Administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh, roser Sundhedsstyrelsen, der på dagens forside af dagbladet Politiken slår på tromme for røgfrit Danmark. Rygning er årsag cirka til 1 ud af 4 tilfælde af hjerte-kar-sygdom i Danmark, minder direktøren om

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen ser meget positivt på de beskrevne initiativer i dagens Politiken i artiklen ”Sundhedsstyrelsen foreslår et røgfrit Danmark”.

Rygning skal med alle tænkelige midler bekæmpes i Danmark, så færre får og dør af kræft.
Det er ifølge Politiken konklusionen i et endnu ikke offentliggjort fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, dateret 2. juni og markeret ’Arbejdspapir Udkast’, som avisen er i besiddelse af.

Værktøjerne er bl.a. højere cigaretpriser, neutrale pakker gemt under disken og en national plan for udfasning af tobak. Og dét vækker glæde hos Hjerteforeningen. Rygning er nemlig i dag skyld i cirka hver fjerde tilfælde af hjerte-kar-sygdom i Danmark.

Særlig glad er administrerende direktør, Kim Høgh, hvis regeringen formår at samle flertal til alle initiativerne.

– Andelen af rygere er er ikke faldet de sidste 5 år. Det er meget uheldigt, da rygestop er en af de bedste måder at øge levetid for danskerne og ikke mindst antallet af leveår med godt helbred.  Hjerteforeningen støtter derfor op om en national målsætning om udfasning af tobak, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor kun 5 procent voksne ryger i 2030, siger Kim Høgh.

Effektive redskaber vigtige
For at nå målet er det vigtigt med effektive redskaber til at reducere rygning. 

– En indsats, der sikrer at tilgængeligheden af tobak reduceres, vil være af afgørende betydning for at nå målet. Tilgængeligheden reduceres godt via mindre synlighed, bedre kontrol med aldersgrænser og ikke mindst højere priser på tobak bevirker at færre børn og unge begynder at ryge. Der er god dokumentation for at neutrale pakker virker og formodentligt bedst på børn. At dømme efter alle de retssager som tobaksindustrien har tabt rundt om i verden, også i forhold til EU, må vi forvente at neutrale pakker er meget effektivt – og muligt at indføre. Dette støttes også af WHO som i maj udgav en rapport om, hvordan lande kan indføre neutrale pakker, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh.

WHOs rapport om neutral cigaretindpakning

Hjerteforeningen gør allerede en indsats for at fremme sundhed på erhvervsskoler. 

– Der er ingen tvivl om, at der er behov for en styrket forebyggelsesindsats for denne gruppe unge. Røgfri skoletid, også på erhvervsskoler, vil være et rigtig godt initiativ som vil støtte de unges sunde valg, siger Kim Høgh og glæder sig over, at der også er stor fokus på rygning i det faglige oplæg til den nye kræftplan. 

– Det vil ikke kun forebygge kræft, men i høj grad også hjerte-kar-sygdomme. 

FAKTA
Sundhedsstyrelsen anbefalinger til mindre røg i Danmark:

• Indfør en national målsætning for udfasning eller kraftig reduktion af tobak i Danmark.
En målsætning kunne eksempelvis være, at ingen børn og unge og kun fem procent af voksne ryger i 2030.
• Tiltag, der begrænser tilgængelighed af tobak, særligt mod unge
En håndhævelse af 18-års lovgivning vil føre til fald i rygning hos unge, da loven ikke håndhæves systematisk. Færre begynder at ryge, hvis cigaretter gemmes væk, fx under disken. Det er veldokumenteret, at øgede priser er en af de mest effektive måder at nedsætte og unges forbrug af tobak på. Jo højere afgifter, des større effekt i reduktion af rygere. Neutrale cigaretpakker vil gøre rygning mindre attraktivt.
• Røgfri skoletid på alle skoler
Det er i dag forbudt at ryge på grundskoler og gymnasiers matrikler, men tilladt på erhvervsskoler. 12 procent ryger dagligt i gymnasiet mod 37 procent på erhvervsskoler. Skoletid – ikke kun matriklen – bør være helt røgfri for alle under 18 år.
• Styrk hjælp til rygestop
Rygestoprådgivning kombineret med rygestopmedicin er mest effektivt til varigt rygestop. Men mange bruger ikke medicinen. Gratis rygestopmedicin får flere til at bruge det og får flere til at stoppe. Stoplinien bør udvides, så alle borgere får tilbud og telefonisk rådgivning.

Kilde: Styrket indsats på kræftområdet – fagligt oplæg til Kræftplan IV, Sundhedsstyrelsen, arbejdspapir, udkast 2. juni