Af forskningschef Gunnar Gislason

 

For nogle dage siden blev jeg kontaktet af en journalist fra ”Ugeskrift for Læger”, der ønskede min kommentar til en sag, der har været behandlet i Ankenævnet, Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) – med afgørelse 31. oktober 2016. Jeg var vidende om sagen, der var rejst mellem flere lægemiddelproducenter, men blev med henvendelsen bekendt med, at der forelå afgørelse i sagen. Efterfølgende har jeg fundet frem til afgørelsen. I afgørelsen er min person nævnt, hvorfor jeg føler anledning til at give en redegørelse.

 

Dermed blev jeg bekendt med, at der forelå afgørelse i en sag, der var rejst mellem flere lægemiddelproducenter. Efterfølgende har jeg fundet frem til afgørelsen. I afgørelsen er min person nævnt, hvorfor jeg føler anledning til at give en redegørelse.

 

  • I forbindelse med Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde 3. juni 2016 arrangerede BMS og Pfizer et symposium. som lå udenfor årsmødets officielle program. På symposiet var jeg specifikt bedt om at holde et indlæg om egne data: ”Danmark på forkant: Ny indsigt i blødningsprofil samt komplians hos danske AFLI-patienter i NOAK-behandling”. Jeg har ikke modtaget nogen form for økonomisk kompensation eller honorar for arbejdet med at forberede eller afholde indlægget.
  • I min stilling som professor og overlæge på Gentofte Hospital samarbejder jeg med industrien og udfører forskning, som er finansieret af medicinalvirksomheder, herunder BMS og Pfizer. Denne forskning er underlagt reglerne om oplysningspligt og fuld transparens. Samarbejdet er indberettet til og anført på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i henhold til gældende regler. Jeg modtager ikke nogen form for personligt honorar eller anden form for personlig kompensation i forbindelse med samarbejdet.
  • To andre medicinalvirksomheder klagede over symposiet til ENLI. Jeg har på intet tidspunkt været hørt eller på anden vis inddraget i ENLIs behandling af sagen – ej heller Ankenævnets. Den anden part i sagen har udelukkende været BMS og Pfizer. Mens ENLI behandlede sagen, har jeg rejst en diskussion i Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse, da sagen har principielle aspekter om overholdelse af gældende regler ved industrisponsorerede symposier i forbindelse med årsmødet.
  • På symposiet fremlagde jeg data, der havde været præsenteret som poster ved ACC videnskabelige kongres i USA i marts 2016 og publiceret i JACC samtidigt som abstrakt.
  • Af Ankenævnets afgørelse fremgår det, at BMS og Pfizer har overtrådt reglerne ved at tillade et indlæg (mit), der var baseret på såkaldte ”ikke-publicerede data”. BMS og Pfizer var fuldt klar over, at data ikke var publicerede i et peer-reviewed tidsskrift. Arrangøren vurderede, at da data var publiceret som abstrakt og præsenteret på en international videnskabelig kongres, var de gældende regler opfyldt. Denne vurdering satte jeg min lid til og gennemførte mit indlæg som aftalt.
  • Jeg har ingen interesse i at reklamere for eller fremhæve et specifikt produkt. Min fremlæggelse og fortolkning af resultaterne står udelukkende for egen regning og er uden indflydelse fra andre interessenter.  Data blev således præsenteret balanceret og sagligt.
  • Det selvsamme indlæg kunne jeg have holdt på præcist samme sted og med præcist samme tilhørere en time tidligere – i givet fald havde det været som en del af DCS’s årsmøde, hvor det ville have været uden problemer at fremlægge og diskutere disse data. Jeg har utallige gange fremlagt (foreløbige) resultater af min og andres forskning og har ikke tidligere oplevet at blive involveret i sådanne klager. I den konkrete sag må jeg imidlertid erkende, at jeg i tillid til arrangørerne blev involveret i sagen og bragt i en uheldig situation ved ikke i tilstrækkeligt omfang at skelne mellem reglerne for arrangementer i regi af DCS og for sponsorerede frokostseminarer.