Hjerteforeningen ønsker at udvide og forstærke sin frivilligindsats, støtte til forskning, den forebyggende og oplysende indsats over for hjerte- og kredsløbssygdomme og at nå flere med behov for patientstøtteaktiviteter. Desuden vil Hjerteforeningen forstærke den sundhedspolitiske indsats, også internationalt

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kontakten mellem Hjerteforeningen og kommuner, regioner, fonde og andre patientstøtteorganisationer skal forstærkes. Hjerteforeningen ønsker desuden mere nærhed til borgerne i form af en geografisk mere vidtforgrenet uderådgivning med mulighed for høj faglig sparring og rådgivning fra rådgivningscentrene, der bemandes mere fagligt bredt end i dag. Omstruktureringen i Hjerteforeningen indebærer et styrket fokus på forskning inden for hjertekarområdet. 

For at sikre at Hjerteforeningen kan gennemføre de ændringer, som er beskrevet ovenfor, og samtidig sikre at foreningens indsamlede midler opfylder foreningens formål og tjener medlemmerne bedst muligt, har Hovedbestyrelsen besluttet, at det er nødvendigt at effektivisere foreningens samlede indsats, herunder at sikre en omlægning og omstrukturering af opgavevaretagelsen i foreningen. 

Som led i omstruktureringen af Hjerteforeningens opgaver har det været nødvendigt at afskedige 20 medarbejdere fra den hidtidige personalegruppe. De opnåede besparelser ved omstruktureringen for så vidt angår lønudgifter, skal anvendes til at forstærke Hjerteforeningens frivilligindsats, forskning og rådgivning, herunder uderådgivningen. 

Som led i den forstærkede indsats vil der således i den kommende tid blive rekrutteret nye medarbejdere, med nye supplerende kompetencer til Hjerteforeningen.