Sidst opdateret 12. oktober 2021

Mejeriprodukter eller mælkeprodukter er en samlebetegnelse for de produkter, der fås ved en bearbejdning af mælk. Betegnelsen dækker over mælk, syrnet mælk, fløde, smør og ost.

Mejeriprodukter bidrager med gode næringsstoffer – blandt andet protein, en del vitaminer og mineraler f.eks. B2, B12, kalcium, kalium, magnesium, fosfor og jod. Mineralerne kalcium, kalium og magnesium i mejeriprodukter menes at være gunstige for blodtrykket, som er en meget væsentlig risikofaktor for at udvikle hjerte-kar-sygdom (Derkach et al. 2017).

Mejeriprodukters indehold af kalcium, laktose, valleprotein og mælkesyrebakterier menes at virke kolesterolsænkende (Nasjonalt råd for ernæring, 2017). Mejeriprodukter indeholder også mættet fedt, som i for store mængder kan øge risikoen for en række livstilssygdomme, f.eks. hjerte-kar-sygdom. Det anslås, at ca. 44 % af det mættede fedt i danskernes kost kommer fra mejeriprodukter (Danskernes kostvaner 2011-2013).

De fleste mejeriprodukter inkl. mælk bidrager som sagt med mange essentielle næringsstoffer, især protein og kalcium. Særligt Børn og unge, da de er i vækst, kvinder efter overgangsalderen og ældre af begge køn har brug for kalcium via kosten. Kalcium er nødvendig for at sikre udviklingen af sunde tænder og knogler og spiller en vigtig rolle for cellernes metabolisme (i samspil med D-vitamin).

De officielle anbefalinger for indtag af kalcium varierer meget fra land til land, og spænder fra 500 til 1.000 mg eller mere for voksne. Den eksisterende evidens er utilstrækkelig til at understøtte, at der er behov for meget høje kalciumindtag – med undtagelse af specifikke grupper. Fødevarestyrelsen anbefaler, f.eks. at alle over 70 år bør tage et tilskud af kalcium (og D-vitamin). For de fleste er det muligt at få dækket deres kalciumbehov samtidig med, at de opretholder et lavt indtag af fedt via fedtfattig mælk og mejeriprodukter (Beck et al. 2010).

Forskningen viser

Over de sidste 20 år har en lang række prospektive kohortestudier undersøgt sammenhængen mellem mejeriprodukter og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom og for blødninger og blodprop i hjernen. Studierne viser divergerende resultater, og der ses både ingen sammenhæng eller en invers sammenhæng mellem indtag af mejeriprodukter og risikoen for hjerte-kar-sygdom og slagtilfælde (Thorning et al. 2016).

En række observationelle studier og en meta-analyse finder, at indtaget af mejeriprodukter har en neutral effekt – altså hverken fremmer eller hæmmer risikoen for tidlig død af alle årsager (Soedamah-Muthu et al 2011, van Aerde et al. 2013, Dalmeijer et al 2012, Larsson 2012, Larsson et al 2015, Pimpin et al 2016, de Oliveira Otto et al 2010, Schwingshackl et al. 2017, de Oliveira Otto et al 2018, SoedamahMuthu & de Goede 2018).

Flere metaanalyser styrker evidensen for, at regelmæssigt indtag af mælk og andre mejeriprodukter ikke øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme – og måske ligefrem har en beskyttende virkning (Alexander et al 2016, Mente A et al. 2009, Elwood et al. 2010, Soedama- Muthu 2011, Qin et al 2015, Hu et al 2014, Fardet & Boirie 2014, Ralston et al 2014, Qin et al 2015, Alexander et al. 2016, Gholami et al. 2017, Guo et al. 2017, Liang et al. 2018, Soedamah-Muthu & de Goede 2018, Wu & Sun 2017, Jakobsen et al 2020, Jakobsen et al 2021). Specifikt for mælk var der dog enkelte studier, der har vist en negativ effekt på risikoen for hjerte-kar-sygdom. I NNR fra 2012 konkluderes det også, at det ikke kan påvises, at mælk og mejeriprodukter medfører en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme (NNR, 2012).

En metaanalyse fra DTU Fødevareinstituttet fra 2020 har systematisk gennemgået den videnskabelige  litteratur af befolkningsundersøgelser af sammenhænge mellem indtag af forskellige typer mejeriprodukter og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.  Her fandt man at indtag af mælk,
yoghurt og andre syrnede mælkeprodukter samt ost var associeret med enten en lavere risiko, en højere
risiko eller ingen sammenhæng i forhold til iskæmisk hjertesygdom og apopleksi. Fx sås at et indtag af mælk med højt fedtindhold (sødmælk) var associeret med højere risiko for iskæmisk hjertesygdom, mens indtag af ost var associeret med en lavere risiko. Analyserne af indtag af ost
med henholdsvis højt og lavt fedtindhold viste derimod ikke nogen
sammenhæng. Forfatterne til metaanalysen konkluderede, at studierne var behæftet med betydelig statistisk usikkerhed.

De samlede fund konkluderes af forfatterne af metaanalysen til at være i overensstemmelse med konklusionerne i tidligeres systematiske oversigtsartikler og metaanalyser af kohortestudier. Forfatterne peger dog på, at deres rapport indeholdt for få studier til at udføre analyser for flere kombinationer af eksponeringer og udfald. Der var derfor ikke tilstrækkelig med data til at drage konklusioner om sammenhænge for fx syrnede mælkeprodukter, fedtfattig mælk, smør eller ost opdelt efter fedtindhold.

Ifølge metaanalysen fra DTU fødevareinstituttet vil det være gavnligt med flere befolkningsundersøgelser, som særligt fokuserer på betydningen af at udskifte forskellige typer mejeriprodukter. Sådanne studier kan nemlig være med til at dokumentere, hvordan effekten af et givet mejeriprodukt afhænger af, hvilken fødevare mejeriproduktet erstatter i kosten (Jakobsen et al 2020, Jakobsen et al 2021).

I en stor norsk rapport udarbejdet af Nasjonalt råd for ernæring i 2017 er evidens af mættet fedt generelt og i forskellige fødevarer, herunder mejeriprodukter, gennemgået. De fandt i tidsrummet fra 2011-2016 otte store oversigtsartikler om sammenhængen mellem mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdom. Fire af oversigtartiklerne konkluderer, at mejeriprodukter var forbundet med lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom (Soedamah- Muthu et al. 2011, Qin et al. 2015, Chen et al 2016, Alexander et al 2016). To metaanalyser undersøgte kun sammenhængen mellem mejeriprodukter og blodprop i hjernen (Hu et al 2014, de Goede et al 2016). En metaanalyse omhandler kun ost (Chen et al 2016) og en metanalyse omhandler kun mælk og syrnede mælkeprodukter (Alexander et al. 2016). Af de fire metaanalyser, som konkluderede at mejeriprodukter var forbundet med lavere risiko, fandt en analyse, at sammenhængen kun gjaldt mælk og i et andet studie kun ost. Et tredje studie fandt nedsat risiko mellem hjertesygdom og mejeriprodukter generelt, men her var ost forbundet med en øget risiko for død af hjertesygdom. I to af metaanalyserne var der en tendens til øget risiko for hjertesygdom af fede mejeriprodukter, men den var ikke statistisk signifikant. Ingen af metaanalyserne fandt, at mejeriprodukter generelt var forbundet med lavere risiko for korornar hjertesygdom (Nasjonalt råd for ernæring. 2017). Samme resultat blev set i en anden meta-analyse som ikke fandt nogen sammenhæng mellem hverken mælk eller mejeriprodukter og koronar hjertesygdom (Soedamah-Muthu & de Goede 2018). En meta-analyse undersøgte sammenhængen mellem yoghurt og risiko for hjertekarsygdom, men fandt ingen sammenhæng. De fandt dog en lavere risiko for hjerte-kar-sygdom ved et dagligt indtag af yoghurt over 200 g, og en mulig dosis-responssammenhæng (Wu & Sun 2017).

Med hensyn til apopleksi viste en metaanalyse også en beskyttende virkning af et samlet total indtag af mejeriprodukter, fedtreduceret mælk, fermenterede mejeriprodukter og ost, hvorimod fede mejeriprodukter, ikke-fermenteret mælk, smør og fløde ikke syntes at påvirke risikoen for apopleksi (ikke-fatal og fatal) (Hu et al 2013). En anden meta-analyse viste at en forøgelse af mælkeindtag per 200 gram var associeret med en 8% lavere risiko for apopleksi (Soedamah-Muthu & de Goede 2018).

De fermenterede produkter som yoghurt og ost synes at have en beskyttende virkning på udviklingen af hjerte-kar-sygdom (Rice et al 2014). Mejeriprodukter, især de fedtfattige udgaver, synes også at have en positiv indvirkning på risikofaktorer som forhøjet blodtryk (Soedamah- Muthu et al 2012, Ralston et al 2012). En metaanalyse af randomiserede kontrollerede studier fandt imidlertid ingen effekt på blodtrykket af hverken magre eller fede mejeriprodukter (Benatar et al 2013).

Man har i litteraturen forsøgt at finde årsagen til den neutrale eller ligefrem gavnlige effekt, der er fundet. Det er blevet foreslået, at den neutrale eller gavnlige effekt kan skyldes, at de specifikke fedtsyrer i mejeriprodukter ikke fremmer åreforkalkning, eller at virkningen modificeres af mejeriprodukternes indhold af proteiner, bioaktive peptider og især kalcium, som påvirker fedtabsoption og –metabolisme eller mælkesyrebakterier/starterkulturer for de syrnede mælkeprodukter som ost og yoghurt. En anden teori er, at mættet fedt fra mælk øger antallet af store LDL-partikler, som kan være mindre aterogene i forhold til mindre LDL-partikler. Dog understreges det, at magre mælkeprodukter uanset dette vil være bedre for lipidprofilen og mere gunstig for kolesterol og LDL-niveauerne (Nasjonalt råd for ernæring, 2017).

Fedtsyrerne vurderes til at være den komponent i mejeriprodukter, som har størst indflydelse på lipiderne, men der synes også at være en gunstig effekt på lipiderne fra calcium, kasein og mælkesyrebakterierne (Nasjonalt råd for ernæring, 2017). Det er endnu uklart, hvilke mekanismer fra fx ost, som er forbundet med effekten på lipiderne, eller om det er sammensætningen eller interaktionen mellem kostkomponenterne i fødevaren der driver effekten. Flere nyere studier understøtter ikke hypotesen om, at fede mejeriprodukter er forbundet med kardiometabolsk risiko. En metaanalyse af ni randomiserede studier fandt ingen signifikant effekt på LDL eller HDL af hverken fede eller magre mejeriprodukter. Tre af seks studier fandt en øgning af LDL-kolesterolet som en følge af fede mejeriprodukter. Ingen af studierne sammenlignede dog direkte magre og fede produkter (Benatar et al 2013). Chen et al. 2016 fandt, at mættet fedt fra mejeriprodukter var knyttet til en øget risiko for hjerte-kar-sygdom sammenlignet med monoumættet fedt og flerumættet fedt, men med en lavere risiko sammenlignet med andet animalsk fedt.

Det er dog vanskeligt at adskille effekterne af mælkefedt fra de andre næringsstoffer i mejeriprodukterne, men indholdet af mættet fedt skal muligvis ikke længere være det eneste kriterie for, om en fødevare bør vælges fra. Trods dette forudser rapporten fra norsk National Råd for Ernæring, at kommende forskning ikke vil ændre nævneværdigt på gældende kostråd. Der vil være plads til fede mejeriprodukter i en sund kost, men kun så længe de ikke tager pladsen fra andre gunstige fødevarer.

 

Konklusion

Den samlede evidens viser dermed, at indtag af mejeriprodukter samlet set er associeret til en neutral eller reduceret risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Litteraturen foreslår også en positiv effekt af mejeriprodukter på knoglemineraliseringen, men var ikke associeret til risiko for knoglefraktur (Thorning et al. 2016). Der er dog mangel på interventionsstudier af længere varighed, der yderligere kan underbygge en enten positiv, negativ eller neutral sammenhæng mellem mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdom.

Ovenstående gennemgang viser, at der er set forskelle i effekten, alt efter om man ser på det samlede indtag af mejeriprodukter, eller om der differentieres mellem de enkelte mælkeprodukttyper. Mejeriprodukter er en heterogen fødevaregruppe i forhold til næringsstofsammensætning, andre biologisk aktive stoffer og fysisk struktur, men også i forhold til portionsstørrelser og de enkelte produkter og dermed bør de enkelte produkter ses som enkelte fødevarer uagtet deres indhold af fx mættet fedt. Samtidig bør der være fokus på at undersøge betydningen af at udskifte forskellige typer mejeriprodukter og hvordan effekten af et givet mejeriprodukt afhænger af, hvilken fødevare mejeriproduktet erstatter i kosten.

Her kan du læse en kort gennemgang af Hjerteforeningens sammenfatning af forskningen og anbefaling ift. til de enkelte mælkeprodukter:

Mælk og fløde
Syrnede mælkeprodukter
Smør
Ost

Hjerteforeningen anbefaler

Af hensyn til næringstætheden i kosten anbefales magre mejeriprodukter. Mælk med et højt fedtindhold samt ost og fed yoghurt øger indholdet af energi, fedt og mættet fedt i kosten. Hjerteforeningen følger de officielle anbefalinger.

  • Vælg mælkeprodukter såsom skummet-, mini- eller kærnemælk med maks. 0,7 % fedt per 100 gram. Vælg oste med maks. 17 % fedt (30+).
  • Syrnede mælkeprodukter som fx yoghurt uden tilsat smag bør indeholde maks. 1,5 gram fedt per 100 gram.
  • Syrnede mælkeprodukter som fx yoghurt med tilsat smag bør indeholde maks. 1,5 gram fedt og 4 gram tilsat sukker per 100 gram.
  • Hold igen med at bruge mejeriprodukter med højt fedtindhold, fx fløde og smør.
  • Ca. 250 ml mælk eller mælkeprodukt dagligt er tilpas, når du spiser planterigt og varieret.
  • Ca. 20 g ost (1 skive) om dagen er tilpas, når du spiser planterigt og varieret. Hvis du ikke spiser ost, kan du i stedet spise 100 ml mælk eller mælkeprodukt.

Læs mere om hjerte-kar-sygdom og mættet fedt generelt her

Referencer

Alexander DD, Bylsma LC, Vargas AJ, Cohen SS, Doucette A, Mohammed M, et al. Dairy consumption and CVD: a systematic review and meta-analysis. The British journal of nutrition. 2016; 115:737-50.

Beck, A; Hoppe, C; Andersen, NL. Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark. Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, 2010.

Benatar JR, Sidhu K, Stewart RAH. Effects of high and low fat dairy food on cardio-metabolic risk factors: a meta-analysis of randomized studies. PloS one. 2013; 8:e76480.

Chen G-C, Wang Y, Tong X, Szeto IM, Smit G, Li Z-N, et al. Cheese consumption and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. European journal of nutrition. 2016.

Dalmeijer GW, Ellen A. Struijk, Yvonne T. van der Schouw, Sabita S. Soedamah-Muthu, W.M. Monique Verschuren, Jolanda M.A. Boer, Johanna M. Geleijnse, Joline W.J. Beulens. Dairy intake and coronary heart disease or apopleksi-a population-based cohort study. Int J Cardiol. 2013; 167: 925-929.

de Goede J, Soedamah-Muthu SS, Pan A, Gijsbers L, Geleijnse JM. Dairy Consumption and Risk of Stroke: A Systematic Review and Updated Dose–Response MetaAnalysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2016; 5:e002787.

de Oliveira Otto MC, Nettleton JA, Lemaitre RN, Steffen LM, Kromhout D, Rich SS, Tsai MY, Jacobs DR, Mozaffarian D. Biomarkers of dairy fatty acids and risk of cardiovascular disease in the Multi-ethnic Study of Atherosclerosis. J Am Heart Assoc. 2013 Jul 18;2(4):e000092. doi: 10.1161/JAHA.113.000092.

de Oliveira Otto MC et al. Serial measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and cause-specific mortality in older adults: The Cardiovascular Health Study. Am J Clin Nutr 2018; 108(3):476-84.

Derkach A, Sampson J, Joseph J, Playdon MC, Stolzenberg-Solomon RZ. Effects of dietary sodium on metabolites: the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-Sodium Feeding Study. Am J Clin Nutr. 2017 Aug 30. pii: ajcn150136.

Elwood PC et al. The consumption of milk and dairy foods and the incidence of vascular disease and diabetes: an overview of the evidence. Lipids. 2010; 45: 925-939.

Farvid MS, Ding M, Pan A, Sun Q, Chiuve SE, Steffen LM, Willett WC, Hu FB. Dietary linoleic acid and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Circulation. 2014. 28;130(18):1568-78. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010236.

Hjerpsted J, Leedo E, Tholstrup T. Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with butter intake of equal fat content. Am J Clin Nutr 2011;94:1479–84.

Hu D, Huang J, Wang Y, Zhang D, Qu Y. Dairy foods and risk of stroke: a metaanalysis of prospective cohort studies. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases: NMCD. 2014; 24:460-9.

Jakobsen, M. U., Bysted, A., Mejborn, H., Outzen, M. H., & Trolle, E. Indtag af mejeriprodukter og udvikling af hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes og metabolisk syndrom. Technical University of Denmark. 2020

Jakobsen, M.U., Trolle, E., Outzen, M. et al. Intake of dairy products and associations with major atherosclerotic cardiovascular diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Sci Rep 11, 1303 2021

Geertje W. Dalmeijer, Ellen A. Struijk, Yvonne T. van der Schouw, Sabita S. Soedamah-Muthu, W.M. Monique Verschuren, Jolanda M.A. Boer, Johanna M. Geleijnse, Joline W.J. Beulens. Dairy intake and coronary heart disease or apopleksi-a population-based cohort study. Int J Cardiol. 2013; 167: 925-929.

Gholami F, Khoramdad M, Esmailnasab N, Moradi G, Nouri B, Safiri S, Alimohamadi Y. The effect of dairy consumption on the prevention of cardiovascular diseases: A meta-analysis of prospective studies. J Cardiovasc Thorac Res. 2017;9(1):1-11. doi: 10.15171/jcvtr.2017.01. Epub 2017 Mar 18.

Hu D, Huang J, Wang Y, Zhang D, Qu Y. Dairy foods and risk of apopleksi: a meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24(5):460-9. doi: 10.1016/j.numecd.2013.12.006.

Larsson SC; Virtamo J, Wolk, A DMSc Dairy consumption and risk of apopleksi in Swedish women and men. Apopleksi. 2012; 43:1775-1780.

Larsson SC, Crippa A, Orisini N, Wolk A, Michaelsson K. Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2015; 7:7749-63.

Liang, J, et al. Biomarkers of dairy fat intake and risk of cardiovascular disease: A systematic review and meta analysis of prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2018;58(7):1122-30.

Mente A et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med. 2009; 169: 659-669.

National råd for ernæring: Kostråd om fett- en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget, Norge 2017, IS-2625, Udgivet 05/17

Nestel PJ, Chronopulos A, Cehun M. Dairy fat in cheese raises LDL cholesterol less than that in butter in mildly hypercholesterolaemic subjects. Eur J Clin Nutr 2005;59:1059–63.

Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2012 – Integrating nutrition and physical activity. Nord 2012, Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Pimpin L, Wu JH, Haskelberg H, Del Gobbo L, Mozaffarian D. Is Butter Back? A Systematic Review and Meta-Analysis of Butter Consumption and Risk of Cardiovascular Disease, Diabetes, and Total Mortality. PLoS One. 2016;11(6):e0158118. doi: 10.1371/journal.pone.0158118.

Ralston RA, Lee JH, Truby H, Palermo CE, Walker KZ. A systematic review and meta-analysis of elevated blood pressure and consumption of dairy foods. J Hum Hypertens. 2012 Jan;26(1):3-13. doi: 10.1038/jhh.2011.3.

Rice BH. Dairy and cardiovascular disease: a review of recent observational research. Curr Nutr Rep 2014;3:130-138.

Soedamah-Muthu SS, Ding EL, Al-Delaimy WK, Hu FB, Engberink MF, Willett WC, et al. Milk and dairy consumption and incidence of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. The American journal of clinical nutrition. 2011; 93:158-71.

Soedamah-Muthu SS, Verberne LD, Ding EL, Engberink MF, Geleijnse JM. Dairy consumption and incidence of hypertension: a dose-response metaanalysis of prospective cohort studies. Hypertension. 2012; 60:11317.

Soedamah-Muthu SS og de Goede J. Dairy Consumption and Cardiometabolic Diseases: Systematic Review and Updated Meta-Analyses of Prospective Cohort StudiesCurr Nutr Repo 2018; 7(4):171-82.

Schwingshackl L, et al. Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. American Journal og Clinical Nutrition 2017;105(6):1462-1473.

Soerensen KV, Thorning TK, Astrup A, Kristensen M, Lorenzen JK. Effect of dairy calcium from cheese and milk on fecal fat excretion, blood lipids, and appetite in young men. Am J Clin Nutr 2014;99:984–91. 39.

Thorning TK, et al. Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totality of scientific evidence. Food Nutr Res 2016; 60: 32527.

Thorning TK et.al. Whole dairy matrix or single nutrients in assessment of health effects: current evidence and knowledge gaps. Am J Clin Nutr. 2017;105(5):1033-1045.

van Aerde MA, Soedamah-Muthu SS, Geleijnse JM, Snijder MB, Nijpels G, Stehouwer CD,Dekker JM. Dairy intake in relation to cardiovascular disease mortality and all-cause mortality: the Hoorn Study. Eur J Nutr. 2013; 52: 609- 616.

Qin LQ, Xu JY, Han SF, Zhang ZL, Zhao YY, Szeto IM. Dairy consumption and risk of cardiovascular disease: an updated meta-analysis of prospective cohort studies. Asia Pac J Clin Nutr. 2015; 24:90-100.

Wu L og Sun D. Consumption of Yogurt and the Incident Risk of Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis of Nine Cohort StudiesNutrients 2017; 9(3).