Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har i dag lanceret et udspil med 28 forslag til, hvordan vi skaber bedre sammenhæng, større tilgængelighed og højere kvalitet i sundhedsvæsenet.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

– Det er meget velkomment, at de praktiserende læger kommer med løsningsforslag på de udfordringer, der er i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg er enig i de overordnede perspektiver, som PLO har lagt i deres udspil: Fokus på lettere adgang til egen læge, bedre sammenhæng mellem almen praksis, kommuner sygehuse og andre behandlingstilbud og mest mulig sundhed for pengene, siger Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen.

– Jeg mener dog også, at der er en række centrale udfordringer, som PLO’s udspil ikke i tilstrækkelig grad adresserer, fortsætter Kim Høgh. 

Hvordan skaber vi bedre kvalitet og sammenhæng?
Flere og flere patienter har forløb på tværs af sektorer, og det stiller nye krav til sundhedsvæsenet om at skabe sammenhængende forløb med udgangspunkt i den enkelte. 

– De praktiserende læger er centrale i forhold til at skabe sammenhæng i patientforløbene, men det er desværre ikke en opgave, som de praktiserende læger i tilstrækkelig grad løfter i dag. Jeg mener ikke, at der er brug for nye journalformer, epikriser eller indbakker, som PLO foreslår. Det vil bare skabe yderligere bureaukrati og ikke mere sammenhæng. I stedet for er der behov for et kompetenceløft og en prioritering af de praktiserende lægers gatekeeper-, tovholder- og koordineringsfunktioner, siger Kim Høgh. 

– Adgang til data er en anden central betingelse for at skabe bedre sammenhæng i patienternes forløb. Der er meget få eksempler på misbrug, men desværre mange eksempler på, at manglende data fører til fejl og brist i kvalitet. Vores journalsystemer taler ikke sammen, og de taler ikke med patienten. De praktiserende læger bør stille data om deres patienter til rådighed for kommunerne, siger Kim Høgh.

Savner fokus på forebyggelse 
Vi lever længere og et stigende antal danskere har kroniske sygdomme. I dag lever 452.000 danskere med en hjerte-kar-sygdom, et tal der forventes at stige frem mod 2020. Screening, tidligere diagnostik og nye behandlingsmuligheder gør, at mange lever i længere tid med mere end én sygdom.

– Patienterne efterspørger også mere viden om kronisk sygdom, inddragelse og information hos deres egen læge, og derudover er en udfordring, at de praktiserende læger ikke har tilstrækkelig kendskab til de kommunale tilbud. Vi oplever eksempelvis, at de praktiserede læger kun i begrænset omfang henviser til kommunale rehabiliteringstilbud.

De praktiserende læger har også en helt central rolle at spille i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing. Jeg kan ikke se, hvilke løsninger PLO har på disse udfordringer, siger Kim Høgh. 

– Til gengæld vil jeg rose PLO for at tage fat på udfordringen med ulighed i sundhed. Det er rigtigt set, at der behov for differentierede og længere konsultationer alt efter, hvor komplekse problemstillinger den enkelte har. Ligesom der er brug for flere praktiserende læger uden for de store byer.  Adresse og social baggrund burde ikke have betydning for kvaliteten af de sundhedstilbud, man får, siger Kim Høgh.