1. Indledning

Hjerteforeningen er som privat sygdomsbekæmpende forening afhængig af indsamlede midler i form af kontingenter, gaver, arv, sponsorater og salg af varer og sundhedsydelser, herunder rådgivning.

Erhvervslivet er en vigtig medspiller i Hjerteforeningens arbejde med at samle penge ind til forskning, støtte til hjerte-kar-syge og udbredelse af kendskabet til, at hjerte-kar-sygdom i vid udstrækning kan forebygges.

Det er Hjerteforeningens mål at opbygge solide og langsigtede samarbejder med erhvervslivet, der bygger på gensidig loyalitet og respekt til gavn for de involverede parter.

Formålet med Hjerteforeningens retningslinjer er at sikre en ramme for samspillet med erhvervslivet, så det foregår åbent og troværdigt, og så uafhængighedsforholdet mellem parterne fastholdes.

Disse retningslinjer gælder også for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber.

2. Kriterier for valg af samarbejdspartnere

Hjerteforeningen kan kun samarbejde med erhvervslivet, hvis foreningen bevarer fuld kontrol over indholdet i begivenheder, kampagner og tryksager m.v. Der skal altid foreligge skriftlige aftaler mellem Hjerteforeningen og samarbejdspartner. 

Hjerteforeningen skal i ethvert samarbejde fastholde sin uafhængighed og beslutningskompetence. Det betyder bl.a., at Hjerteforeningen i sit virke er helt uafhængig af samarbejdspartneres kommercielle interesser og synspunkter. 

Hjerteforeningen vælger samarbejdspartnere ud fra en samlet vurdering af, om virksomheden kan bidrage til at understøtte Hjerteforeningens mission, formål og omdømme.

Hjerteforeningen arbejder kun sammen med virksomheder, der overholder national lovgivning og internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og børnearbejde m.v. 

Hjerteforeningen vurderer ethvert samarbejde grundigt for at sikre at disse forhold er i orden.

Derudover gælder følgende sektorspecifikke kriterier:

a) Hjerteforeningen samarbejder ikke med erhvervssektorer, hvis produkter, aktiviteter eller tjenesteydelser er uforenelige med Hjerteforeningens mission. 

b) Hjerteforeningen samarbejder ikke med eller indgår i dialog med tobaksindustrien eller organisationer, der fremstiller eller har til hovedformål at fremme handel med tobaksvarer.  Hjerteforeningen modtager heller ikke økonomisk støtte fra tobaksindustrien.

c) Hjerteforeningen kan indgå i dialog med samt modtage bidrag og gaver fra privathospitaler, medicinal- og medicoindustrien, så længe der ikke er tilknyttet modydelser.  

d) Hjerteforeningen kan indgå produktsamarbejder med fødevareindustrien, så længe foreningen selv vælger samarbejdspartnere, og bestemmer en eventuel placering af foreningens logo. 

e) Hjerteforeningen kan indgå samarbejder med og modtage midler fra fonde.  

3. Tilknytning

Hjerteforeningens formænd og bestyrelsesmedlemmer kan ikke have fast tilknytning til medicinalvirksomheder. Ved fast tilknytning forstås f.eks. medlem af advisory boards eller lignende hverv med fast aflønning. Enkeltstående foredragshonorering, mødeplanlægning eller mødeledelse samt investigator i sponsorerede studier regnes ikke for fast tilknytning.

4. Støtteformer

Hjerteforeningen arbejder med følgende støtteformer:

 1. Gaver og bidrag uden tilknyttede betingelser
  Hjerteforeningen kan modtage kontante pengebeløb eller varer og tjenesteydelser. Donationer gives ofte uden begrænsninger eller i forventning om, at giveren kun i ringe grad synliggøres eller har gavn af donationen. Hvis der forventes særlig anerkendelse, skal det på forhånd aftales og nedfældes i samarbejdsaftalen.
   
 2. Annoncering i Hjerteforeningens medlemsblad Hjertenyt
  Hjerteforeningen sælger annonceplads i bladet Hjertenyt.  Der skal være overensstemmelse mellem annoncører samt Hjerteforeningens politik for valg af samarbejdspartnere. Annoncer må ikke fremtræde som redaktionelt stof.
   
 3. Sponsorat
  Et sponsorat er en formaliseret aftale, hvor begge parter forpligter sig i et gensidigt fordelagtigt samarbejde. Det er afgørende, at aftalen indebærer en væsentlig økonomisk fordel for Hjerteforeningen.

a) Vilkårene for sponsoratet nedfældes i aftalen, som underskrives af en person, der er bemyndiget til at forpligte Hjerteforeningen i henhold til vedtægter og procedurer. Aftalen bør som minimum indeholde bestemmelser om:

 • Hver af parternes forpligtelser 
 • Vilkår for brug af foreningens navn og logo herunder, at Hjerteforeningen altid skal godkende brug af Hjerteforeningens logo 
 • Sponsoratets størrelse, herunder omfanget af varer eller tjenesteydelser
 • Detaljer om økonomiske fordele for Hjerteforeningen og eventuelle forpligtelser, som Hjerteforeningen påtager sig til gengæld
 • Hvordan Hjerteforeningen anerkender støtten
 • Aktiviteter og godkendelsesprocedure for PR, reklame- og salgskampagner, hvis sponsoratet omfatter markedsføring i medierne
 • Opsigelsesvilkår.

b) Den sponsorerende organisation kan ikke medtage associerede selskaber og/eller datterselskaber i aftalen, medmindre de overholder de almindelige retningslinjer, der er indeholdt i dette dokument.

5. Åbenhed

Hjerteforeningen oplyser på forespørgsler fra offentligheden og i sin årsberetning, hvilke virksomheder, der har støttet foreningen.

6. Internationale forhold

Hjerteforeningen skal som medlem af EHN (den europæiske sammenslutning af hjerteforeninger) skrive ind i enhver aftale med sponsorer, at foreningens logo ikke kan bruges på produkter, som er fremstillet til og/eller aktivt markedsført i et andet land.
 

Godkendt af Hovedbestyrelsen 15. september 2015