at operere på hele hjertets overflade uden at standse hjertet.  Observationelle studier tyder på, at man ved at anvende denne teknik kan reducere hyppigheden af alvorlige komplikationer og død (1).  Flere af studierne tyder på, at denne effekt er særligt stor hos ældre patienter (2-3).
Nylige opgørelser tyder på, at komplikationshyppigheden kan nedsættes betydeligt ved at undgå HLM og i stedet foretage operationen mens hjertet fortsat pumper.  Dette er muligt ved hjælp af nyudviklede hjælpemidler, som kan stabilisere en mindre del af hjertet uden at dette standses.
Der er endnu ikke på verdensplan gennemført en lodtrækningsundersøgelse, som har været tilstrækkelig stor til at kunne påvise en forskel mellem de to behandlinger.
Vi ønsker at foretage en lodtrækningsundersøgelse af 900 patienter over 70 år, indlagt til CABG.  Patienterne skal undersøges og følges efter operationen med henblik på at sam-menligne hyppigheden af komplikationer efter de to operationer. 

Formål
Formålet er, at afklare hvilken operationstype, der er bedst til denne aldersgruppe.  Patienter der deltager i undersøgelsen vil blive fulgt i tre år med røntgenundersøgelser af de nye omkørsler og deres livskvalitet undersøgt med spørgeskemaer.

Endelig vil der blive foretaget detaljerede samfundsøkonomiske beregninger af omkostnin-gerne ved de to operationstyper.

På verdensplan udføres 1 mio. CABG-operationer om året, i Danmark udføres ca. 2500.