Hjerteforeningen ønsker at udvide og forstærke sin frivilligindsats, støtte til forskning, den forebyggende og oplysende indsats over for hjerte- og kredsløbssygdomme og at nå flere med behov for patientstøtteaktiviteter. Desuden vil Hjerteforeningen forstærke den sundhedspolitiske indsats, også internationalt

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Kontakten mellem Hjerteforeningen og kommuner, regioner, fonde og andre patientstøtteorganisationer skal forstærkes. Hjerteforeningen ønsker desuden mere nærhed til borgerne i form af en geografisk mere vidtforgrenet uderådgivning med mulighed for høj faglig sparring og rådgivning fra rådgivningscentrene, der bemandes mere fagligt bredt end i dag. Omstruktureringen i Hjerteforeningen indebærer et styrket fokus på forskning inden for hjertekarområdet. 

For at sikre at Hjerteforeningen kan gennemføre de ændringer, som er beskrevet ovenfor, og samtidig sikre at foreningens indsamlede midler opfylder foreningens formål og tjener medlemmerne bedst muligt, har Hovedbestyrelsen besluttet, at det er nødvendigt at effektivisere foreningens samlede indsats, herunder at sikre en omlægning og omstrukturering af opgavevaretagelsen i foreningen. 

Som led i omstruktureringen af Hjerteforeningens opgaver har det været nødvendigt at afskedige 20 medarbejdere fra den hidtidige personalegruppe. De opnåede besparelser ved omstruktureringen for så vidt angår lønudgifter, skal anvendes til at forstærke Hjerteforeningens frivilligindsats, forskning og rådgivning, herunder uderådgivningen. 

Som led i den forstærkede indsats vil der således i den kommende tid blive rekrutteret nye medarbejdere, med nye supplerende kompetencer til Hjerteforeningen.