Der er fortsat grund til at være bekymret over de seneste tal for overvågning af hjertepakkeforløb. Registreringen er fortsat mangelfuld, og langt fra alle hjertepatienter bliver behandlet inden for den fastsatte forløbs- og behandlingstid. Kritisabelt, lyder det fra Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Det er uacceptabelt, at hjertepatienter langt hen ad vejen ikke bliver udredt og behandlet inden for standardtiderne, ligesom de indrapporterede tal for hjertepakkeforløbene vidner om massiv underrapportering. Det mener Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh, på baggrund af den kvartalsvise opgørelse fra Statens Serum Institut.

– Det er yderst kritisabelt, at der siden 2013 ikke er sket en forbedring i registreringen af patienter i hjertepakkeforløb, og at indrapporteringen fra sygehusene peger på, at standard- og forløbstiderne for udredning og behandling ikke bliver overholdt. Alvorligt syge hjertepatienter får jo ikke udredning og behandling inden for den fastsatte tid, som de med rimelighed kan forvente, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh.

Kim Høgh peger på, at tallene desuden afslører massiv underrapportering og store regionale forskelle i udredning og behandling af hjertepatienterne inden for de fastsatte forløbstider:

– Særligt i nogle af landets regioner står det særlig slemt til, og her kan man desuden frygte, at der er massiv underrapportering, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh.  

Lang vej endnu for hjertepakkepatienter med stabile hjertekramper
I kun 60 procent af hjertepakkeforløbene for patienter med stabile hjertekramper (stabil angina pectoris) bliver patienterne udredt inden for standardtiden på 12 dage. Ligesom der er markante regionale forskelle. Region Hovedstaden er den region, der klarer sig bedst i forhold til at overholde standardtiden. Her bliver 91 procent af hjertepakkeforløbene for patienter med stabile hjertekramper gennemført inden for standardtiden på 12 dage. Region Midtjylland ligger helt i bund. Region Midtjylland gennemfører således kun 18 procent af hjertepakkeforløbene inden for standardtiden på 12 dage.

Behandlingstiden for patienterne med stabile hjertekramper er også alt for lang og overskrider den fastsatte tid på 35 dage for færdigbehandling. Kun 58 procent af behandlingsforløbene i hjertepakkeforløbene for patienter med stabile hjertekramper lever op til den fastsatte grænse på færdigbehandling inden for 35 dage. Også her er der store geografiske forskelle. I Region Nordjylland er der således kun registreret meget få patienter, hvilket tyder på en massivt manglende registrering.

De mere akutte hjertesygdomme
For de mere akutte hjertesygdomme som ustabile hjertekramper eller blodprop i hjertet er tallene også bekymrende. Her er andelen af forløb, hvor patienterne bliver behandlet inden for standardtiden på 7 dage, kun 45 procent på landsplan. Der er dog sket en lille forbedring her fra 2. kvartal, hvor kun 40 procent af forløbene var inden for den fastsatte forløbstid. Dette er dog langt fra godt nok, mener Hjerteforeningen. 

Hjerteforeningen opfordrer derfor fortsat regionerne til at prioritere registrering og monitorering af hjertepakkeforløbene, og komme problemerne med den massive underrapportering til livs. 

Baggrund om monitorering af hjertepakkerne
Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene skal altså sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet. 

Monitoreringen af pakkeforløbene har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene på hjerteområdet. 

Pakkeforløbene på hjerteområdet blev indført 1. januar 2010 og dækker følgende områder: 

  • Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper)
  • Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation
  • Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt.

Statens Serum Institut har udarbejdet registrerings- og monitoreringsmodeller for hver af de tre typer af pakkeforløb. Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. juli 2013 på alle hospitaler, der behandler hjertepatienter. Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort for 3. og 4. kvartal 2013 og 1., 2., og 3. kvartal 2014.

Data opgøres kvartalsvist og offentliggøres i midten af den tredje måned efter kvartalets afslutning, hvilket vil sige medio marts, juni, september og december.